Ukmergės šilumos ūkio naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Pra­ėju­sią sa­vai­tę į Šven­to­sios ir Ne­ries upes bu­vo pa­leis­ta 30 žy­mė­tų At­lan­ti­nio erš­ke­to jau­nik­lių. Šią nyks­tan­čią rū­šį moks­li­nin­kai lai­ko svar­bia dėl ga­li­my­bės iš­sau­go­ti ka­dais kles­tė­ju­sią žu­vį ir ste­bė­ti jos vys­ti­mą­si. Kad sau­giai pa­siek­tų jū­rą, žve­jų pra­šo­ma bū­ti su­pra­tin­gų ir ne­si­gun­dy­ti ne­įpras­tu lai­mi­kiu.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Au­to­rės nuotr. Pa­leis­ti į Šven­tą­ją erš­ke­to jau­nik­liu­kus ga­lė­jo pau­py­je po­il­sia­vę uk­mer­giš­kiai.

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ pra­ėju­sią sa­vai­tę ra­šė­me apie ra­jo­no kri­mi­na­lis­tų su­lai­ky­tą suk­čia­vi­mu įta­ria­mą Vi­diš­kių se­niū­ni­jos Pa­mer­nac­kų kai­mo gy­ven­to­ją 22 me­tų Ed­var­dą Aug­lį.

Pir­mo­ji jo au­ka į po­li­ci­ją krei­pė­si va­sa­rio 14 d. Vė­liau gau­ta dau­giau nu­ken­tė­ju­sių­jų pa­reiš­ki­mų. Ko­ne vi­si suk­čia­vi­mo at­ve­jai bu­vo ana­lo­giš­ki.

Sek­ma­die­nį uk­mer­giš­kiai sa­vo kan­di­da­tu vien­man­da­ti­nin­ku Sei­me iš­si­rin­ko so­cial­de­mok­ra­tą Ka­zį Gry­baus­ką. Rin­ki­mai bu­vo kaip nie­kad pa­sy­vūs – bal­sa­vo vos dau­giau nei ket­vir­ta­da­lis rin­ki­mų tei­sę tu­rin­čių ra­jo­no gy­ven­to­jų.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Pirmą kartą į Seimą išrinktas K. Grybauskas.

Iš už­ima­mų pa­rei­gų pa­si­trau­kė il­ga­me­tis Še­šuo­lių se­niū­nas Jo­nas Dik­čius.

Se­niū­ni­jai jis va­do­va­vo nuo 1995 me­tų.

 

Uk­mer­gės ra­jo­ne, prie Ko­pūs­tė­lių kai­mo nu­ma­to­ma sta­ty­ti dum­blo kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­lę. Ka­dan­gi Lie­tu­vo­je tai dar nau­jo­vė, UAB “Uk­mer­gės van­de­nys” bei sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai to­kių įren­gi­nių vyks­ta ap­žiū­rė­ti į Len­ki­ją. Kar­tu – ir gy­ven­to­jai, ne­ri­mau­jan­tys, kad ša­lia jų na­mų at­si­ras dvo­kian­tis re­zer­vu­a­ras.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Uk­mer­gė­je vy­ko so­cia­li­niams dar­buo­to­jams skir­ta kon­fe­ren­ci­ja „So­cia­li­nė stra­ti­fi­ka­ci­ja šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je“.

Jo­je pra­ne­ši­mus skai­tė Vil­niaus pe­da­go­gi­nio uni­ver­si­te­to rek­to­rius aka­de­mi­kas, pro­fe­so­rius, ha­bil. dr. Al­gir­das Gai­žu­tis, pro­fe­so­rius, ha­bil. dr., Lie­tu­vos moks­lų aka­de­mi­jos na­rys ko­res­pon­den­tas Ro­mu­al­das Gri­gas, Vil­niaus pe­da­go­gi­nio uni­ver­si­te­to So­cia­li­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos ins­ti­tu­to di­rek­to­rė, pro­fe­so­rė, ha­bil. dr. Gied­rė Kvies­kie­nė.

Šiuo ren­gi­niu bu­vo pa­mi­nė­ta Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro pen­ke­rių me­tų veik­los su­kak­tis ir So­cia­li­nių dar­buo­to­jų die­na.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viai.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Mies­to ka­pi­nė­se au­gan­tys se­ni, ne vie­ną de­šimt­me­tį skai­čiuo­jan­tys me­džiai ar jų ša­kos daž­nai ne­be­at­lai­ko stip­res­nio vė­jo gū­sių. Ne­ma­lo­nu­mų pri­da­rė ir pra­ei­tą sa­vai­tę įsi­smar­ka­vę vė­jai. „Uk­mer­gės ži­nių“ skai­ty­to­jai  pa­sa­ko­jo, kad Vaiž­gan­to ka­pi­nė­se vė­jo nu­lau­žy­tos me­džių ša­kos ap­nio­ko­jo ka­pa­vie­tes.

Žmo­nės tei­gia, kad me­džiai, ku­rių ša­kos ne­at­lai­kė stip­raus vė­jo, jau se­niai pa­žy­mė­ti kaip kri­ti­nės būk­lės ir at­rink­ti nu­kir­ti­mui. Ta­čiau dau­giau nie­ko ir ne­da­ro­ma.

 

AB „Jo­na­vos grū­dai“ Uk­mer­gės grū­dų san­dė­ly­je šią sa­vai­tę pri­im­tas pir­ma­sis šių me­tų der­lius. Ūki­nin­kai sa­ko, kad ja­vai šie­met už­de­rė­jo. „Jei tik orai leis nuim­ti der­lių“, - ne­ri­mau­ja ūki­nin­kas Vy­tau­tas Pa­kė­nas, pir­ma­sis šie­met į grū­dų san­dė­lį at­ve­žęs žie­mi­nius rap­sus.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ne­džiu­gi­na ūki­nin­kų šių­me­tės grū­dų su­pir­ki­mo kai­nos. Pa­ly­gin­ti su per­nykš­tė­mis jos yra ge­ro­kai kri­tu­sios. „Šie­met už to­ną žie­mi­nių rap­sų gau­siu 820 li­tų. Per­nai mo­kė­jo 1300. Vi­sais pen­kiais šim­tais ma­žiau...“ – sa­ko ūki­nin­kas V. Pa­kė­nas, au­gi­nan­tis be­veik 180 hek­ta­rų grū­di­nių kul­tū­rų. Jis, ne­tu­rė­da­mas kur san­dė­liuo­ti grū­dų, juos nu­kū­lęs iš kar­to ve­ža par­duo­ti. Pa­si­lie­ka tik apie tris­de­šimt to­nų – ki­tų me­tų sėk­lai ir lai­ko­miems gy­vu­liams. „Vė­liau ga­li su­pir­ki­mo kai­na ir šok­te­lė­ti. Taip at­si­ti­ko už­per­nai. Iš­lo­šė tie, ku­rie iš­lau­kė to mo­men­to ir tik tuo­met par­da­vė“, - ta­čiau ūki­nin­kas sa­ko, kad tai – tik­rai ne tai­syk­lė. Per­nai kaip tik at­virkš­čiai – aukš­čiau­sia kai­na bu­vo ru­giap­jū­tės me­tu. Vė­liau ge­ro­kai nu­kri­to.

 

 

Ūki­nin­kas Vy­tau­tas Pa­kė­nas su sa­vo pa­dė­jė­ju Min­dau­gu Gu­da­vi­čiu­mi šie­met „ati­da­rė“ grū­dų san­dė­lio pa­ruo­šų se­zo­ną.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Kiek­vie­ną ru­de­nį Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro Liau­šių fi­lia­le vyks­ta prie­šad­ven­ti­nės šven­tės. Šie­met į to­kią šven­tę su­si­rin­ko ne tik Še­šuo­lių se­niū­ni­jos Liau­šių mies­te­lio gy­ven­to­jai, bet ir sve­čiai iš Es­ti­jos.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Še­šuo­lių se­niū­nas Jo­nas Dik­čius pa­dė­kos raš­tą įtei­kė res­pub­li­ki­nė­se ar­to­jų var­žy­bo­se an­trą vie­tą lai­mė­ju­siam Ri­mui Luk­šai.

Bu­vu­sia­me Ko­pūs­tė­lių są­var­ty­ne esan­ti kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­lė kom­pos­tui ga­min­ti pra­dė­jo nau­do­ti ne tik įvai­rias ža­lie­nas, bet ir me­die­nos at­lie­kas.

Dėl ga­my­bo­je su­si­da­ran­čių at­lie­kų iš­ve­ži­mo „Uk­mer­gės van­de­nys“ ne­se­niai su­ta­rė su uždarąja akcine bendrove „Lik­me­rė“.

„Uk­mer­gės van­de­nų“ di­rek­to­rius Ri­mas Ar­lins­kas džiau­gė­si, kad eks­pe­ri­men­tas pa­si­tvir­ti­no, o ber­žų žie­vė pui­kiai tin­ka kom­pos­to ga­my­bo­je. Tie­sa, tik­tų ir ki­to­kia me­die­na, krū­mokš­niai, ša­kos. Ta­čiau juos tek­tų smul­kin­ti, o tai jau – pa­pil­do­mos są­nau­dos. Tuo tar­pu „Lik­me­rės“ ga­my­bos at­lie­kos jau su­smul­kin­tos, jas ga­li­ma iš kar­to mai­šy­ti su dum­blu ir taip ga­min­ti kom­pos­tą.

Puslapis 1446 iš 1482

Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų