„Perbėgo“ į kaimynines Širvintas

Gedimino Nemunaičio nuotr. Jonas Rinkevičius ir Raimondas Ragauskas. Gedimino Nemunaičio nuotr. Jonas Rinkevičius ir Raimondas Ragauskas.

Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės įmo­nių kai ku­rie bu­vę va­do­vai „at­ran­da“ Šir­vin­tas. Jo­se ką tik sėk­min­gai įsi­dar­bi­no UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkį ne­se­niai pa­li­kęs di­rek­to­rius Jo­nas Rin­ke­vi­čius bei „Uk­mer­gės ši­lu­mai“ va­do­va­vęs Rai­mon­das Ra­gaus­kas.

Rin­ke­vi­čius šią sa­vai­tę pra­dė­jo ei­ti UAB Šir­vin­tų ko­mu­na­li­nio ūkio di­rek­to­riaus pa­rei­gas. „Nau­ja­sis įmo­nės va­do­vas, tu­rin­tis in­ži­ne­ri­nį sta­ty­bos iš­si­la­vi­ni­mą bei il­ga­me­tę pa­tir­tį ko­mu­na­li­nio ūkio sri­ty­je, per 20 me­tų va­do­va­vo UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkiui“, – skel­bia­ma Šir­vin­tų sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­py­je.

„Pa­sak jo, Šir­vin­tų ko­mu­na­li­nio ūkio įmo­nė­je jau­čia­mas šti­lis, ta­čiau į nau­jas pa­rei­gas jis at­ėjo ma­ty­da­mas dau­gy­bę „ne­ar­tų dir­vo­nų“, ga­li­my­bių plėt­rai. Di­rek­to­rius, su­si­pa­ži­nęs su įmo­nės si­tu­a­ci­ja, pla­nuo­ja su­si­ti­ki­mus su dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jais. „Man rū­pi ži­no­ti, kuo žmo­nės gy­ve­na, ko­kių pa­gei­da­vi­mų tu­ri, ko­kių pa­slau­gų jiems la­biau­siai trūks­ta“, – ra­šo­ma ja­me.

Pa­skelb­ta ir UAB Šir­vin­tų ko­mu­na­li­nio ūkio val­dy­bos pir­mi­nin­kės In­gri­dos Bal­tu­šy­tės-Čet­raus­kie­nės pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja. Esą įvy­ku­sia­me įmo­nės „val­dy­bos po­sė­dy­je, at­si­žvel­giant į da­bar­ti­nio įmo­nės va­do­vo Dan­ge­ro Pe­čiu­lio pra­šy­mą, nuo 2015 m. rug­pjū­čio 17 d. jis pa­skir­tas ei­ti ben­dro­vės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas“.

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ jau ra­šė­me, kad iš mū­siš­kio Bu­tų ūkio ša­lių su­si­ta­ri­mu at­lei­dus J. Rin­ke­vi­čių, jo vie­tą ne­se­niai už­ėmė bu­vęs Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas 26 me­tų Gied­rius Po­cius.

Laik­raš­ty­je taip pat ra­šė­me, kad bu­vo pa­keis­tas ir dar vie­nos sa­vi­val­dy­bės įmo­nės – UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ – di­rek­to­rius. Nuo bir­že­lio 1 die­nos šias pa­rei­gas ei­na bu­vęs Uk­mer­gės ra­jo­no me­ras Vy­das Pa­knys, tu­rin­tis ši­lu­mi­nin­ko iš­si­la­vi­ni­mą.

Tuo me­tu „Uk­mer­gės ši­lu­mai“ va­do­va­vęs R. Ra­gaus­kas ta­po UAB „Šir­vin­tų ši­lu­ma“, šio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės įmo­nės, di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju. Mi­nė­ta­me Šir­vin­tų sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­py­je jis api­bū­di­na­mas kaip „ener­ge­ti­kos eks­per­tas, nuo 1982 m. dir­ban­tis ši­lu­mos ga­my­bos ir tie­ki­mo sri­ty­je“. Pas­ku­ti­niuo­sius me­tus, ra­šo­ma čia, va­do­va­vo UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ – įmo­nei, pa­ty­ru­siai di­de­lį iš­ban­dy­mą: „Šio žmo­gaus pa­tir­tis ir ži­nios pa­dės įmo­nę val­dy­ti efek­ty­viau, plės­ti jos veik­lą. R. Ra­gaus­ko tei­gi­mu, re­sur­sų ir ga­li­my­bių tam yra“.

Šiuo me­tu R. Ra­gaus­kas, va­do­va­vęs ne tik Uk­mer­gės, bet ir Prie­nų ši­lu­mi­nin­kams, lai­ki­nai ei­na „Šir­vin­tų ši­lu­mos“ va­do­vo pa­rei­gas.

Šir­vin­tų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei va­do­vau­ja skan­da­lin­gai į šią vie­tą at­ėju­si „dar­bie­tė“ Ži­vi­lė Pins­ku­vie­nė. Me­re ji ta­po ne­se­niai įvy­kus pa­kar­to­ti­niams rin­ki­mams. Jie Šir­vin­to­se bu­vo su­reng­ti, anu­lia­vus ko­vą vy­ku­sių tie­sio­gi­nių me­ro rin­ki­mų re­zul­ta­tus dėl šiurkš­čių pa­žei­di­mų, su­si­ju­sių su bal­sų pa­pir­ki­nė­ji­mu.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų