Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Ant­ra­die­nį mi­nė­jo­me Pa­sau­lio lie­tu­vių vie­ny­bės die­ną. Tau­tie­čiai ra­gin­ti pri­si­min­ti sve­tur iš­vy­ku­sius sa­viš­kius, ko­le­gas, drau­gus: pa­la­bin­ti, pa­ra­šy­ti lin­kė­ji­mų, nu­siųs­ti bent trum­pą laiš­ką. Vi­si, tą­dien nu­si­lei­dę Vil­niaus oro uos­te, bu­vo pa­ma­lo­nin­ti su­ve­ny­rais, sa­vo lin­kė­ji­mus bei svei­ki­ni­mus prieš ka­me­ras ga­lė­jo per­duo­ti ke­liau­jan­tie­ji trau­ki­niais.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Pats vi­dur­va­sa­ris, lie­pų žy­dė­ji­mas, pa­ti kait­ra, kuo­met ga­li­me pa­si­jus­ti taip, lyg gy­ven­tu­me ge­ro­kai šil­tes­nė­je nei mū­siš­kė kli­ma­to juos­to­je.

Karš­tis vy­res­nio am­žiaus ar šir­dies li­go­mis be­si­skun­džian­tiems – di­de­lis iš­ban­dy­mas. Bet ne tik ne­ga­luo­jan­tie­ji – ir svei­kie­ji per karš­čius kiek­vie­ną po­kal­bį pra­de­da ir bai­gia pa­de­ja­vi­mu dėl pra­stos sa­vi­jau­tos. To­kie jau esa­me – mėgs­tan­tys pa­de­juo­ti ir pa­si­guos­ti. O juk leng­viau­sia guos­tis dėl oro: per karš­to, per šal­to, per lie­tin­go ar per sau­so...

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Šią sa­vai­tę šven­čia­ma Vals­ty­bės die­na dar įspū­din­ges­nė, kai vi­są pla­ne­tą ap­juo­sia Lie­tu­vos him­nas. Prieš ke­le­rius me­tus už­gi­mu­si tra­di­ci­ja gra­žiam tiks­lui su­bu­ria sve­tur gy­ve­nan­čius lie­tu­vius. Vin­co Ku­dir­kos „Tau­tiš­ka gies­mė“ vie­nu me­tu skam­ba pa­čiuo­se įvai­riau­siuo­se pa­sau­lio kam­pe­liuo­se: skir­tin­go­se vals­ty­bė­se, už tūks­tan­čių ki­lo­met­rų nu­to­lu­siuo­se kraš­tuo­se...

Zi­ta BATAITIENĖ

 

Va­sa­ra – pa­čiam sa­vo ze­ni­te. Ji, tar­si bo­ru­žė, už­ko­pu­si į smil­gos vir­šū­nę, džiau­gia­si pa­sie­ku­si il­giau­sią va­sar­vi­džio die­ną... Nuo šven­tų­jų apaš­ta­lų Pet­ro ir Po­vi­lo at­lai­dų die­nos pra­de­da trum­pė­ti, ima žvan­gė­ti šienp­jo­vių dal­giai, nu­ty­la ge­gu­tės ku­ka­vi­mas...

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Va­sa­ra – iš ap­tva­ro iš­trū­kęs gra­žuo­lis žir­gas. Šuo­liais – pro žy­din­čius bi­jū­nus, jaz­mi­nų krū­mus, Jo­ni­nių lau­žus... To­lyn ir to­lyn me­du­mi kve­pian­čio­mis pie­vo­mis. Ji to­kia trum­pa... Ta­čiau ją kaž­kaip tu­ri pa­si­da­lin­ti vi­si ko­le­gos, pir­me­ny­bę tei­kian­tys atos­to­goms va­sa­rą.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Įpu­sė­jo vais­kus ir sva­jin­gas bir­že­lis. Vi­siems op­ti­mis­tams šis mė­nuo šau­kia – va­sa­ra dar tik pra­si­dė­jo, o pe­si­mis­tus įspė­ja – die­nos grei­tai pra­dės ei­ti trum­pyn, o va­sa­ra pra­bėgs lyg aki­mir­ka...

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Pra­ūžus lie­tu­mi ir šal­čiu „pa­gar­din­toms“ šven­tėms, Uk­mer­gė vėl gy­ve­na įpras­tą gy­ve­ni­mą. Ap­ta­ri­nė­ja­mi kon­cer­tai ir pa­ro­dos, pri­si­me­na­mi ki­ti ren­gi­niai, dė­ko­ja­ma daug triū­so įdė­ju­siems šventės or­ga­ni­za­to­riams.

Gra­žių žo­džių ne­gai­li­ma ir mies­to tvar­ky­to­jams – mies­tie­čius nu­ste­bi­no sek­ma­die­nį švy­tin­tis cen­tras. O dar iš va­ka­ro gat­vės, ša­li­gat­viai ir ve­jos bu­vo nu­klo­ti šiukš­lė­mis, vien­kar­ti­niais in­dais. Ką jau kal­bė­ti apie juos – stip­rus vė­jas ver­tė net­gi skė­čius, po ku­riais vai­šin­tis pre­kei­vių siū­ly­tu šiu­pi­niu ar tri­aukš­ti kep­tą duo­ną vi­sai ne­bu­vo sau­gu...

Zi­ta BATAITIENĖ

 

Nu­skam­bė­jus pas­ku­ti­nie­siems ge­gu­žės akor­dams, į že­mę at­skrie­ja bir­že­lis – il­gai lauk­tos va­sa­ros pra­džia, kve­pian­ti ne tik že­muo­gė­mis, bet ir il­gai lauk­to­mis atos­to­go­mis...

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Gar­lia­vos dra­ma pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­sie­kė kul­mi­na­ci­ją. Tie­sa, taip at­ro­do da­bar, nes jos tę­si­nys – vi­siš­kai ne­nu­spė­ja­mas.

O Lie­tu­va tik­riau­siai dar nie­ka­da taip ga­lin­gai ne­ūžė. Tik­riau­siai dar nie­ka­da ne­bu­vo to, kad ab­so­liu­čiai kiek­vie­nas pi­lie­tis tu­rė­tų tvir­tą nuo­mo­nę apie vie­ną įvy­kį. Ir ta nuo­mo­nė bū­tų tik dvie­jų spal­vų – juo­da ar­ba bal­ta.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Pa­va­sa­ri­nis žy­dė­ji­mas – reiš­ki­nys, ku­riuo ne­pa­si­so­tin­tum, tik­riau­siai, nė du ar tris šim­tus me­tų gy­ven­da­mas. O ką jau kal­bė­ti apie re­a­liai šio­je že­mė­je žmo­gaus pra­lei­džia­mą lai­ką... Taip mąs­tau, žvelg­da­ma į žie­duo­se skęs­tan­tį ir pa­lai­min­gos eu­fo­ri­jos kva­pu dvel­kian­tį aly­vos krū­mą. Kaž­kur iš­nyks­ta no­ras sku­bė­ti, no­ri­si kaip ko­kiam prie­šis­to­ri­niais lai­kais gy­ve­nu­siam in­kliu­zui gin­ta­re su­sting­ti da­bar­ty­je, šio­je aki­mir­ko­je. Net ap­ima leng­va pa­ni­ka, kad ry­toj, ei­nant pro tą pa­tį krū­mą, šis ste­buk­las jau bus iš­si­sklai­dęs – pur­pu­ri­nės ke­kės bus pa­grauž­tos rūdžių...

Puslapis 876 iš 1016

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų