Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Zi­ta BATAITIENĖ

 

Bal­tas va­sa­ris pū­gų kū­liais ima ris­tis nuo kal­no že­myn. Link pa­va­sa­rio. Link žy­dė­ji­mo. Ki­nai da­bar triukš­min­gai šven­čia Nau­jų­jų me­tų pra­džią, gar­bin­da­mi Juo­do­sios Gy­va­tės sim­bo­lį, o lie­tu­viai su­si­rū­pi­nę žie­mos iš­va­ry­mu.

Už­ga­vė­nės – tai me­tas, kai vie­non krū­von su­si­ren­ka kip­šiu­kai ir ra­ga­nos, te­at­ra­li­zuo­tai ban­dy­da­mi iš­gin­ti įgri­su­sią žie­mą. Kar­na­va­li­nės ei­se­nos Lie­tu­vos re­gio­nuo­se nė­ra to­kios puoš­nios kaip Pie­tų Ame­ri­ko­je, ta­čiau tau­tie­čiams ge­ra pro­ga pa­ro­dy­ti sa­vo nuo­tai­kas, per­si­ren­gus į no­ri­mą per­so­na­žą ir tam­pant ne­at­pa­žin­tu...

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Už lan­go – žie­ma. Ta­čiau aky­liau­si gam­tos ste­bė­to­jai pa­ta­ria – jau dai­ry­ki­tės pir­mų­jų pa­va­sa­rio po­žy­mių. Nuo me­tų pra­džios be­veik dviem va­lan­dom pail­gė­ju­si die­na, iš už de­be­sų daž­niau iš­si­va­duo­jan­ti sau­lė nu­krei­pia vis šil­tes­nius spin­du­lius. Pa­sie­kia jie ne tik mū­sų pa­kau­šius – be­veik kas­dien klam­po­ja­me per pa­žliu­gu­sį snie­gą, nuo sto­gų nu­ka­ra bė­gan­čios var­vek­lių no­sys.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Vie­nas di­džiau­sių žie­mos siau­bų – gri­pas – ir šie­met ne­ap­len­kė Lie­tu­vos. Ra­jo­nuo­se skel­bia­mos epi­de­mi­jos, o li­go­niai šluo­ja vais­tus. Sa­ko­ma, kad pra­si­dė­jęs gri­pas per po­rą va­lan­dų ga­li „nu­ke­liau­ti“ į sme­ge­nis, šir­dį... To­dėl vos pa­ju­tus ne­ri­mą ke­lian­čius po­žy­mius, žmo­nės ra­gi­na­mi už­si­ba­ri­ka­duo­ti na­muo­se, veng­ti vie­šu­mos, ne­su­šal­ti.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Bal­tas snie­go pa­ta­las – ste­buk­las. Nuo jo ne­ga­li nie­ko pa­slėp­ti – pa­dė­jai pė­dą, ji ir liks lyg veid­ro­dy­je, nu­šlei­vo­jai – to­kį pėd­sa­ką ir pa­ma­ty­si... O miš­ke snie­go skrais­tė – dar ir miš­ko gy­ven­to­jų veid­ro­dis: ne­pa­ma­ty­si čia tiek ma­žų pė­du­čių jo­kiu ki­tu me­tų lai­ku.

Mū­sų se­no­liai sau­sio 25-ąją mi­nė­jo kaip vi­dur­žie­mio ri­bą. Bu­vo ti­ki­ma, kad šios die­nos prieš­pie­čio oras ati­tin­ka pir­mą­ją, o po­pie­ti­nis – ant­rą­ją žie­mos pu­sę. Jei­gu sau­lė­ta – bu­vo spė­ja­ma, kad bus gra­ži va­sa­ra ir ge­ri me­tai. Jei­gu de­be­suo­ta – tais me­tais daug žmo­nių mirs. Jei­gu ly­ja ar snin­ga – lau­kia di­de­lis kai­nų šuo­lis, nes ja­vai dar lau­kuo­se su­pus. Pu­čia smar­kus vė­jas – tarp žmo­nių kil­sią di­de­li ne­ra­mu­mai.

Zi­ta BATAITIENĖ

 

Nu­lin­ga­vo Trys Ka­ra­liai – trys iš­min­čiai, iš­da­li­nę bran­gias do­va­nas, pa­lai­mi­nę mū­sų būs­tus. Gal kiek­vie­nam nu­kri­to po kris­lą auk­so, po il­ges­nę ir vis švie­ses­nę sau­sio die­ną... Pa­mi­nė­jo­me Lais­vės gy­nė­jų die­ną, pa­ju­to­me Lais­vės pliūps­nį, daž­niau kar­to­jo­me tė­vy­nės var­dą – Lie­tu­va...

Dar ne pu­siau­žie­mis, dar ne­nu­bu­do bar­su­kas ir ne­iš­ki­šo iš olos no­sy­tės... Vėl ima­me kaž­ko lauk­ti: gal pa­va­sa­rio, gal šven­tų Ve­ly­kų... Kaip pa­sa­ky­tų Juo­zas Er­lic­kas: „Sau­sio ant­rą­ją vėl imu lauk­ti Nau­jų­jų...“

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Per­nai si­nop­ti­kai ža­dė­jo – sau­sis bus „pliu­si­nis“. Ta­čiau grei­tai šios prog­no­zės pa­si­ro­dė per­ne­lyg uto­pi­nės. Sau­sis yra sau­sis – su no­sis žnai­ban­čiu šal­tu­ku, že­mę nu­klo­ju­siu snie­ge­liu ir ge­ro­kai pa­di­dė­ju­sio­mis są­skai­to­mis už šil­dy­mą. Ši­lu­mos tie­kė­jai tei­si­na­si – žvilg­te­rė­ki­te, kas da­ro­si už lan­go, į ter­mo­met­rus.

Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­jos duo­me­ni­mis, gruo­dį su­var­to­ta be­veik du­kart dau­giau ši­lu­mos nei lap­kri­tį. Ne­pra­lei­džia­ma pro­gos dar kar­tą pa­brėž­ti, kad ma­žiau­siai už šil­dy­mą mo­ka nau­jų bei re­no­vuo­tų dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai. Kol kas la­bai gra­žiai skam­ba ir tei­gi­nys, jog bio­ku­rą nau­do­jan­čių mies­tų gy­ven­to­jai mo­ka treč­da­liu pi­giau nei ka­ti­li­nes kū­re­nan­čių du­jo­mis.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Die­nas ir vėl skai­čiuo­ja­me iš nau­jo, nors vis­kas, pa­si­bai­gus šven­ti­niam šur­mu­liui, li­ko taip pat. Tik prie nau­jos da­tos teks pri­pras­ti, o vi­sa tai, kuo iki šiol gy­ve­nom, kuo džiau­gė­mės ar kas var­gi­no, nie­kur ne­din­go. Gal ne­nu­spė­ja­mo­ji Gy­va­tė, jei­gu jai įsi­teik­si­me, ir at­sei­kės ko­kių nors per­mai­nų. O gal jų su­lauk­si­me tik ta­da, kai ką nors keis­ti im­si­mės pa­tys, ne­si­rem­da­mi ast­ro­lo­gų prog­no­zė­mis ir pa­ta­ri­mais...

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Me­tai skai­čiuo­ja pas­ku­ti­nes die­nas, o mes gal­vot­rūk­čiais sku­ba­me nu­veik­ti vis­ką, ką bu­vo­me su­pla­na­vę ar­ba ką tie­siog pri­va­lo­me už­baig­ti iki me­tų pa­bai­gos. Iki to sim­bo­li­nio slenks­čio, per ku­rį per­žen­gę at­si­dur­si­me jau ki­tur, o tiks­liau – tik ki­to­kia­me skai­čių de­ri­ny­je.

Skai­čius 13, kai kam at­ro­dan­tis ma­giš­kas ar net ne­šan­tis ne­lai­mę, nuo šiol mus ly­dės vi­sus me­tus. O ka­dan­gi jis dar bus ap­raiz­gy­tas gy­va­tė­mis, ne­ri­mau­ti prie­ta­rin­gie­siems tik­rai bus dėl ko. Ta­čiau ar to­kie jau ra­mūs bu­vo­me vi­sus 2012-uo­sius? Tai jau tik­rai – ne.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

At­šiau­rio­ji žie­ma dar gi­liau su­lei­do na­gus – tarp snie­gy­nų be­si­blaš­kan­tį vė­ją kei­čia šal­tis. Ta­čiau pū­gos pa­da­ri­nius dar te­be­kuo­pia­me iš kie­mų ir gat­vių. De­ja, kar­tais la­bai jau ne­de­rin­da­mi sa­vo veiks­mų su ki­tais be­si­va­lan­čiai­siais.

Anks­ty­vą ry­tą iš dau­gia­bu­čio kie­mo šiaip ne taip iš­si­kaps­tęs vai­ruo­to­jas, žiū­rėk, ir at­si­tren­kia į iš­va­žia­vi­mą gat­vėn už­sto­jan­čią ba­ri­ka­dą. Mat pra­ro­po­ju­sio snie­go va­ly­tu­vo vai­ruo­to­jas į to­kias smul­kme­nas, kaip kie­mai, dė­me­sio ne­krei­pia.

Zi­ta BATAITIENĖ

 

Me­tų smė­lio laik­ro­dis pas­ku­ti­nes mė­ne­sio smil­tis be­ria ant mū­sų gy­ve­ni­mų. At­ėjo Ad­ven­to mė­nuo – lai­kas, kai su­si­mąs­to­me, ką reiš­kia lau­ki­mas am­ži­na­me sku­bė­ji­me.

Bū­ties aki­mir­kos di­dy­bė, at­jau­ta, pa­gal­ba, lab­da­ra, au­ka – am­ži­nos ver­ty­bės, ku­rios tu­ri pras­mę ir ne­nu­ei­na vel­tui. Ke­tu­rios Ad­ven­to žva­kės su­degs prieš Ka­lė­das, tad tu­ri­me lai­ko ieš­ko­ti ke­lio į sa­vo šir­dis, tu­ri­me lai­ko at­ver­ti sa­vo sie­los var­tus.

Puslapis 873 iš 1016

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų