Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Ko­vo 11-ąją, Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­ną, uk­mer­giš­kiai ra­gi­na­mi ne­pa­mirš­ti iš­kel­ti vals­ty­bi­nių vė­lia­vų.

Lie­tu­vos vals­ty­bės ir ki­tų vė­lia­vų įsta­ty­me nu­ro­do­ma, kad prie  gy­ve­na­mų­jų na­mų, įmo­nių, įstai­gų ir or­ga­ni­za­ci­jų pa­sta­tų tri­spal­ves pri­va­lo­ma iš­kel­ti per tris Lie­tu­vai svar­biau­sias vals­ty­bi­nes šven­tes: Va­sa­rio 16-ąją – Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ną, Ko­vo 11-ąją – Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­ną, Lie­pos 6-ąją     – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Ne­at­pa­žin­ti ar ar­ti­mų­jų ne­pa­lai­do­ti uk­mer­giš­kiai at­guls Pa­ši­lės ka­pi­nė­se. To­kia tvar­ka įsi­ga­lio­jo ra­jo­no ta­ry­bai pa­tvir­ti­nus ne­nu­sta­ty­tos ta­pa­ty­bės žmo­gaus pa­lai­kų lai­do­ji­mo tvar­kos ap­ra­šą.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Sa­vi­val­dy­bė pa­ga­liau ap­si­spren­dė, kur ap­gy­ven­din­ti at­skir­tus nuo au­kų šei­mo­se smur­tau­jan­čius as­me­nis. Smur­tau­to­jai ga­lės rink­tis – jau­kiai, bet bran­giai gy­ven­ti vieš­bu­ty­je ar­ba už dy­ką glaus­tis sa­vi­val­dy­bės bu­tu­ke.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Dėl men­ki­nan­čio darb­da­vių po­žiū­rio ne­be­ty­lė­ti nu­spren­dė UAB „Izo­ba­ra“ dar­buo­to­jai. Ant­ra­die­nį su­si­rin­kę įmo­nės te­ri­to­ri­jo­je, jie lie­jo nuos­kau­das dėl ke­lis mė­ne­sius ne­mo­ka­mų at­ly­gi­ni­mų, sa­kė jau­čia­si nuo­lat ap­gau­di­nė­ja­mi.

 

Vaidotės Šantarienės nuotr. Su dar­buo­to­jais su­si­ti­ko „Izo­ba­ros“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Si­gi­tas Ma­siu­lio­nis, ta­čiau ap­gai­les­ta­vo ne­ku­ruo­jan­tis su at­ly­gi­ni­mais su­si­ju­sių klau­si­mų.

Uk­mer­gė­je gy­ve­na la­bai daug ge­rų, sve­ti­mo skaus­mui ne­abe­jin­gų žmo­nių. Tuo įsi­ti­ki­no šei­mų aso­cia­ci­jos „Ne vie­ni“ na­riai ir laik­raš­tis „Uk­mer­gės ži­nios“, rin­kę pa­ra­mą di­de­lės ne­lai­mės iš­tik­tai Li­zū­nų šei­mai. Su­rink­tos lė­šos pa­dės po gim­dy­mo ko­mos iš­tik­tai ir ne­įga­liai li­ku­siai jau­nai mo­te­riai tęs­ti re­a­bi­li­ta­ci­ją bei at­sa­ky­ti į klau­si­mą: kas kal­tas dėl su­luo­šin­tos svei­ka­tos.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

 Gedimino Nemunaičio nuotr. Lizūnų šeima (centre) tarp rėmėjų.

 

Nors sa­ko­ma, kad pra­dė­tus dar­bus rei­kia už­baig­ti iki me­tų pa­bai­gos, ra­jo­no ta­ry­bai to pa­da­ry­ti ne­pa­vy­ko. Prieš­šven­ti­nia­me po­sė­dy­je li­ko ne­iš­spręs­tas ra­jo­no bi­ti­nin­kams ak­tu­a­lus klau­si­mas.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tras „Vy­tu­rė­lis“ su­lau­kė vie­no bū­ti­niau­sių įstai­gai įren­gi­nių – ne­įga­lie­siems pri­tai­ky­to lif­to. Mo­kyk­los ben­druo­me­nė taip pat džiau­gia­si vi­siš­kai at­nau­jin­ta vir­tu­ve. Po­ky­čiai cen­tre įgy­ven­din­ti ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ir Ro­ta­ry or­ga­ni­za­ci­jos na­rių skir­to­mis lė­šo­mis.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. „Vy­tu­rė­lio“ ug­dy­ti­nių ga­li­my­bė­mis do­mė­jo­si sve­čiai iš Da­ni­jos – Vej­le Nord klu­bo ro­ta­rie­tis Bent Holm (kai­rė­je) ir Marg­ret­he Mor­ten­sen (an­tra iš de­ši­nės).

 Au­to­mo­bi­liais už­grūs­ti dau­gia­bu­čių kie­mai ver­čia žmo­nes ieš­ko­ti iš­ga­nin­gų spren­di­mų. Vis daž­niau į sa­vi­val­dy­bę krei­pia­ma­si su pra­šy­mu leis­ti prie dau­gia­bu­čio na­mo re­zer­vuo­ti vie­tą ne­įga­lio­jo trans­por­to prie­mo­nei. Kai­my­nus ne­įga­lių­jų re­zer­vuo­tos vie­tos pik­ti­na.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Neįgaliojo ženklas ir geltona linija žymi vieno namo gyventojo "nuosavybę".

 

Dau­giau nei 200 uk­mer­giš­kių šiuo me­tu te­oriš­kai ne­tu­ri pa­sto­gės –  jų de­kla­ra­vi­mo vie­ta – Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. Pa­grin­di­nis da­ly­kas, ska­ti­nan­tis de­kla­ruo­ti to­kią gy­ve­na­mą­ją vie­tą, – pa­šal­pos.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ma­no pa­sto­gė – tie­siog Uk­mer­gė...

876 Uk­mer­gės mo­kes­čių mo­kė­to­jai ne­pa­tei­kė pa­ja­mų de­kla­ra­ci­jos, nors pri­va­lė­jo tai pa­da­ry­ti.

Vil­niaus ap­skri­ties vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja in­for­ma­vo, kad mo­kes­čių mo­kė­to­jų, ku­rie už pra­ėju­sius me­tus ne­pa­tei­kė Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio de­kla­ra­ci­jų, su­lauks VMI pri­mi­ni­mų.

Puslapis 875 iš 978

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų