Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je vei­kia kas­me­ti­ne ta­pu­si uk­mer­giš­kių tau­to­dai­li­nin­kų kū­ry­bi­nių dar­bų pa­ro­da. Ši gra­ži tra­di­ci­ja puo­se­lė­ja­ma jau dau­ge­lį me­tų ir pa­pras­tai ren­gia­ma prieš šv. Ka­lė­das. Šiais me­tais pa­ro­do­je da­ly­vau­ja dvi­de­šimt še­ši au­to­riai, eks­po­zi­ci­jai pa­tei­kę itin įvai­rių dar­bų nuo nė­ri­nių ir mez­gi­nių, ta­py­bos ir ke­ra­mi­kos kū­ri­nių iki me­džio meist­rų su­kur­tų skulp­tū­rų, di­des­nių ir ma­žes­nių ori­gi­na­lių bui­ties ra­kan­dų.

 

Sta­nis­lo­vo Bud­rai­čio nuotr. Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos Uk­mer­gės sky­riaus va­do­vas skulp­to­rius Ri­man­tas Zin­ke­vi­čius ir Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus vy­riau­sio­ji rin­ki­nių sau­go­to­ja Kris­ti­na Da­ru­lie­nė su dukra Uršule.

Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus kie­me­ly­je kve­pė­jo žo­ly­nų ar­ba­ta, švie­žiu me­du­mi, skam­bė­jo liau­diš­ka mu­zi­ka. Ar­tė­jant Jo­ni­nėms – vais­ta­žo­lių rin­ki­mo me­tui, čia vy­ko po­pie­tė „Dėl ža­lio žo­ly­no“.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Žo­li­nin­kė iš Vep­rių Ra­sa Ši­mo­nie­nė dos­niai da­li­jo­si sa­vo ži­nio­mis apie vais­ta­žo­les bei prie­sko­nius.

Šie­met su­kan­ka 10 me­tų, kai tarp Uk­mer­gės ir Po­do­lės Ka­me­ne­co Uk­rai­no­je pa­si­ra­šy­ta ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis. Ta pro­ga šie­met pa­si­ra­šy­ta dar vie­na drau­gys­tę įpras­mi­nan­ti su­tar­tis tarp šių mies­tų mu­zie­jų.

Su­tar­tį penk­ta­die­nį pa­si­ra­šė Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus di­rek­to­rė Vai­da Sa­kol­ni­kie­nė ir Po­do­lės Ka­me­ne­co vals­ty­bi­nio is­to­ri­jos mu­zie­jaus di­rek­to­rius Vik­tor Tra­vins­kyj.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Su­tar­tį penk­ta­die­nį pa­si­ra­šė Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus di­rek­to­rė Vai­da Sa­kol­ni­kie­nė ir Po­do­lės Ka­me­ne­co vals­ty­bi­nio is­to­ri­jos mu­zie­jaus di­rek­to­rius Vik­tor Tra­vins­kyj.

Del­tu­vos mies­te­lis kiek­vie­ną va­sa­rą su­lau­kia dau­gy­bės ka­riū­nų, ku­rie čia įsi­ren­gia sto­vyk­las, bliz­gi­na ko­vos įran­kius ir ren­gia­si su­si­rė­mi­mui. Tra­di­ci­nia­me Vil­kmer­gės mū­šy­je, ku­rį šeš­ta­die­nį at­kar­to­jo įvai­rių ka­ro is­to­ri­jos klu­bų na­riai, vėl žvan­gė­jo gin­klai, o pa­ra­ko dū­mų gau­bia­ma­me ko­vos lau­ke kri­to su­žeis­tie­ji.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Del­tu­vos že­mė­se at­gi­mė is­to­ri­ja.

Vie­na di­džiau­sių ra­jo­ne mo­ky­mo įstai­gų – Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la – nau­juo­sius moks­lo me­tus pa­si­tin­ka siū­ly­da­ma jau­niems žmo­nėms nau­jo­vių ir kvie­čia juos mo­ky­tis. No­rin­tie­ji įsto­ti tu­rė­tų su­skub­ti – do­ku­men­tai pri­ima­mi iki rug­sė­jo pir­mos die­nos.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Apie mo­ki­nių pri­ėmi­mo są­ly­gas, siū­lo­mas spe­cia­ly­bes ir sa­vi­raiš­kos ga­li­my­bes bei mo­kyk­los ben­druo­me­nės veik­lą pa­pa­sa­ko­jo di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas ug­dy­mui Ri­man­tas Jan­kū­nas. Anot pe­da­go­go, džiu­gu, jog kas­met jų mo­kyk­lo­je su­lau­kia­ma veik­lių, ta­len­tin­gų, la­vin­tis pro­fe­si­nė­je sri­ty­je no­rin­čių jau­nų žmo­nių. Kiek­vie­ną ru­de­nį pri­ima­ma apie 400 nau­jų mo­ki­nių. Ti­ki­ma­si, kad gau­siu jų bū­riu įstai­ga pa­si­pil­dys ir šiais moks­lo me­tais.

 

Dėl sa­vai­tės pra­džio­je pa­skelb­tos gri­po epi­de­mi­jos nuo tre­čia­die­nio lai­ki­nai už­da­ry­tos vi­sos Uk­mer­gės mies­to mo­kyk­los. Kai ku­rio­se iš jų ser­ga be­veik pu­sė mo­ki­nių. Uk­mer­gė­je dar ne­bū­ta to­kio at­ve­jo, kad dėl gri­po vie­nu me­tu pa­mo­kos bū­tų nu­trauk­tos vi­so­se mo­kyk­lo­se.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Šią sa­vai­tę gri­po re­kor­di­nin­kais ta­po Už­upio vi­du­ri­nė­ mo­kyk­la. Jo­je pa­mo­kų dėl li­gos ne­lan­kė 46 proc. mo­ki­nių, la­bai pras­ta si­tu­a­ci­ja ir Duks­ty­nos pa­grin­di­nė­je, kur su­sir­go 40 proc. vai­kų. Dau­giau nei treč­da­lis mo­ki­nių su­ne­ga­la­vo ir abie­jo­se gim­na­zi­jo­se bei Se­na­mies­čio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je. Pa­mo­kos mies­to mo­kyk­lo­se ne­vyks šią sa­vai­tę.

 

 

Epi­de­mi­jos me­tu re­ko­men­duo­ja­ma dė­vė­ti vien­kar­ti­nes me­di­ci­ni­nes kau­kes.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je au­di­to­riai aiš­kin­sis, kas kal­tas dėl tra­giš­kai pa­si­bai­gu­sio gim­dy­mo. Bir­že­lio pa­bai­go­je gim­dy­vei at­li­kus nu­skaus­mi­ni­mo pro­ce­dū­rą, ją iš­ti­ko ko­ma. Jau­nos mo­ters ar­ti­mie­ji įsi­ti­ki­nę, kad tokia pro­ce­dū­ros baig­tis – gy­dy­to­jo anes­te­zio­lo­go kal­tė.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Gedimino Nemunaičio nuotr. Gimdymas ligoninėje baigėsi koma.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ve­ro­ni­ka Al­do­na Ka­se­lie­nė pa­skam­bi­nu­si į re­dak­ci­ją ne­tram­dė aša­rų. Mo­te­ris pa­sa­ko­jo apie sa­vo jaus­mus, pa­tir­tus ra­dus iš­nie­kin­tą sū­naus ka­pą.

Rug­sė­jo pra­džio­je Duks­ty­nos ka­pi­nė­se esan­ti ka­pa­vie­tė ras­ta ap­vog­ta – nuo jos nuim­ti ak­me­ni­niai bor­te­liai.

Mo­te­ris pa­sa­ko­jo sū­naus ne­te­ku­si šį pa­va­sa­rį. Jam tuo­met te­bu­vo 40 me­tų...

Li­na SUKACKIENĖ

 

Jei Mei­lė ir Die­vas mo­te­riai sky­rė lai­mę bū­ti mo­ti­na, jai Mo­ti­nos die­na – kiek­vie­na die­na gy­ve­ni­me, kol že­me vaikš­to ji ir jos vai­kai.

As­ta KROGERTIENĖ

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai

 

Lie­pos 16 d. apie 18 val. ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to bu­dė­to­jai su­lau­kė skam­bu­čio, kad ras­ta pa­si­me­tu­si mer­gai­tė. Apie tai pra­ne­šė vie­na mies­to gy­ven­to­ja. Ji pa­pa­sa­ko­jo, jog prie jos pri­ėju­si maž­daug 5–6 me­tų mer­gai­tė verkš­len­da­ma pra­šė pa­dė­ti su­ras­ti sa­vo na­mus.

Puslapis 960 iš 1059

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų