Ukmergės šilumos ūkio naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Ukmergėje kuriama visuomeninė Moterų ir vyrų lygių galimybių komisija. Ji rūpinsis tuo, kad būtų užtikrintos moterų bei vyrų lygios teisės įvairiose srityse.

 

Į pir­mo­sios per­so­na­li­nės jau­no­sios kar­tos me­ni­nin­kės Li­nos Za­rec­kai­tės ta­py­bos dar­bų pa­ro­dos ati­da­ry­mą, su­reng­tą Vla­do Šlai­to vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je, su­si­rin­ko gau­sus na­miš­kių, ar­ti­mų­jų, bi­čiu­lių bū­rys.

Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je ne­se­niai pra­dė­jo dirb­ti ke­li nau­ji me­di­kai. Jie į dar­bą mū­sų mies­te at­vyks­ta iš did­mies­čių. Oto­ri­no­la­rin­go­lo­gė ar­ba liau­diš­kai – au­sų ir ger­klės gy­dy­to­ja Ma­ri­ja Šve­die­nė dir­ba ir li­go­ni­nė­je, ir li­go­ni­nės kon­sul­ta­ci­jų po­li­kli­ni­ko­je.

Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je šiuo me­tu vyks­ta re­mon­tai. Pa­gal ke­lias pro­gra­mas įgy­ven­di­na­mi re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tai bei įgy­ven­di­na­mas in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų plėt­ros pro­jek­tas. Uk­mer­gės li­go­ni­nės vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas Rim­vy­das Ci­vil­ka pa­sa­ko­jo, kad iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to skir­tų lė­šų re­mon­tuo­ja­mas Or­to­pe­di­jos-trau­ma­to­lo­gi­jos sky­rius.

Neseniai į „Ukmergės žinių“ redakciją užsukęs Algis pasakojo gaunantis socialinę pašalpą ir už ją atidirbantis visuomenei naudingus darbus. Tačiau vyrą stebina, kad jam bei kitiems į Ukmergės miesto seniūniją atidirbti atėjusiems žmonėms darbuotis tenka ne savivaldybės labui, o privačioje įmonėje.

Šie­met Lie­tu­vo­je lap­kri­čio 6-ąją mi­ni­ma At­švai­tų die­na. Sau­gaus eis­mo kul­tū­rą Lie­tu­vo­je pro­pa­guo­jan­tis pro­jek­tas „Ne­būk brie­dis“ kar­tu su Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja ska­ti­na ne­pa­lik­ti at­švai­to na­mie, o kiek­vie­ną die­ną seg­tis jį prie dra­bu­žių.

 

Savaitgalį ne vien lankėme išėjusius artimuosius ar uždegėme žvakelę ant nežinomo, apleisto kapo. Įvairios organizacijos kviestos per Vėlines neužmiršti garsių kraštiečių, laisvės kovotojų poilsio vietų. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos raštas dėl kapų aplankymo šalies savivaldybes pasiekė dar prieš Vėlines.

Į šeš­to­jo gim­ta­die­nio su­lau­ku­sį Uk­mer­gės jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­trą lan­ky­to­jai bu­ria­si ne vien dėl pra­mo­gų. Čia jau­nie­ji uk­mer­giš­kiai mo­ko­si, spor­tuo­ja, ga­mi­na, da­ly­vau­ja pro­jek­tuo­se.

 

Uk­mer­gės mo­te­rų cen­tras „Ga­ja“ uk­mer­giš­kius pa­kvie­tė į su­si­ti­ki­mą su ra­šy­to­ja kraš­tie­te, kny­gos „Lai­min­gi va­lan­dų ne­skai­čiuo­ja“ au­to­re Onu­te De­lo­nie­ne.

Tu­rė­ti į Kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų są­ra­šą įtrauk­tą pa­sta­tą – di­de­lė at­sa­ko­my­bė. Nors to­kie ob­jek­tai sau­go­ti­ni, jų prie­žiū­ra ir iš­li­ki­mu pri­va­lo rū­pin­tis pa­tys sa­vi­nin­kai – ap­si­lei­dė­liams yra nu­ma­ty­tos tūks­tan­ti­nės bau­dos.

Puslapis 478 iš 677

Veterinarijos klinika

Kasyba

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Kada, manote, bus sukurta vakcina nuo COVID-19?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų