Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Kiek­vie­nas ro­man­ti­ku sa­ve va­di­nan­tis uk­mer­giš­kis šią sa­vai­tę ga­lė­jo pa­si­jus­ti be­sąs pa­sa­ko­je. Pa­sa­kiš­kai at­ro­dė mus su­pan­ti gam­ta. Bal­ti ke­pu­rė­ti me­džiai, ska­ro­tos eg­lės, pa­si­pū­tu­sios, lyg su­žy­du­sios aly­vos. Net kuk­lūs žo­ly­nai sty­ro iš že­mės kaip tik­ri puo­šei­vos – su praš­mat­niau­siais gal­vos ap­dan­ga­lais ir auk­su tvis­kan­čiais dra­bu­žiais.

Tie­sa, ne­ro­man­ti­kai ir žie­mos ne­my­lė­to­jai sa­ko, kad vi­sa ta pa­sa­ka – tik­ras pra­ma­nas. Jiems pra­si­dė­ju­si žie­ma – tai šal­tis, šla­pios ko­jos ir pi­ni­gų už šil­dy­mą mel­žyk­la.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Niū­raus lap­kri­čio dar­ga­na ne­lei­džia pra­si­skverb­ti nė men­kiau­siam spin­du­lė­liui, ne­pa­lie­ka vie­tos jo­kiai pro­per­šai. Ne tik su­te­mus, bet ir ry­tais tam­su, nors į akį durk. Lyg to bū­tų ma­ža, nuo­lat trik­do dulks­na, ku­ri, per­au­gu­si į pliau­pian­tį lie­tų, skriau­džia ir pės­čius, ir va­žiuo­tus.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Tik­riau­siai ne vie­nas nau­ją sa­vai­tę pra­de­da per­žvelg­da­mas ka­len­do­rių. Pats sma­giau jau­tie­si, kai ne­pra­žiop­sai drau­go, ko­le­gos ar ar­ti­mo kai­my­no var­da­die­nio. Ar bent te­le­fo­nu pa­svei­ki­ni su jo pro­fe­si­ne šven­te.

O štai šį pir­ma­die­nį, at­si­ver­tu­si ka­len­do­rių, su­tri­kau. Juo­du ant bal­to pa­ra­šy­ta: Tarp­tau­ti­nė tu­a­le­tų die­na. Ir pri­mi­ni­mas – pa­svei­kink. Ką tą­dien svei­kin­ti, ka­len­do­riaus su­da­ry­to­jai ne­pa­suf­le­ra­vo... Gal ei­nant pro ša­lį link­te­lė­ti mies­to šei­mi­nin­kų pa­mirš­tam su­var­gu­siam vie­šam tu­a­le­tui par­ke­ly?

Zi­ta BATAITIENĖ

 

Ly­giai prieš šim­tą me­tų iš­leis­ta­me Dže­ko Lon­do­no ro­ma­ne „Rau­do­na­sis ma­ras“ au­to­rius tiks­liai iš­pra­na­ša­vo, jog 2012 me­tais pa­sau­ly­je gy­vens aš­tuo­ni mi­li­jar­dai žmo­nių, kas­die­ny­be taps mo­bi­lūs te­le­fo­nai, žmo­nes nai­kins epi­de­mi­jos. Rau­do­no­jo ma­ro simp­to­mai, ap­ra­šy­ti ro­ma­ne, ati­tin­ka Ebo­los karš­ti­nės, pa­si­reiš­ku­sios Kon­ge, po­žy­mius. Vak­ci­nos nuo šios li­gos dar nė­ra.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Žvel­giant į ry­škią ta­ry­tum lem­pa mė­nu­lio pil­na­tį ne­sun­ku įsi­vaiz­duo­ti, ko­kias emo­ci­jas žmo­nėms jis kė­lė se­no­vė­je. Mė­nu­lis jiems bu­vo ku­pi­nas mis­ti­kos ir da­ran­tis įta­ką įvai­rioms gy­ve­ni­mo sri­tims. Per jau­na­tį bu­vo sten­gia­ma­si so­din­ti ko­pūs­tus, o mė­nu­liui dy­lant – mor­kas, bul­ves. Mo­te­rys, no­rė­ju­sios stip­rių plau­kų, juos kirp­da­vo per jau­na­tį, o per prieš­pil­nį pa­kirp­tos ka­sos aug­da­vo daug grei­čiau.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Šią sa­vai­tę pra­dė­jo­me, su­lau­kę di­de­lių po­ky­čių, pa­lie­tu­sių vi­są ša­lį ir kiek­vie­ną iš mū­sų. Pa­si­bai­gus Sei­mo rin­ki­mams, vie­ni tau­tie­čiai džiau­gia­si re­zul­ta­tais, ki­ti bur­no­ja ant ne tais kan­di­da­tais pa­ti­kė­ju­sių rin­kė­jų. Kam bus leis­ta im­tis val­džios ir ku­riems – ne, gar­siai svars­to aukš­čiau­si ša­lies va­do­vai.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ši sa­vai­tė pas­ku­ti­nė, kai vaiz­dą sa­vo te­le­vi­zo­rių ek­ra­nuo­se dar ma­to­me vi­si. Nuo ki­to pir­ma­die­nio ana­lo­gi­nė ant­že­mi­nė te­le­vi­zi­ja Lie­tu­vo­je bus iš­jung­ta – pra­si­de­da nau­ja skait­me­ni­nės te­le­vi­zi­jos era. Eks­per­tų nuo­mo­ne, spa­lio 29 die­ną be te­le­vi­zi­jos sig­na­lo ga­li lik­ti de­šim­tys tūks­tan­čių šei­mų. Ko­kia to­kio neap­si­spren­di­mo prie­žas­tis, be­lie­ka spė­lio­ti. Vis tik la­biau­siai ti­kė­ti­na, kad žmo­nės ne iki ga­lo su­vo­kia re­a­ly­bę, kad jų spal­vo­tie­ji ek­ra­nai tą­dien tik­rai ne­nu­švis. Ti­ki­si, jog kaž­kas pa­si­rū­pins, kad taip ne­nu­tik­tų, ir ne­su­pran­ta, kad tai yra tik jų as­me­ni­nis rei­ka­las.

Zi­ta BATAITIENĖ

 

Va­sa­ros at­švais­tai, dar mir­gė­da­vę žmo­nių vei­duo­se, pra­dings­ta spa­lio dar­ga­no­je. Šis spa­lis ypa­tin­gas di­džiai­siais rin­ki­mais, ku­rie dar il­gai bus ap­ta­ri­nė­ja­mi. Juk ne kiek­vie­nais me­tais ren­ka­me kan­di­da­tus į Sei­mą. Jei anks­tes­niais me­tais, ar­tė­jant šiam įvy­kiui, laik­raš­čių pus­la­piai mir­gė­da­vo nuo kan­di­da­tų pa­si­sa­ky­mų, nuo­trau­kų ir par­ti­jų pro­gra­mų, tai da­bar ažio­ta­žo ma­žiau. Vie­nos par­ti­jos sa­vo pro­gra­mas su­tal­pi­no vie­na­me pus­la­py­je, ki­toms pri­rei­kė dau­giau nei šim­to la­pų... Kas jas per­skai­tė, kas įsi­dė­mė­jo?

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Be­si­drai­kan­tis vė­jas bai­gia nu­plė­šy­ti me­džių la­pus. Liks sto­vė­ti be­gė­diš­kai nu­ogi, lauk­da­mi, kol pa­va­sa­ris pa­do­va­nos jiems nau­ją rū­bą. Lin­guos pli­kom ša­kom ger­da­mi į sa­ve lie­tų, snie­gą, šal­tį, vė­ją. Lyg ir su­si­ta­pa­tins su mu­mis, lau­kian­čiais gam­tos pra­bu­di­mo.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Šios spa­lio pir­mos sa­vai­tės tėk­mėj – gau­sy­bė šven­čių, pa­mi­nė­ti­nų die­nų. Pra­dė­jo­me sa­vai­tę Tarp­tau­ti­ne pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių die­na.

Puslapis 874 iš 1016

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų