Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

„Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­niai nau­juo­sius moks­lo me­tus pa­si­ti­ko pa­si­puo­šę uni­for­mo­mis. Spren­di­mas dėl mo­kyk­li­nės ap­ran­gos dė­vė­ji­mo pri­im­tas, at­si­klau­sus tė­vų. Ta­čiau įsi­gy­ti uni­for­mas pa­no­ro ne vi­si.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Moks­lo me­tus An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­ja pa­ly­di tra­di­ci­niu spor­ti­niu ren­gi­niu – olim­pi­nė­mis žai­dy­nė­mis. Jų me­tu vy­ko ne tik tra­di­ci­nės rung­tys, bet ir gla­dia­to­rių ko­vos.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Į sta­dio­ną įne­ša­ma olim­pi­nė vė­lia­va.

Į sma­gią po­pie­tę pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį rin­ko­si Uk­mer­gės Duks­ty­nos pa­grin­di­nės mo­kyk­los pra­di­nių kla­sių moks­lei­viai ir jų tė­ve­liai. Vi­si kar­tu ke­pė sau­sai­nius ir sten­gė­si kuo gra­žiau pa­si­puoš­ti ne­įpras­to­mis me­džia­go­mis.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Au­to­rės nuotr. Mokinukai tapo kepėjais.

Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Už­upio vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je vy­ku­sios pa­mo­kos bu­vo ne to­kios, kaip vi­suo­met. Vai­kų mo­ky­to­jais tą die­ną ta­po ra­jo­no tau­to­dai­li­nin­kai, ku­rie juos mo­kė įvai­rių ama­tų.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Au­to­rės nuotr. Moks­lei­vės su­si­pa­ži­no su rie­ši­nių ga­my­bos me­nu.

Pa­gal moks­lei­vių mai­nų pro­gra­mą Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se me­tus pra­lei­du­si moks­lei­vė Kris­ti­na Zim­bly­tė iš už At­lan­to par­si­ve­žė... ame­ri­kie­tiš­ką šyp­se­ną. „Ame­ri­kie­čiai – la­bai šil­ti ir nuo­šir­dūs. Lie­tu­vą jie įsi­vaiz­duo­ja esant Af­ri­ko­je, o šal­ti­barš­čiai jiems – di­džiau­sia eg­zo­ti­ka“, – sa­ko mer­gi­na.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 As­me­ni­nio al­bu­mo nuotr. Metus JAV praleidusi Kristina Zimblytė lankėsi Holivude ir kitose žymiose vietose.

Į įvai­rius skan­da­lus vis pa­ten­ka ne tik mū­sų ra­jo­no va­do­vai, bet ir pa­pras­ti sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai. Penk­ta­die­nį prie vai­ro su­lai­ky­tas ne­blai­vus mo­kyk­li­nio au­to­bu­siu­ko vai­ruo­to­jas.

 

Svei­ka­tos prie­žiū­rą mo­kyk­lo­se siū­lo­ma pa­ves­ti vyk­dy­ti Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­rui. At­li­kus to­kią per­tvar­ką, grei­čiau­siai bū­tų ma­ži­na­mas ir mo­kyk­lo­se dir­ban­čių me­di­kų skai­čius.

Šiuo me­tu svei­ka­tos prie­žiū­rą mo­kyk­lo­se vyk­do Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tras. Šiam dar­bui skir­ta 8,5 eta­to. Pen­ki spe­cia­lis­tai dir­ba 1 eta­to krū­viu, du tu­ri ma­žes­nį nei eta­tas krū­vį. Ki­tiems 10 spe­cia­lis­tų mo­ka­mi prie­dai prie at­ly­gi­ni­mo.

Ar­tė­jant rug­sė­jui ra­jo­no se­niū­ni­jos ir sa­vi­val­dy­bė pri­ima so­cia­liai rem­ti­nų šei­mų pra­šy­mus skir­ti vai­kams ne­mo­ka­mus pie­tus bei pa­ra­mą mo­kyk­li­nėms pre­kėms įsi­gy­ti. De­ja, sta­tis­ti­ka čia ne­links­ma. Nors mo­ki­nių kas­met smar­kiai ma­žė­ja – pa­ra­mą mo­kyk­li­nė­mis pre­kė­mis me­tai iš me­tų gau­na apie 2000 pra­šy­to­jų.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Mo­kyk­li­nės pre­kės ge­ro­kai pa­tuš­ti­na moks­lei­vių tė­ve­lių pi­ni­gi­nes.

Vilma NEMUNAITIENĖ

 

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos Mo­kes­čių prie­vo­lių de­par­ta­men­to Ra­jo­no mo­kes­čių mo­kė­to­jų sky­riaus Uk­mer­gės po­sky­rio ve­dė­ja Dan­guo­lė Stun­die­nė pa­kvie­tė į su­si­ti­ki­mą su Vil­niaus AVMI vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­ju, at­lie­kan­čiu  vir­ši­nin­ko funk­ci­jas, Ma­riu­mi Žem­gu­liu ir mo­kes­čių prie­vo­lių de­par­ta­men­to di­rek­to­riu­mi Dai­no­ru Bra­daus­ku.

Sve­čiai ak­cen­ta­vo, jog ne­mo­ka­mu Mo­kes­čių in­for­ma­ci­jos cen­tro te­le­fo­nu 1882 dau­giau­siai su­lau­kia­ma pra­ne­ši­mų apie ne­le­ga­lią pre­kių apy­var­tą, ak­ci­zi­nių pre­kių apy­var­tą, ne­le­ga­lų dar­bą. Anks­čiau gau­ta la­bai daug, o šiuo me­tu su­ma­žė­jo skun­dų apie at­ly­gį „vo­ke­liuo­se“. Taip pat sve­čiai kal­bė­jo apie Že­mės mo­kes­tį.

Puslapis 964 iš 1061

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų