Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Vis il­gė­jan­čios die­nos, šil­tė­jan­tys sau­lės spin­du­liai, pur­slais be­si­taš­kan­tis Vil­kmer­gės upe­lis tri­mi­tuo­ja – pra­si­de­da pa­va­sa­ris.

Pa­va­sa­ri­niai po­ky­čiai jun­ta­mi ir mū­sų drabužinėje – at­gal į spin­tas mo­te­rys su­ka­bi­no per šal­čius spė­tus iš­vė­din­ti kai­li­nius ir ke­pu­res.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Sa­vai­tė bu­vo ku­pi­na šur­mu­lio ir links­my­bių. Triukš­ma­vo, bil­dė­jo, šo­ko ir vis­kuo, kas po ran­ka, barš­ki­no spal­vin­giau­si per­so­na­žai. Ši­taip, šven­čiant Už­ga­vė­nes, ban­dy­ta iš­va­ry­ti žie­mą – ka­dai­se ji įsi­vaiz­duo­ta kaip siau­bū­nė, blo­gio de­mo­nas, ku­ris esą pa­bė­ga iš­si­gan­dęs di­džiu­lio triukš­mo. To­dėl, no­rint at­si­kra­ty­ti tam­sos ir sting­dan­čio šal­čio jė­gų, rei­kia dau­žy­tis, tran­ky­tis, kad jos skuos­tų neat­si­gręž­da­mos.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Leng­viau at­si­kvė­pė­me at­lė­gus šal­čiams. Iš­ėjus pro du­ris ne­be­kaus­to spei­gas, net kvė­puo­ti ta­po leng­viau. Šią sa­vai­tę – net dvi šven­tės, tai­gi ge­ras oras bu­vo la­bai pa­gei­dau­ja­mas. Šv. Va­len­ti­no die­na bei Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­na – abi jos la­bai skir­tin­gos, ver­ti­nant pa­gal pra­smi­nį jų ry­šį. Įsi­my­lė­jė­lių die­na – kur kas la­biau in­di­vi­du­a­li­zuo­ta nei su­telk­to pi­lie­tiš­ku­mo au­rą tu­rin­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­na.

Zi­ta BATAITIENĖ

 

Po ge­gu­tės ku­ka­vi­mu – šil­to pa­va­sa­rio iš­troš­ku­si Lie­tu­va. To­kią ža­lią spal­vų ga­mą iš­vy­si tik­tai pa­va­sa­rį: sa­lo­ti­nės kle­vų pe­te­liš­kės, žals­vi ber­žų žir­gi­nė­liai, su­la­po­ju­sios, žie­dus sklei­džian­čios ie­vos... O ge­gu­tė jau už­ku­ka­vo ba­lan­džio pa­bai­go­je. Ne­su­lau­ku­si sa­vo var­du pa­va­din­to mė­ne­sio... Mū­sų pro­tė­viai švęs­da­vo Ge­gu­tės die­ną – tą­dien, kai pir­mą­syk iš­girs­da­vo ge­gu­tę ku­kuo­jant.Tai – pa­va­sa­rio pra­na­šė. Už­ku­kuo­da­ma ji su­sting­do žmo­nių bū­se­nas. Jei tuo me­tu gu­li – vi­sus me­tus bū­si tin­gi­nys, jei esi al­ka­nas – vi­sus me­tus ba­dau­si, jei cen­to ne­tu­ri ki­še­nėj – tur­tų nesu­si­krau­si... Ge­gu­tė nu­le­mia žmo­nių gy­ve­ni­mus, li­ku­sius me­tus skai­čiuo­da­ma...

Jo­li­ta ŽURAUSKIENĖ

 

Daž­nai gir­di­me nuo­la­ti­nį ne­pa­si­ten­ki­ni­mą ir niurz­gė­ji­mą. Jį tran­sliuo­ja te­le­vi­zi­ja, es­ka­luo­ja ra­di­jas, laik­raš­čiai. Sa­ko­ma, jog blo­gos emo­ci­jos plin­ta kaip vi­ru­sas. Jo­mis la­bai grei­tai „už­si­kre­čia“ vi­si, bū­nan­tys nei­gia­mų ži­nių, emo­ci­jų sū­ku­ry­je.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Virš Lie­tu­vos pa­ki­bęs vul­ka­ni­nių pe­le­nų de­be­sis kar­ti­na gy­ve­ni­mą ne tik oro li­ni­jų kom­pa­ni­joms. Ra­mi­nan­tys bal­sai, kad vul­ka­ni­nės kil­mės dul­kės, sklan­dan­čios pen­kių-še­šių ki­lo­met­rų aukš­ty­je, pa­vo­jin­gos tik lėk­tu­vų va­rik­liams, pa­ma­žu pra­ran­da ra­mią in­to­na­ci­ją. Pa­si­girs­ta pa­ta­ri­mų kuo ma­žiau bū­ti gry­na­me ore, nes tas oras ne­la­bai ir gry­nas. Dul­kių ap­tin­ka­ma ir sklan­dan­čių pa­že­me.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ši sa­vai­tė vi­so­je Eu­ro­po­je bu­vo pa­žen­klin­ta ge­du­lo žen­klu dėl avia­ka­tast­ro­fos Len­ki­jo­je. Šios ša­lies va­do­vas ir vi­sas Len­ki­jos eli­tas į gim­ti­nę iš Ru­si­jos ke­liau­ja kars­tuo­se. Te­be­se­ka­me kiek­vie­ną pra­ne­ši­mą, kiek­vie­ną de­ta­lę apie be­pre­ce­den­tę tra­ge­di­ją ir ga­li­mas jos prie­žas­tis. Lie­tu­vos tri­spal­vės su ge­du­lo žen­klais tris die­nas plaz­dė­jo ir Uk­mer­gė­je.

Kaž­ko­dėl po tra­ge­di­jos iš kar­to pri­si­mi­niau mū­sų – žur­na­lis­tų skry­džius su Pre­zi­den­tu Val­du Adam­ku­mi į Eu­ro­pos ša­lis. Nors už ke­lio­nę rei­kė­jo su­si­mo­kė­ti pa­tiems, vi­si kvies­ti re­gio­ni­nės spau­dos at­sto­vai kaip di­džiau­sią pa­gar­bą pri­ėmė pre­zi­den­tū­ros kvie­ti­mą ly­dė­ti ša­lies va­do­vą ke­lio­nė­se į Ru­mu­ni­ją, Šve­di­ją, Por­tu­ga­li­ją, Len­ki­ją ir ki­tas ša­lis.

Zi­ta BATAITIENĖ

 

Bė­ga Di­džio­ji sa­vai­tė, o ar pa­jė­giam ją pa­jus­ti ir su­si­kaup­ti? Švais­to­me lai­ką ne­pa­bai­gia­miems rū­pes­čiams, kei­kia­me il­gai už­si­bu­vu­sią žie­mą, ne­ti­kė­tai už­griu­vu­sį po­tvy­nį... O že­mė bun­da, nors dar mie­ga dai­go sie­la.

Pa­miš­kėm ir pau­piais šliau­žio­ja tirš­ti rū­kai, ra­miai at­sė­li­na si­dab­ri­nės su­te­mos, kvie­čia pa­ū­ka­vu­sios to­lu­mos ir aukš­tu­py­je al­man­tys upokš­niai. Tai pa­va­sa­rio at­ra­di­mo jaus­mas. Ne­pa­kar­to­ja­mas nau­jo se­zo­no vir­smas. Tar­si lau­kiant pra­žys­tan­čio pir­mo­jo obels žie­do. O kai iš­si­sklei­džia tūks­tan­čiai žie­dų - ne­spė­jam jais pa­si­gro­žė­ti... Pa­ma­tom tik žie­mą. Per te­le­vi­zo­rių, kai pa­gei­da­vi­mų kon­cer­te gra­žiau­sias dai­nas vai­kai ski­ria mo­ti­noms...

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

 

Šią sa­vai­tę gau­su mi­nė­ti­nų die­nų bei šven­čių. Pir­ma­die­nį mi­nė­jo­me Eu­ro­pos var­to­to­jų die­ną. Tai­gi už­ra­šas ka­len­do­riaus la­pe­ly­je „Eu­ro­pos var­to­to­jų die­na“ – pui­kus pri­mi­ni­mas, kad tu­rė­tu­me pa­gal­vo­ti apie tai, ar mums pa­tiems nau­din­gas sa­vo tei­sių ne­ži­no­ji­mas. Ne­pri­klau­so­mai nuo mū­sų tau­ty­bės, ly­ties, am­žiaus, pro­fe­si­jos, var­to­to­jai esa­me vi­si – per­ka­me pre­kes, pa­slau­gas.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

La­bai pa­ma­žu ve­ria­si pa­va­sa­rio var­tai. Ne­no­riai ir tin­giai at­ei­na gra­žiau­sias me­tų lai­kas, lyg už­si­mie­go­jęs ka­ti­nas nie­kaip ne­ga­lin­tis iš­si­rą­žy­ti iš minkš­to mie­go.

Ko­vo pra­džia do­va­no­ja mums ne tik pa­va­sa­riš­ką lau­ki­mą, bet ir tris gra­žias šven­tes. Ko­vo 4 die­ną nu­griau­dė­jo Ka­ziu­ko mu­gė su sa­vo links­mom tra­di­ci­jom, Vil­ki­jos kraš­to ver­bom, gar­džiais ries­tai­niais ir links­mais su­ve­ny­rais. Tie, kas ne­pa­tin­gė­jo sa­vait­ga­lį nu­va­žiuo­ti į Vil­nių, re­gi­nių pri­si­žiū­rė­jo į va­lias. Sos­ti­nės cen­trą ir se­na­mies­tį tvin­dė mi­nios žmo­nių. Ro­tu­šės aikš­tė­je vy­ko Dzū­kų die­nų ren­gi­niai, o Ne­pri­klau­so­my­bės aikš­tė­je pra­si­dė­jo ir kar­na­va­li­nės mu­gės ei­ty­nės.

Puslapis 878 iš 1016

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų