Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Ru­de­niui pe­rė­mus val­džią ir trum­pė­jant die­nai, ne­be­jau­ku ap­te­mu­sio­se gat­vė­se. Bai­gian­tis va­sa­rai, nors rug­pjū­čio žvaigž­dė­mis „pa­si­švies­da­vo­me“, ir silps­tan­čio­je prie­blan­do­je ne­bu­vo taip il­gu. Da­bar kaž­ko vėl pri­trūks­ta­me, ir leng­viau­sias pa­si­aiš­ki­ni­mas apie „tą kaž­ką“ – stai­ga pra­bė­gu­si va­sa­ra, per trum­pos atos­to­gos...

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Gam­ta šios sa­vai­tės pra­džio­je su­tei­kė iš­skir­ti­nę ga­li­my­bę mė­gau­tis va­sa­riš­kais orais. Bet tie „plius dvi­de­šimt“ vis tiek at­ro­dė kaž­ko­kie ne­tik­ri, su slo­gia pa­baig­tu­vių nuo­tai­ka ir ži­no­ji­mu: šie­met tai – pas­ku­ti­nės va­sa­riš­kos die­nos...

De­ja, tam­sa – smul­kme­na, pa­ly­gi­nus su ar­tė­jan­čio­mis žiau­rio­mis fi­nan­si­nė­mis žie­miš­ko­mis iš­lai­do­mis, ku­rias mo­kė­si­me už būs­tų šil­dy­mą. Uk­mer­giš­kiai šie­met pa­teks tarp bran­giau­siai už šil­dy­mą mo­kan­čių ša­lies gy­ven­to­jų.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Dar vi­sai ne­se­niai po­li­to­lo­gai tvir­ti­no, kad ši Sei­mo rin­ki­mų kam­pa­ni­ja vyks­ta van­giai. Anot jų, par­ti­jos bei kan­di­da­tai ne­iš­nau­do­jo vi­sų ga­li­my­bių pra­si­brau­ti į Sei­mą – ži­niask­lai­dos prie­mo­nės bei vie­šų­jų ry­šių kom­pa­ni­jos dar įjung­tos ne vi­su gar­su ir vaiz­du.

Ta­čiau pa­na­šu, kad si­tu­a­ci­ja pa­si­kei­tė. Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis įsi­jun­gu­si te­le­vi­zo­rių ir pa­si­klau­siu­si iš jo sklin­dan­čių pa­ža­dų, pa­si­jun­tu tar­si per­žen­gu­si ri­bą tarp re­a­ly­bės ir fan­tas­ti­kos. Tar­si Ali­sa, kaž­kaip ne­ti­kė­tai pa­te­ku­si į Ste­buk­lų ša­lį. Iš ku­rios, de­ja, taip pat grei­tai bū­siu ir iš­pra­šy­ta...

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Pir­mo­ji ru­dens sa­vai­tė kai­mo žmo­gaus su­pra­ti­mu įžen­gė su be­si­drai­kan­čiais vo­ra­tin­kliais, gels­vo­mis ra­žie­no­mis, ru­do­mis ba­ra­vy­kų ke­pu­rė­mis, su­no­ku­siais obuo­liais, rau­don­šo­niais span­guo­lių ka­ro­liais...

Mies­tie­čio gal­vo­je pir­mo­ji rug­sė­jo sa­vai­tė – dau­giau mo­kyk­li­nių rū­pes­čių, min­tys apie ar­tė­jan­tį šil­dy­mo se­zo­ną. Mo­ki­niams šis lai­kas – va­sa­ros pra­mo­gų pa­baig­tu­vės, pir­ma­kur­siams – vi­siš­kai nau­jo gy­ve­ni­mo pra­džia.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Šią sa­vai­tę sklan­dan­čios nuo­tai­kos – ypa­tin­gos. Tai – ir at­si­svei­ki­ni­mo, ir su­tik­tu­vių nuo­tai­kos.

Iš­ly­di­me ne tik rug­pjū­tį. Il­ge­sio min­čių ta­kus tie­sia­me iš­ei­nan­čiai va­sa­rai, ir gar­siai svars­to­me, kaip ne­pa­ste­bi­mai ji pra­bė­go, ko­kia pa­na­ši į pa­sa­kiš­ką, bet trum­pą ir ne­su­gau­na­mą aki­mir­ką.

Zi­ta BATAITIENĖ

 

Na­cio­na­li­niai Lie­tu­vos paukš­čiai – gan­drai, oriai at­lik­da­mi vi­ra­žus virš so­dy­bų, gel­to­nė­jan­čių pa­miš­kių ir ru­duo­jan­čių pie­vų, ka­len­da­mi sna­pais tu­pia į sa­vo va­sa­ros liz­dus. Ta­čiau šie spar­nuo­čiai vis daž­niau lei­džia­si ant že­mės, ren­ka­si į bū­rius ir ima ruoš­tis to­li­mon ke­lio­nėn į pie­tų Af­ri­ką...

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ki­ta­dos po­pu­lia­raus lie­tu­viš­ko fil­mo skam­bus pa­va­di­ni­mas „Va­sa­ra bai­gia­si ru­de­nį“ nie­kaip ne­api­bū­di­na šių­me­čio se­zo­no. Ry­tais pro lan­gą žvilg­te­rė­jus iš­vys­tas pei­za­žas la­biau pri­me­na jau ge­ro­kai įsi­bė­gė­ju­sį ru­de­nį nei va­sa­rą.

Že­mai pa­ki­bę de­be­sys, iš jų karts nuo kar­to pra­plium­pan­tis lie­tus, dvi­de­šim­ties laips­nių ne­sie­kian­ti oro tem­pe­ra­tū­ra – tai tik­rai ne tai, ko dau­ge­lis lau­kia­me be­veik de­vy­nis mė­ne­sius mū­sų kli­ma­ti­nė­se pla­tu­mo­se trun­kan­tį šal­tą­jį se­zo­ną. Rug­pjū­tis, ku­ris pa­pras­tai ne­šykš­ti gied­ro dan­gaus ir karš­tų die­nų, šie­met tik­rai nu­vy­lė. Lau­kia ne­su­lau­kia ba­ra­vy­kų dy­gi­mo ir pri­sie­kę gry­bau­to­jai. De­ja, kol kas iš ba­ra­vy­ky­nų grįž­ta­ma tuš­čio­mis krai­te­lė­mis.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Nu­spė­ti iš­dai­gi­nin­kės va­sa­ros ne­įma­no­ma: tai grie­bia­mės vė­duok­lių ir gai­vi­nan­čių le­dų, tai ste­bi­me pro lan­gą že­mę kiau­rai ve­rian­čius žai­bus, ly­di­mus vėt­ros ir šniokš­čian­čio lie­taus.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Kiek­vie­na sa­vai­tė tu­ri sa­vo spal­vą. Ši sa­vai­tė Lie­tu­vai nu­spal­vin­ta auk­so spal­va. Ir vi­sai ne to­dėl, kad iš­kan­kin­ti kait­ros kai kur jau krin­ta auk­si­niai me­džių la­pai. Auk­si­nė ji dėl pir­ma­die­nį Lon­do­no olim­pia­do­je mū­sų ša­liai iš­ko­vo­to auk­so me­da­lio. Nuo šios sa­vai­tės vi­si ži­no­me la­bai mei­liai skam­ban­čią Rū­tos Mei­lu­ty­tės pa­var­dę.

Zi­ta BATAITIENĖ

Bren­da lie­pa per mar­gas­pal­vę va­sa­ros pie­vą, rieš­ku­čio­se neš­da­ma su­rink­tas mė­ly­nes, krep­še­ly­je – pri­no­ku­sias vyš­nias ir gel­to­ną­sias vo­ve­rai­tes. Tik­ra lie­tu­viš­ka va­sa­ra – šykš­čiai da­lin­da­ma sau­lės spin­du­lius ir gau­siai lais­ty­da­ma  lie­tu­mi.

Tar­si su rė­čiu gau­dy­tum sau­lę, kad šie­ne­lį iš­džio­vin­tų... Lie­tūs ne­lei­džia baig­ti šie­nap­jū­tės. Iki rug­pjū­čio pir­mo­sios ne­nu­šie­na­vę pie­vų ūki­nin­kai bi­jo už jas ne­gau­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos tie­sio­gi­nių iš­mo­kų. Kai ku­rio­se Lie­tu­vos vie­to­vė­se pie­vos įmir­ku­sios ir ne­įva­žiuo­ja­mos.

Puslapis 875 iš 1016

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų