Nutarė reorganizuoti „Ukmergės šilumą“

Au­to­rės nuotr. Ati­da­ry­mo iš­kil­mė­se juos­te­lę kir­po P. Sa­ba­lys, R. Ra­gaus­kas, A. Du­dė­nas, V. Pa­knys, K. Gry­baus­kas. Au­to­rės nuotr. Ati­da­ry­mo iš­kil­mė­se juos­te­lę kir­po P. Sa­ba­lys, R. Ra­gaus­kas, A. Du­dė­nas, V. Pa­knys, K. Gry­baus­kas.

Nu­tar­ta re­or­ga­ni­zuo­ti sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čią UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“. Klau­si­mas bus svars­to­mas šį penk­ta­die­nį nu­ma­ty­ta­me įmo­nės vi­suo­ti­nia­me ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­me. UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ įre­gist­ruo­ta 2000 m. rug­pjū­čio 23 d. re­or­ga­ni­za­vus SP AB „Vil­niaus ši­lu­mos tin­klai“.

Ben­dro­vės pa­grin­di­nė veik­la – ši­lu­mos ir karš­to van­dens tie­ki­mas.

Ki­ta veik­la – at­si­skai­to­mų­jų karš­to van­dens ap­skai­tos prie­tai­sų ap­tar­na­vi­mas, ka­ti­li­nių eks­plo­a­ta­ci­ja bei šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų prie­žiū­ra.

UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ val­dy­ba spren­di­mą dėl re­or­ga­ni­za­ci­jos pri­ėmė va­sa­rio pa­bai­go­je, o ra­jo­no ta­ry­ba jį „pa­lai­mi­no“ prieš ke­lias sa­vai­tes, pas­ku­ti­nia­me šios ka­den­ci­jos po­sė­dy­je.

Penk­ta­die­ni­nio įmo­nės ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­mo dar­bot­var­kė­je – „Uk­mer­gės ši­lu­mos“ va­do­vo me­ti­nio pra­ne­ši­mo bei fi­nan­si­nių ata­skai­tų tvir­ti­ni­mas, pel­no pa­skirs­ty­mas ir klau­si­mas dėl UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ re­or­ga­ni­za­vi­mo.

Per­nai gry­na­sis įmo­nės pel­nas sie­kė 42 435 li­tus. Pa­grin­di­niu mo­ty­vu, kam pri­rei­kė re­or­ga­ni­zuo­ti pel­nin­gą įmo­nę, ta­po jos tu­ri­mas ne­kil­no­ja­mas tur­tas, ku­ris tie­sio­giai ne­nau­do­ja­mas pa­grin­di­nė­je įmo­nės veik­lo­je – ši­lu­mos ga­my­bo­je. Nu­tar­ta jo val­dy­mą pa­ti­kė­ti ki­tai įmo­nei, ini­ci­juo­jant UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ re­or­ga­ni­za­vi­mą at­sky­ri­mo bū­du.

Pa­grin­di­nis ben­dro­vės ak­ci­nin­kas – Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, ku­riai pri­klau­so 99,98 proc. ak­ci­jų. Li­ku­sią „mik­ro­sko­pi­nę“ da­lį yra įsi­gi­ję ke­lio­li­ka smul­kių ak­ci­nin­kų, ku­rių da­lis jau mi­rę.

Ra­jo­no ta­ry­bos spren­di­mu ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­me sa­vi­val­dy­bei at­sto­vaus Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Ri­mas Jur­gi­lai­tis. Jis bal­suos sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čio­mis 637 755 ak­ci­jo­mis.

At­sto­vas įpa­rei­go­tas pa­tvir­tin­ti UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ va­do­vo me­ti­nį pra­ne­ši­mą ir fi­nan­si­nių ata­skai­tų rin­ki­nį, svars­tant pel­no pa­skirs­ty­mo pro­jek­tą bal­suo­ti ,,už‘‘ spren­di­mą: „Pa­skirs­ty­ti­ną re­zul­ta­tą (pel­ną) 2014 m. gruo­džio 31 d. 42 435 Lt per­kel­ti į 2015-us fi­nan­si­nius me­tus“.

R. Jur­gi­lai­tis taip pat įpa­rei­go­tas bal­suo­ti „už“ spren­di­mą ini­ci­juo­ti UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ re­or­ga­ni­za­vi­mą at­sky­ri­mo bū­du bei įpa­rei­go­ti įmo­nės val­dy­bą pa­ruoš­ti at­sky­ri­mo są­ly­gas, ben­dro­vių įsta­tus ir ki­tus ben­dro­vės at­sky­ri­mui rei­ka­lin­gus do­ku­men­tus.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, taip pat ir „Uk­mer­gės ši­lu­mos“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas Sta­sys Jac­kū­nas ma­no, kad įmo­nės ga­my­bą at­skir­ti nuo jo­je ne­nau­do­ja­mų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tų bū­tų ga­na lo­giš­ka.

Pa­sak di­rek­to­riaus, tarp tu­ri­mų ne­nau­do­ja­mų ob­jek­tų – boi­le­ri­nės, Dai­na­vo­je ir Uk­mer­gė­je esan­tys pa­sta­tai, po­il­sia­vie­tė prie Ma­kio eže­ro. Pas­ta­rą­ją esą ga­li­ma bū­tų ar­ba nuo­mo­ti ir gau­ti pel­no, ar­ba par­duo­ti.

O ar ne­nu­tiks taip, kad po re­struk­tū­ri­za­ci­jos tik iš­si­pūs di­rek­to­rių eta­tai, ku­rie ga­li su­val­gy­ti ir taip ne­di­de­lį įmo­nės pel­ną?

S. Jac­kū­nas sa­ko, kad apie kaž­kam ruo­šia­mą nau­ją di­rek­to­riaus vie­tą nė­ra ko kal­bė­ti. Pri­mi­nė, kad jau ku­rį lai­ką įmo­nė­je ir taip lais­vas „Uk­mer­gės ši­lu­mos“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo eta­tas, ka­dan­gi dar­bų dau­gė­ja, jis ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je grei­čiau­siai bus už­im­tas.

Pri­sta­tė pro­jek­tą

Šios sa­vai­tės pa­bai­go­je nu­ma­ty­to ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­mo iš­va­ka­rė­se, tre­čia­die­nį, „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ ir AB „Kau­no du­jo­tie­kio sta­ty­ba“ pri­sta­tė šio ran­go­vo įgy­ven­din­tą pro­jek­tą – ka­ti­li­nė­je Švie­sos gat­vė­je su­mon­tuo­tą 6,5 MW ga­lios bio­ku­ro ka­ti­lą su kon­den­sa­ci­niu eko­no­mai­ze­riu.

UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ di­rek­to­rius Rai­mon­das Ra­gaus­kas pa­sa­ko­jo, kad ku­rui nau­do­ja­mos smul­kin­tos miš­ko kir­ti­mo at­rai­žos. Pro­jek­to ver­tė 7,5 mln. li­tų (be PVM). Jo įgy­ven­di­ni­mui Lie­tu­vos ver­slo pa­ra­mos agen­tū­ra sky­rė 3,3 mln. li­tų pa­ra­mą. Li­ku­sias lė­šas ben­dro­vei pa­sko­li­no Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja ir Šiau­lių ban­kas.

Pro­jek­to pri­sta­ty­me da­ly­va­vo ir svei­ki­ni­mo žo­džius ta­rė AB „Kau­no du­jo­tie­kio sta­ty­ba“ va­do­vas Pet­ras Sa­ba­lys, ra­jo­no me­ras Vy­das Pa­knys, Sei­mo na­riai Ka­zys Gry­baus­kas ir Arū­nas Du­dė­nas, „Uk­mer­gės ši­lu­mos“ va­do­vas R. Ra­gaus­kas.

Uk­mer­gės ra­jo­ne ši­lu­mą iš vi­so ga­mi­na 5 ka­ti­li­nės. RK-1 ka­ti­li­nė­je Švie­sos gat­vė­je pa­ga­mi­na­ma dau­giau­siai – 36 proc. ši­lu­mos. Nau­ja­sis, me­die­na kū­re­na­mas, šiuo me­tu ga­mi­na 100 proc. ka­ti­li­nės ši­lu­mos.

Šis ka­ti­las – ant­ra­sis bio­ku­rą nau­do­jan­tis „Uk­mer­gės ši­lu­mos“ ka­ti­las. Ki­tas, tik ge­ro­kai ma­žes­nio ga­lin­gu­mo ir ne toks mo­der­nus, yra Šven­tu­pės gy­ven­vie­tė­je.

Pa­sak R. Ra­gaus­ko, įver­ti­nus bio­ku­ro ka­ti­li­nės in­ves­ti­ci­jų at­si­pir­ki­mus, „Uk­mer­gės ši­lu­mos“ var­to­to­jai per me­tus nuo at­ei­nan­čio se­zo­no tu­rė­tų su­tau­py­ti apie treč­da­lį mln. eu­rų.

Uk­mer­gė­je pla­nuo­ta sta­ty­ti dar vie­ną bio­ku­ro ka­ti­li­nę Del­tu­vos gat­vė­je. Kol kas šis pro­jek­tas ne­įgy­ven­di­na­mas. Pa­sak di­rek­to­riaus, bus sie­kia­ma gau­ti jam fi­nan­sa­vi­mą. Ki­ta ver­tus, kei­čian­tis ša­lies stra­te­gi­niams pla­nams, Lie­tu­vai pa­si­sta­čius su­skys­tin­tų­jų du­jų ter­mi­na­lą, sie­kis per­ei­ti vien prie bio­ku­ro ne­bū­tų ra­cio­na­lus.

Iš 51 mū­sų ša­ly­je vei­kian­čio ši­lu­mos tie­kė­jo, ku­rio kai­nas re­gu­liuo­ja Vals­ty­bi­nė kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­ja, Uk­mer­gė pa­gal ši­lu­mos kai­ną šiuo me­tu yra 26-oje vie­to­je. Bran­giau­siai už ši­lu­mą mo­ka Prie­nų, o ma­žiau­siai – Ute­nos var­to­to­jai.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Komentarai  

+1 # įmonės reorganizavim 2017-09-25 15:02
Gal ir gerai, kad buvo nutarta reorganizuoti Ukmergės šilumą.
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų