Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

 

UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ di­rek­to­rius Ri­mas Ar­lins­kas ne­se­niai pats pa­si­pra­šė ta­ry­bos su­ma­žin­ti jo at­ly­gi­ni­mą. Ra­jo­no me­ras pa­ra­gi­no ir ki­tus sa­vi­val­dy­bės įmo­nių va­do­vus sek­ti to­kio kil­naus po­el­gio pa­vyz­džiu. Ta­čiau į šį ra­gi­ni­mą re­a­guo­ti nie­kas ne­sku­ba.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė yra įstei­gu­si ke­le­tą pel­no sie­kian­čių įmo­nių. Di­de­liu pel­nu pa­si­gir­ti ne­ga­li nė vie­na iš jų, o dau­gu­ma daug me­tų ne­iš­bren­da iš mi­nu­so. Ne­žiū­rint to, kai ku­rių nuos­to­lin­gų įmo­nių va­do­vų at­ly­gi­ni­mai – pa­sa­kiš­ki.

 

 

Sa­vi­val­dy­bės įmo­nių va­do­vų at­ly­gi­ni­mus nu­sta­to ra­jo­no ta­ry­ba.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos opo­zi­ci­ja sa­vait­ga­lį iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą apie tai, jog yra pa­reiš­kusi ne­pa­si­ti­kė­ji­mą me­ro pa­va­duo­to­ju, li­ber­alcen­tris­tu Re­gi­man­tu Ba­ra­vy­ku. Pra­dė­ta vi­ce­me­ro in­ter­pe­lia­ci­jos pro­ce­dū­ra.

Opo­zi­ci­jos ne­ten­ki­na R. Ba­ra­vy­ko veiks­mai ku­ruo­jant at­lie­kų klau­si­mus: šiukš­lių iš­ve­ži­mo to­nos kai­na šie­met pa­ki­lo nuo 128,88 iki 244 li­tų. Pa­skai­čiuo­ta, jog per pus­me­tį ra­jo­no gy­ven­to­jai su­mo­kės be­veik mi­li­jo­nu li­tų dau­giau nei anks­čiau.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Opo­zi­ci­ja ne­pa­si­ti­ki R. Ba­ra­vy­ku.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos opo­zi­ci­ja sa­vait­ga­lį iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą apie tai, jog yra pa­reiš­kusi ne­pa­si­ti­kė­ji­mą me­ro pa­va­duo­to­ju, li­ber­alcen­tris­tu Re­gi­man­tu Ba­ra­vy­ku. Pra­dė­ta vi­ce­me­ro in­ter­pe­lia­ci­jos pro­ce­dū­ra.

Opo­zi­ci­jos ne­ten­ki­na R. Ba­ra­vy­ko veiks­mai ku­ruo­jant at­lie­kų klau­si­mus: šiukš­lių iš­ve­ži­mo to­nos kai­na šie­met pa­ki­lo nuo 128,88 iki 244 li­tų. Pa­skai­čiuo­ta, jog per pus­me­tį ra­jo­no gy­ven­to­jai su­mo­kės be­veik mi­li­jo­nu li­tų dau­giau nei anks­čiau.

Vie­nas di­džiau­sių Eu­ro­po­je „Lidl“ mais­to pre­kių par­duo­tu­vių tin­klas pla­nuo­ja par­duo­tu­vę sta­ty­ti Uk­mer­gė­je. Tin­klo at­sto­jai jau pa­si­rin­ko bū­si­mie­siems skly­pams tin­ka­mas vie­tas. Ka­dan­gi jos ne­ati­tin­ka Di­džių­jų pre­ky­bos įmo­nių iš­dės­ty­mo spe­cia­liojo pla­no, ver­sli­nin­kai pra­šo šį pla­ną ko­re­guo­ti.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Uk­mer­gė­je – nau­jų pre­ky­bos tin­klų žval­gy­tu­vės.

 

Mū­sų ša­ly­je yra apie tris­de­šimt tūks­tan­čių šei­mų, au­gi­nan­čių ne­įga­lų vai­ką. Kal­ba­me apie pa­gal­bą joms, ne­įga­lių­jų in­teg­ra­ci­ją į vi­suo­me­nę. De­ja, šū­kiais de­kla­ruo­ja­mi pa­ža­dai daž­niau­siai bū­na vė­jo nu­pu­čia­mi... Ini­cia­ty­vos ėmė­si pa­tys ne­įga­lių vai­kų tė­ve­liai, įkū­rę lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­dą „Al­go­ji­mas“.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Fon­das rug­sė­jo mė­ne­sį šven­čia me­tu­kų gim­ta­die­nį. Jo įkū­rė­ja – pa­ne­vė­žie­tė Auš­ra Stan­či­kie­nė. Tau­ri „Al­go­ji­mo“ mi­si­ja – keis­ti vi­suo­me­nės po­žiū­rį į ne­ga­lią, vai­ko ir šei­mos in­teg­ra­ci­ja į vi­suo­me­nę bei vi­so­ke­rio­pa pa­gal­ba šei­moms, au­gi­nan­čioms vai­kus su ne­ga­lia. Di­de­lis dė­me­sys ski­ria­mas so­cia­li­nių pa­slau­gų to­bu­li­ni­mui. Fon­do veik­lo­je da­ly­vau­ja šei­mos iš še­šio­li­kos ša­lies sa­vi­val­dy­bių.

 

 

Izidorius puikiai jaučiasi Senamiesčio pagrindinėje mokykloje.

 

Drąsiausiai Izidorius jaučiasi įsikibęs už mamos Jurgitos Vasiliauskienės rankos.

 

Vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų kar­py­mas at­si­lie­pė ir mū­sų ra­jo­no ne­įga­lie­siems, tu­rin­tiems ju­dė­ji­mo ne­ga­lią. Bū­ti­niau­sių tech­ni­nių pa­gal­bos prie­mo­nių jiems dar teks pa­lauk­ti.

Jo­li­ta ŽURAUSKIENĖ

Šiuo me­tu ve­ži­mė­lių, slau­gos lo­vų, čiu­ži­nių nuo pra­gu­lų, vaikš­ty­nių, vo­nios kė­du­čių, suo­liu­kų ir ki­tų prie­mo­nių lau­kia per ke­tu­rias­de­šimt Uk­mer­gės ra­jo­no gy­ven­to­jų. Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro di­rek­to­rė Si­gi­ta Ba­ka­naus­kie­nė sa­ko, kad Tech­ni­nės pa­gal­bos ne­įga­lie­siems cen­tras prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos men­kai ap­rū­pi­na rei­kia­mo­mis prie­mo­nė­mis. Gelbs­ti mus lab­da­ros iš už­sie­nio.

 

Kri­zė kir­to ir ne­įga­lie­siems.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pa­va­sa­rį iš kon­tei­ne­rių šiukš­lės „li­pa“ la­biau­siai.

Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je prieš ke­lias sa­vai­tes ar­ti­mų­jų aky­se už­ge­so 70-me­tis Sta­sys La­buns­kas. Ge­din­ti šei­ma kal­ti­na me­di­kus: ve­lio­nio vai­kai ne­abe­jo­ja, jog tė­čio ne­te­ko dėl jų ap­lai­du­mo.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Iš medikų tikimės visokeriopos pagalbos, tačiau kartais tenka skaudžiai nusivilti...

Li­na SUKACKIENĖ

 

Vie­to­je įžan­gos.

Is­to­ri­ja tik­ra. Jos he­ro­jės – ži­no­mos Uk­mer­gė­je mo­te­rys, ku­rios sa­vo iš­min­ti­mi ir gy­ve­ni­mu ge­ba da­ry­ti įta­ką ir ap­lin­ki­niams.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

„Ka­da pa­ga­liau mū­sų pa­tal­po­se bus pa­jung­tas šil­dy­mas“, – pa­skam­bi­nu­si į re­dak­ci­ją tei­ra­vo­si Kau­no g. 16A įsi­kū­ru­sios ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos – Svei­kuo­lių klu­bo na­rė. Pa­sak jos, kiek bu­vo klaus­ta, nie­kas tiks­liai ne­pa­sa­ko, ko­dėl pa­tal­pos ne­šil­do­mos.

Pa­tal­pos, ku­rio­s anks­čiau pri­klau­sė po­li­ci­jos mig­ra­ci­jos tar­ny­bai, šiuo me­tu iš­da­lin­tos nau­do­tis par­ti­joms ir ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms. Čia įsi­kū­ręs Uk­mer­gės svei­kuo­lių klu­bas, šach­ma­tų klu­bas, žy­dų ben­druo­me­nė, Dar­bo, Vals­tie­čių par­ti­jų bū­sti­nės. Vi­sos jos šiuo me­tu ne­kū­re­na­mos, o nuo­mi­nin­kai ti­ki­na ne­ži­nan­tys, nei ko­dėl nė­ra ši­lu­mos, nei ka­da ji bus.

Puslapis 874 iš 978

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų