Ukmergės šilumos ūkio naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Įgy­ven­di­nant  ES lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą „Spor­to aikš­ty­nų prie Uk­mer­gės ra­jo­no mo­kyk­lų įren­gi­mas”, šie­met re­no­vuo­ti ke­tu­rių ra­jo­no mo­kyk­lų spor­to aikš­ty­nai. Vie­na­me iš re­no­vuo­tų­jų – An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos spor­to aikš­ty­ne – pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ko dar­bų pa­baig­tu­vių ir aikš­ty­no ati­da­ry­mo iš­kil­mės.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Autorės nuotr. Sim­bo­li­nę sta­dio­no ati­da­ry­mo juos­te­lę per­kir­po R. Ba­ra­vy­kas ir A. Gir­džiū­na.

Uk­mer­gės li­go­ni­nės gim­dy­mo sky­riu­je va­sa­rą kū­di­kį pa­gim­džiu­si mo­te­ris li­ko ne­įga­li. Ta­čiau po įstai­go­je at­lik­to au­di­to pa­aiš­kė­jo, kad me­di­kų kal­tės dėl to ne­įžvel­gia­ma.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Dan­guo­lė Li­zū­nie­nė sa­ko, kad ma­žo­ji Rus­nė au­ga daug grei­čiau, nei sveiks­ta pa­sau­lį po tru­pu­tį at­pa­žįs­tan­ti jos ma­ma.

 

Jau ke­le­tą me­tų Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mai ren­gia kon­kur­są „Ge­riau­sia me­tų įmo­nė“. Šie­met kon­kur­se da­ly­va­vo ir ge­riau­sios ma­žos įmo­nės var­dą pel­nė uk­mer­giš­kiai – UAB „Jo­land“.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ben­dros Lie­tu­vos ir Vo­kie­ti­jos už­da­ros ak­ci­nės ben­dro­vės „Jo­land“ di­rek­to­rius Jo­nas Vy­čas sa­ko, kad min­tis da­ly­vau­ti kon­kur­se ki­lo ne pir­mą kar­tą – įmo­nė yra da­ly­va­vu­si ir anks­čiau.

 

 

UAB „Jo­land“ di­rek­to­rius Jo­nas Vy­čas sa­ko, kad vi­suo­met ma­lo­nu bū­ti ge­rai įver­tin­tam.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Kon­kur­sas „Ge­riau­sia mel­žė­ja 2012“ mū­sų ra­jo­ne vy­ko pra­ei­tą sa­vai­tę. Šios mel­žė­jų var­žy­tu­vės jau ta­po tra­di­ci­ja ir res­pub­li­ko­je, ir ra­jo­ne. Jų da­ly­viai tvir­ti­na, kad svar­biau­sias to­kių ren­gi­nių pri­va­lu­mas – ga­li­my­bė dau­giau su­ži­no­ti apie mel­ži­mo rei­ka­la­vi­mus, gy­vu­lių prie­žiū­rą.

 

Kon­kur­so da­ly­viai ne tik run­gė­si, bet ir mo­kė­si.

Iš­rink­tas ge­riau­sias Vil­niaus ap­skri­ty­je apy­lin­kės ins­pek­to­rius ir pa­tru­lių ko­man­da. Ge­riau­sio ap­skri­ties apy­lin­kės ins­pek­to­riaus var­dą pel­nė Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Pre­ven­ci­jos po­sky­rio ty­rė­jas Ge­di­mi­nas Ka­les­ny­kas.

Pa­sak po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vės spau­dai As­tos Kro­ger­tie­nės, toks kon­kur­sas or­ga­ni­zuo­ja­mas dau­giau nei de­šim­tį me­tų. Šie­met ja­me var­žė­si 5 pa­tru­lių eki­pa­žai ir 10 apy­lin­kės ins­pek­to­rių.

 

G. Kalesnykas „uždirbo“ Ukmergei naują tarnybinį automobilį.

Penk­ta­die­nį mi­nė­jo­me Pa­sau­li­nę li­go­nių die­ną. Ta pro­ga Rau­do­no­jo Kry­žiaus dar­buo­to­jai drau­ge su ra­jo­no me­di­kais ap­lan­kė Del­tu­vos se­ne­lių  na­mų glo­bo­ti­nius.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Del­tu­vos se­ne­lių na­mų gy­ven­to­jus ap­žiū­rė­jo li­go­ni­nės spe­cia­lis­tai.

Lie­tu­vos liau­dies kul­tū­ros cen­tro ini­cia­ty­va ša­ly­je kas­met ren­gia­ma kon­kur­si­nė liau­dies me­no pa­ro­da „Auk­so vai­ni­kas“. Sek­ma­die­nį Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tre pa­skelb­ti ir ap­do­va­no­ti ge­riau­si tau­to­dai­li­nin­kai iš vi­sos Lie­tu­vos.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. „Auk­so vai­ni­ko“ ap­do­va­no­ji­mo ce­re­mo­ni­ja.

 

Uk­mer­gės spor­to cen­tras, kaip ir kas­met, ren­ka ge­riau­sių spor­ti­nin­kų de­šim­tu­kus jau­nių ir jau­nu­čių gru­pė­se.

Štai jie – ge­riau­sie­ji, dau­giausia ap­do­va­no­ji­mų per me­tus pel­nę jau­nie­ji Uk­mer­gės spor­ti­nin­kai.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr.

JAUNIŲ GRUPĖ

Maloniai kviečiame dalyvauti gyventojų apklausoje, kurią kartu su Ukmergės rajono savivaldybės administracija atlieka UAB „Eurointegracijos projektai“. Tyrimas atliekamas rengiant Ukmergės rajono strateginį plėtros planą 2014-2020 metams. Šio tyrimo tikslas – nustatyti gaires miesto plėtrai planuoti ir išsiaiškinti Jūsų nuomonę apie viešąsias/administracines paslaugas, teikiamas Jūsų gyvenamojoje vietovėje.

Birželio mėnesį bus išmokėta likusi invalidumo ir senatvės pensijų nepriemokų dalis tiems pensininkams, kurie 1995–2002 metais dirbo ir turėjo draudžiamųjų pajamų, todėl gavo ne viso dydžio senatvės arba invalidumo pensijas.

Likusi neišmokėta pensijų nepriemokos dalis bus išmokėta asmenims, kurie 2008 m. sausio 1 d. (2007 m. lapkričio 6 d. Valstybinių socialinio draudimo senatvės ir invalidumo pensijų dalies išmokėjimo įstatymo įsigaliojimo dieną) nebuvo sukakę 70 metų. Vyresniems pensininkams šios nepriemokos buvo išmokėtos jau anksčiau.

Puslapis 1448 iš 1478

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų