Ukmergės šilumos ūkio naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Va­sa­ra – atos­to­gų, ke­lio­nių į už­sie­nio ša­lis me­tas. Ar pa­si­rū­pi­no­te, kad sve­tur ne­ti­kė­tai su­sir­gę ar­ba pa­ty­rę trau­mą su­lauk­si­te bū­ti­no­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos? Jei ne – su­skub­ki­te įsi­gy­ti Eu­ro­pos svei­ka­tos drau­di­mo kor­te­lę.

 

Ap­mo­ka li­go­nių ka­sa

 

Ko­dėl vyks­tant į Eu­ro­pos Są­jun­gą svar­bu tu­rė­ti Eu­ro­pos svei­ka­tos drau­di­mo kor­te­lę? Šis do­ku­men­tas pa­tvir­ti­na, kad esa­te ap­draus­tas pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu, to­dėl Eu­ro­pos ša­ly­se įvy­kus drau­di­mi­niam įvy­kiui tu­rė­si­te tei­sę gau­ti ne­mo­ka­mas bū­ti­no­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos pa­slau­gas. Jas ap­mo­ka li­go­nių ka­sa.

Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jų dar­bas dau­ge­liui lie­tu­vių – ga­na nuo­bo­di ir ne­įdo­mi te­ma. Grei­čiau­siai to­dėl ES par­la­men­to rin­ki­mai mū­sų ša­ly­je vyks­ta be­ne van­giau­siai iš vi­sų ben­dri­jos vals­ty­bių. Sie­kiant, kad kuo dau­giau žmo­nių iš ar­ti su­si­pa­žin­tų su ES ins­ti­tu­ci­jų dar­bu ir su­vok­tų jų svar­bą, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja bei pa­tys par­la­men­ta­rai kas­met ren­gia pa­žin­ti­nes ke­lio­nes į Briu­se­lį. Ne­se­niai to­kia ke­lio­nė bu­vo or­ga­ni­zuo­ta re­gio­ni­nės ži­niask­lai­dos at­sto­vams ir žur­na­lis­ti­kos stu­den­tams.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Re­gio­ni­nės ži­niask­lai­dos at­sto­vai tu­rė­jo pro­gos pa­ben­drau­ti su Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos na­riu A. Še­me­ta.

Šalia Žir­na­jų eže­ro, Žuk­lių kai­me, ne­tru­kus pra­dės veik­ti pir­mo­ji Uk­mer­gės ra­jo­ne sau­lės ener­gi­jos elek­tri­nė. 30 kW ga­lios elek­tri­nę su­mon­ta­vo į nau­jus veik­los van­de­nis ne­rian­tys UAB „Sta­ty­bos mon­ta­vi­mo dar­bai“ spe­cia­lis­tai.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Verslininko Valdo Petronio sodyboje – pirmoji rajone saulės elektrinė.

Ko­vo 16-ąją mi­ni­me Knyg­ne­šio die­ną.  XIX am­žiaus Lie­tu­vos is­to­ri­jos fe­no­me­nu va­di­na­ma knyg­ne­šys­tė pa­dė­jo pa­ma­tus vals­ty­bės ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mui 1918-ai­siais. Ka­dai­se ša­lį slap­ta pa­siek­da­vo už­sie­ny­je spaus­din­tos kny­gos. Tuo me­tu šian­dien daug jų iš Lie­tu­vos iš­ke­liau­ja sve­tur gy­ve­nan­tiems tau­tie­čiams.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Pa­sak kny­gy­no va­do­vės Ge­nės Pu­kie­nės, ypač daug nu­per­ka­ma vai­kams skir­tos li­te­ra­tū­ros.

AB Ry­tų skirs­to­mie­ji tin­klai šie­met dėl ne­pa­lan­kių oro są­ly­gų pa­ti­ria ypač di­de­lių nuos­to­lių. Ne­ma­žai rū­pes­čių ben­dro­vei ke­lia ir elek­tros ener­gi­jos bei įvai­rių įren­gi­nių va­gys­tės. Jos gu­la ir ant var­to­to­jų pe­čių – pa­tir­da­ma nuos­to­lius ben­dro­vė di­di­na elek­tros ener­gi­jos kai­nas.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Vaidotės Griškevičiūtės nuotr. Elektros pastotės „traukia“ ilgapirščius.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si vie­nos dau­gia­bu­čių ben­dri­jos pir­mi­nin­kė pri­mi­nė įsi­se­nė­ju­sią pro­ble­mą gy­ven­to­jams ak­tu­a­lia  šil­dy­mo te­ma. Mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad tuo­met, kai ši­lu­mos ūkis dar bu­vo iš­nuo­mo­tas „Mies­to ener­gi­jai“, ši įmo­nė dau­gia­bu­čiuo­se įren­gė ši­lu­mi­nius maz­gus. Kad įreng­tas cir­ku­lia­ci­nis siur­blys veik­tų, rei­ka­lin­gas elek­tros tie­ki­mas. De­ja, už su­var­to­tą elek­trą da­bar mo­ka patys gy­ven­to­jai.

Lietuvos elektros skirstomųjų tinklų operatorius informuoja, kad po spalio 6-osios naktį siautusio itin stipraus vėjo elektros energijos tiekimas apie 12 val. buvo atstatytas 30 tūkst. elektros energijos vartotojų. Elektros energijos tiekimą liko atstatyti maždaug 110 tūkst. vartotojų.  Didelį vartotojų be elektros energijos skaičių lemią pažeistos aukštos ir vidutinės įtampos linijos, daugiausia pažeidimų užfiksuota Utenos, Panevėžio ir Kauno regionuose.

Nuo ba­lan­džio 1 die­nos ša­ly­je įsi­ga­lio­ja nau­ja ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mų iš­da­vi­mo tvar­ka: po­pie­ri­nius pa­žy­mė­ji­mus pa­keis elek­tro­ni­niai. Ta­čiau Uk­mer­gės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos kol kas tam ne­pa­si­ruo­šu­sios.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai eilių poliklinikose nesumažins.

 

Prenumeruojant laikraščio elektroninę versiją reikia padaryti banko pavedimą, pervedant pinigus už prenumeratą į redakcijos sąskaitą: UAB „Ukmergės žinios“, kodas 183121372, sąskaitos Nr. LT757300010002602283, Swedbank, AB

Būtina pavedime nurodyti tikslų laikraščio pristatymo adresą ir prenumeratoriaus kontaktinį telefoną!

{jcomments off}

Puslapis 1424 iš 1450

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų