Ukmergės šilumos ūkio naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Li­ga ne­si­ren­ka lai­ko, ne­krei­pia dė­me­sio į var­dą, am­žių ar so­cia­li­nę pa­dė­tį. De­ja, nu­tin­ka taip, kad li­ga pa­si­ren­ka ir vai­ką, ku­ris tu­rė­tų džiaug­tis gy­ve­ni­mu, ei­ti į mo­kyk­lą, spor­tuo­ti, su­si­ti­ki­nė­ti su drau­gais.

,,Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los 2c kla­sės mo­ki­nu­kams su mo­ky­to­ja ki­lo min­tis su­reng­ti ad­ven­ti­nę po­pie­tę Vil­niaus uni­ver­si­te­to vai­kų li­go­ni­nės vai­kų on­ko­he­ma­to­lo­gi­jos cen­tre be­si­gy­dan­tiems vai­kams.

 

Mokinių koncertas mažiesiems ligoniukams.

Prie Šven­to­sios ren­gia­mo pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų ta­ko dar­bai vyks­ta van­giai. Gau­tas su­ti­ki­mas jų pa­bai­gą ati­dė­ti iki ru­dens. Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai tuo ne­pa­ten­kin­ti, ta­čiau ran­go­vai ra­mi­na, kad pro­jek­tą įgy­ven­dins lai­ku.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ran­go­vai ra­mi­na, kad pro­jek­tas vyk­do­mas sklan­džiai.

Uk­mer­gės pro­fe­si­nė są­jun­ga „So­li­da­ru­mas“ mi­ni 20-me­tį. Ju­bi­lie­jus penk­ta­die­nį, kon­cer­tuo­jant jau­nie­siems Me­no mo­kyk­los mu­zi­kan­tams, pa­mi­nė­tas Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos sa­lė­je. Šven­tės me­tu kal­bė­ta apie prof­są­jun­gi­nės veik­los svar­bą ir ga­li­my­bes.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Au­to­rės nuotr. Ju­bi­lie­ji­nę su­kak­tį pa­mi­nė­jo prof­są­jun­gie­čiai.

Šiuo me­tu Uk­mer­gės dar­bo bir­žo­je yra už­si­re­gist­ra­vę dau­giau nei šim­tas aukš­tą­sias ir ki­tas mo­ky­mo įstai­gas bai­gu­sių ab­sol­ven­tų. Tarp di­plo­muo­tų be­dar­bių – pa­čių įvai­riau­sių spe­cia­ly­bių at­sto­vai.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Pa­si­bai­gus me­tams, si­tu­a­ci­ją dar­bo rin­ko­je iš­ana­li­za­vo Vil­niaus te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Uk­mer­gės sky­riaus spe­cia­lis­tai. Pa­ly­gin­ti su anks­tes­niais me­tais, be­dar­bių mū­sų ra­jo­ne su­ma­žė­jo. Po­pu­lia­riau­sios iš­lie­ka siu­vė­jo, par­da­vė­jo ir me­ta­lo ap­dir­bė­jo pro­fe­si­jos.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Autorės nuotr. Vie­na iš po­pu­lia­riau­sių iš­lie­ka siu­vė­jo pro­fe­si­ja.

Nuo ant­ra­die­nio „Sod­ros“ Uk­mer­gės sky­riaus di­rek­to­riaus pa­rei­gas pra­de­da ei­ti Ša­rū­nas Pru­šins­kas. Uk­mer­giš­kiai iki šiol jį pa­ži­no­jo kaip far­ma­ci­nin­ką, „Šei­mos vais­ti­nės“ va­do­vą. „Uk­mer­gės ži­nioms“ nau­ja­sis di­rek­to­rius mie­lai su­ti­ko at­sa­ky­ti į ke­le­tą klau­si­mų.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ša­rū­nas Pru­šins­kas įsi­ti­ki­nęs, kad ge­riau­sia va­do­vo sa­vy­bė – pa­gar­ba pa­val­di­niams.

Gruo­džio 27 d. bai­gėsi po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­vių re­gist­ra­vi­mas. Ne­už­si­re­gist­ra­vę po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­viais ne­ga­lės da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se, o už­si­re­gist­ra­vu­sie­ji taps pre­ten­den­tais į kan­di­da­tus.

Iki pir­ma­die­nio pie­tų bu­vo aiš­ku, kad va­sa­rio 27 d. vyk­sian­čiuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se mū­sų ra­jo­ne ke­ti­na da­ly­vau­ti ne tik po­li­ti­nės par­ti­jos, bet ir du ne­pri­klau­so­mi kan­di­da­tai.

Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja jau pa­tvir­ti­no ki­tų me­tų va­sa­rio 27 d. sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų ko­mi­si­jų su­dė­tį.

Uk­mer­gės rajono sa­vi­val­dy­bės Nr. 53 rinkimų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku pa­tvir­tin­tas HUBERTAS ŽIŽYS (Dar­bo par­ti­ja).

Vir­gi­li­jus APANAVIČIUS

 

Bir­že­lio 23–24 die­no­mis Ru­bi­kių eže­re vy­ko Jo­ni­nių re­ga­ta „Ru­bi­kiai 2012“. Jo­je da­ly­va­vo ir trys Uk­mer­gės bu­riuo­to­jai.

To­kia šven­tė su­reng­ta 28 kar­tą. Anot or­ga­ni­za­to­rių, tra­di­ci­jo­mis ir da­ly­vių skai­čiu­mi šis Anykš­čių ra­jo­ne vyks­tan­tis ren­gi­nys len­kia ki­tas re­ga­tas.

 

Uk­mer­giš­kis Val­das Ki­zys už­ėmė tre­či­ą­ją vie­tą.

Sek­ma­die­nį Pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos gim­ti­nė­je bu­vo iš­kil­min­gai pa­mi­nė­tos pir­mo­jo ša­lies pre­zi­den­to 138-osios gi­mi­mo me­ti­nės. Ši šven­tė – pa­kan­ka­mai nau­jas, ta­čiau vis ryš­kes­nių spal­vų kas­met įgy­jan­tis mū­sų ra­jo­ne vyks­tan­tis ren­gi­nys.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Svarbiausi svečiai – Antanas Smetona su žmona.

 

Va­ri­nės ben­druo­me­nės na­riai pra­ėju­sią sa­vai­tę da­li­no­si ben­druo­me­niš­ku­mo ska­ti­ni­mo pa­tir­ti­mi ir pri­sta­tė ku­li­na­ri­nį pa­vel­dą.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Patiekalus pristatė šeimininkės.

 

Puslapis 1450 iš 1468

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų