Ukmergės šilumos ūkio naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Jau keletą metų šalyje atliekama daugiabučių renovacija pagaliau sukėlė atgarsį ir Ukmergėje. Dviejų daugiabučių namų gyventojai panoro atnaujinti savo būstus.

 

Ligita JUODVALKIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Linų g. 12-as namas ruošiasi renovacijai.

Pirmadienį Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės rajono policijos komisariato kriminalistai gavo operatyvinės informacijos, kad Ukmergės mieste, viename iš daugiabučių namų, bute yra nužudyta moteris. Pareigūnai nuvyko nurodytu adresu. Bute iš tiesų buvo rasta negyva moteris, su mušimo žymėmis veide. Įtariama, kad ji yra nužudyta. Nustatyta, kad mirusioji yra A.S. (g. 1953 m.).

Nau­ja dau­gia­bu­čių at­nau­ji­ni­mo pro­gra­ma su­lau­kė di­džiu­lio su­si­do­mė­ji­mo. Į su­si­ti­ki­mą su spe­cia­lis­tais, aiš­ki­nu­siais, kaip ji bus vyk­do­ma, su­si­rin­ko ke­li šim­tai uk­mer­giš­kių.

Gy­ven­to­jams bu­vo pri­sta­ty­tas dau­gia­bu­čių na­mų at­nau­ji­ni­mo nau­jas mo­de­lis – „Dau­gia­bu­čių pa­sta­tų ener­gi­nio efek­ty­vu­mo di­di­ni­mo pro­gra­ma“.

Li­ga ne­si­ren­ka lai­ko, ne­krei­pia dė­me­sio į var­dą, am­žių ar so­cia­li­nę pa­dė­tį. De­ja, nu­tin­ka taip, kad li­ga pa­si­ren­ka ir vai­ką, ku­ris tu­rė­tų džiaug­tis gy­ve­ni­mu, ei­ti į mo­kyk­lą, spor­tuo­ti, su­si­ti­ki­nė­ti su drau­gais.

,,Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los 2c kla­sės mo­ki­nu­kams su mo­ky­to­ja ki­lo min­tis su­reng­ti ad­ven­ti­nę po­pie­tę Vil­niaus uni­ver­si­te­to vai­kų li­go­ni­nės vai­kų on­ko­he­ma­to­lo­gi­jos cen­tre be­si­gy­dan­tiems vai­kams.

 

Mokinių koncertas mažiesiems ligoniukams.

Prie Šven­to­sios ren­gia­mo pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų ta­ko dar­bai vyks­ta van­giai. Gau­tas su­ti­ki­mas jų pa­bai­gą ati­dė­ti iki ru­dens. Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai tuo ne­pa­ten­kin­ti, ta­čiau ran­go­vai ra­mi­na, kad pro­jek­tą įgy­ven­dins lai­ku.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ran­go­vai ra­mi­na, kad pro­jek­tas vyk­do­mas sklan­džiai.

Uk­mer­gės pro­fe­si­nė są­jun­ga „So­li­da­ru­mas“ mi­ni 20-me­tį. Ju­bi­lie­jus penk­ta­die­nį, kon­cer­tuo­jant jau­nie­siems Me­no mo­kyk­los mu­zi­kan­tams, pa­mi­nė­tas Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos sa­lė­je. Šven­tės me­tu kal­bė­ta apie prof­są­jun­gi­nės veik­los svar­bą ir ga­li­my­bes.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Au­to­rės nuotr. Ju­bi­lie­ji­nę su­kak­tį pa­mi­nė­jo prof­są­jun­gie­čiai.

Šiuo me­tu Uk­mer­gės dar­bo bir­žo­je yra už­si­re­gist­ra­vę dau­giau nei šim­tas aukš­tą­sias ir ki­tas mo­ky­mo įstai­gas bai­gu­sių ab­sol­ven­tų. Tarp di­plo­muo­tų be­dar­bių – pa­čių įvai­riau­sių spe­cia­ly­bių at­sto­vai.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Pa­si­bai­gus me­tams, si­tu­a­ci­ją dar­bo rin­ko­je iš­ana­li­za­vo Vil­niaus te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Uk­mer­gės sky­riaus spe­cia­lis­tai. Pa­ly­gin­ti su anks­tes­niais me­tais, be­dar­bių mū­sų ra­jo­ne su­ma­žė­jo. Po­pu­lia­riau­sios iš­lie­ka siu­vė­jo, par­da­vė­jo ir me­ta­lo ap­dir­bė­jo pro­fe­si­jos.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Autorės nuotr. Vie­na iš po­pu­lia­riau­sių iš­lie­ka siu­vė­jo pro­fe­si­ja.

Nuo ant­ra­die­nio „Sod­ros“ Uk­mer­gės sky­riaus di­rek­to­riaus pa­rei­gas pra­de­da ei­ti Ša­rū­nas Pru­šins­kas. Uk­mer­giš­kiai iki šiol jį pa­ži­no­jo kaip far­ma­ci­nin­ką, „Šei­mos vais­ti­nės“ va­do­vą. „Uk­mer­gės ži­nioms“ nau­ja­sis di­rek­to­rius mie­lai su­ti­ko at­sa­ky­ti į ke­le­tą klau­si­mų.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ša­rū­nas Pru­šins­kas įsi­ti­ki­nęs, kad ge­riau­sia va­do­vo sa­vy­bė – pa­gar­ba pa­val­di­niams.

Gruo­džio 27 d. bai­gėsi po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­vių re­gist­ra­vi­mas. Ne­už­si­re­gist­ra­vę po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­viais ne­ga­lės da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se, o už­si­re­gist­ra­vu­sie­ji taps pre­ten­den­tais į kan­di­da­tus.

Iki pir­ma­die­nio pie­tų bu­vo aiš­ku, kad va­sa­rio 27 d. vyk­sian­čiuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se mū­sų ra­jo­ne ke­ti­na da­ly­vau­ti ne tik po­li­ti­nės par­ti­jos, bet ir du ne­pri­klau­so­mi kan­di­da­tai.

Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja jau pa­tvir­ti­no ki­tų me­tų va­sa­rio 27 d. sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų ko­mi­si­jų su­dė­tį.

Uk­mer­gės rajono sa­vi­val­dy­bės Nr. 53 rinkimų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku pa­tvir­tin­tas HUBERTAS ŽIŽYS (Dar­bo par­ti­ja).

Puslapis 1019 iš 1037

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų