Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Uk­mer­gės li­go­ni­nė ne­at­pa­žįs­ta­mai kei­čia­si. Šią sa­vai­tę bai­gia­mas įgy­ven­din­ti pro­jek­tas, ku­rio me­tu mo­der­ni­zuo­ti li­go­ni­nės pa­sta­tai ir ener­ge­ti­nės sis­te­mos.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ukmergės ligoninė keičia veidą.

Be­veik tūks­tan­tis kny­gų, su­tal­pin­tų į plaš­ta­kos dy­džio apa­ra­tė­lį... Tai ne fan­tas­ti­ka, o tech­no­lo­gi­ja, ku­ri skai­tan­tie­siems ne po­pie­ri­nes kny­gas ne­be nau­jie­na. Ta­čiau var­gu ar ji leng­vai pri­gy­tų tų, ku­rie ne­ga­li at­si­spir­ti spaus­din­tam žo­džiui, kas­die­ny­bė­je.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Įprasta knyga ar knyga kompiuteryje: ką pasirinktumėt?

 

Šeš­ta­die­nio ry­tą ras­tas mi­ręs Al­fon­sas Ber­no­tas. Lie­tu­vos pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių aso­cia­ci­jos Uk­mer­gės sky­riaus pir­mi­nin­kas mi­rė ša­lia sa­vo na­mų, So­dų gat­vė­je. Jau už­ge­su­sį jį ra­do ar­ti­mie­ji.

 

Ar­tė­jant rin­ki­mams Uk­mer­gė tam­pa tik­ru sal­dai­niu­ku po­li­ti­kams. Pra­ėju­sią sa­vai­tę čia  lan­kė­si net trys mi­nist­rai. Ket­vir­ta­die­nį vie­šė­jo že­mės ūkio mi­nist­ras prof. Vir­gi­li­jus Juk­na, penk­ta­die­nį – so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­rė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė ir ūkio mi­nist­rė Bi­ru­tė Vė­sai­tė.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ministrę A. Pabedinskienę pasitiko bendrapartiečiai.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Uk­mer­gė­je vie­šė­jo so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras Do­na­tas Jan­kaus­kas. Ta­čiau di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo jo vi­zi­tas ne­su­lau­kė.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Mi­nist­ras Do­na­tas Jan­kaus­kas ap­do­va­no­jo ju­bi­lie­jų mi­nin­čios Lie­tu­vos pen­si­nin­kų są­jun­gos „Bo­čiai“ Uk­mer­gės ra­jo­no ben­dri­jos pir­mi­nin­kę Va­le­ri­ją Na­raš­ke­vi­čie­nę.

Penk­ta­die­nį Uk­mer­gė­je lan­kė­si švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius bei Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos Švie­ti­mo or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Sta­nis­la­va Stro­lai­tė. Tai pir­ma­sis G. Ste­po­na­vi­čiaus ofi­cia­lus vi­zi­tas mū­sų ra­jo­ne.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Uk­mer­gė­je lan­kė­si švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius.

Po to, kai ap­leis­ta­me An­ta­no Sme­to­nos dva­re ap­si­lan­kė ša­lies Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, šis ob­jek­tas ta­po įžy­my­be. Ūkio mi­nis­te­ri­ją ata­kuo­jan­tys žur­na­lis­tai tei­rau­ja­si, ko­dėl fi­nan­si­nės pa­ra­mos ne­su­lau­kia is­to­ri­nis ob­jek­tas. „Is­to­ri­nį pa­vel­dą – A. Sme­to­nos dva­rą – no­rė­ta pa­vers­ti pir­čių kom­plek­su“, – taip sa­vo pra­ne­ši­me tei­gia mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. An­ta­no Sme­to­nos dva­ras – aist­rų sū­ku­ry­je.

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Mig­ra­ci­jos po­sky­ris ko­vo 3-iąją – sek­ma­die­nį – vyk­sian­čių rin­ki­mų die­ną dirbs nuo 8 iki 15 val.

Pa­sak po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vės spau­dai As­tos Kro­ger­tie­nės, to­kia tvar­ka pa­tvir­tin­ta rin­kė­jų, ne­spė­ju­sių lai­ku at­si­im­ti as­mens ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­čio do­ku­men­to, pa­to­gu­mui.

Nors už lan­go gruo­dis ir vi­si ruo­šia­si Ka­lė­doms, mies­te šią sa­vai­tę vy­ko me­de­lių so­di­ni­mo dar­bai. Cen­tri­nė­je gat­vė­je į iš­kirs­tų me­džių vie­tą pa­so­din­ta aš­tuo­nio­li­ka lie­pai­čių.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Re­konst­ruo­jant Kęs­tu­čio aikš­tę, bu­vo iš­kirs­ta de­vy­nio­li­ka lie­pų ir vie­nas kle­vas. Me­džiai, bent va­sa­rą den­gę ap­si­lu­pi­nė­ju­sias pa­sta­tų sie­nas, vie­nas po ki­to griu­vo ant ša­li­gat­vio. Pro­jek­te bu­vo nu­ma­ty­tas ir aikš­tės ap­žel­di­ni­mas, tai­gi me­de­lius at­so­din­ti nu­tar­ta pa­bai­gus klo­ti ša­li­gat­vio dan­gą.

Kęs­tu­čio aikš­tė­je pa­va­sa­rį tu­rė­tų su­ža­liuo­ti lie­pai­tės.

Puslapis 965 iš 1061

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų