Ukmergės šilumos ūkio naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Lat­vi­jo­je, Daug­pi­ly­je, sa­vait­ga­lį vy­kęs tarp­tau­ti­nis ma­dos ir ta­len­tų fes­ti­va­lis sėk­mę at­ne­šė Uk­mer­gės mo­de­liams. Ma­dos stu­di­jos vai­kai ir jau­nuo­liai pel­nė ne vie­ną aukš­čiau­sią įver­ti­ni­mą.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Ga­bi­ja, Lau­ra, Ema ir ma­žo­ji Va­ne­sa iš kon­kur­so Lat­vi­jo­je grį­žo pa­si­puo­šu­sios prin­ce­sių ka­rū­no­mis.

Ver­slas, su­si­jęs su ant­ka­pi­niais pa­min­klais, ga­li pa­si­ro­dy­ti tvir­tas kaip ir pats ak­muo. Ne­pa­ju­di­na­mas jo­kių kri­zių. Juk sun­kme­tis ar ne, žmo­nės – mir­tin­gi. O gy­vie­ji sa­vo pa­rei­ga lai­ko ka­pus pri­žiū­rė­ti. Ta­čiau pa­min­klų ga­min­to­jai sa­ko, kad į kai­nas pas­ta­ruo­ju me­tu pir­kė­jai pra­dė­jo dai­ry­tis ati­džiau.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Al­vy­das Pu­čins­kas sa­ko, kad iš be­veik šim­to pa­min­klų pa­vyz­džių klien­tas ga­li iš­si­rink­ti pre­kę pa­gal sa­vo ki­še­nę.

Tra­giš­ki 1991 me­tų sau­sio 13-osios įvy­kiai Lie­tu­vo­je kas­met mi­ni­mi kaip Lais­vės gy­nė­jų die­na. Tuo­met prie te­le­vi­zi­jos bokš­to Vil­niu­je nuo so­vie­ti­nės ka­riuo­me­nės pa­jė­gų žu­vo 14, per 600 tai­kių žmo­nių bu­vo su­žeis­ta.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Prie Laisvės paminklo – gėlių ir žvakelių jūra.

 

Šie­met su­kan­ka 70 me­tų nuo ta­da, kai pir­mie­ji trem­ti­nių eše­lo­nai iš Lie­tu­vos pa­su­ko link Šiau­rės – į So­vie­tų Są­jun­gos gi­lu­mą. 1941-ųjų bir­že­lio 14-osios nak­tį pra­si­dė­jo ma­si­niai Lie­tu­vos gy­ven­to­jų trė­mi­mai – to­ta­lus mū­sų tau­tos nai­ki­ni­mas.

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Mies­to cen­tre eis­mas bu­vo už­da­ry­tas – prie Lais­vės pa­min­klo vy­ko  pir­mų­jų trė­mi­mų su­kak­čiai pa­mi­nė­ti skir­tas ren­gi­nys.

 

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai – Va­sa­rio 16-ajai – uk­mer­giš­kiai sky­rė vie­ną tra­di­ci­nį, o vie­ną – vi­siš­kai nau­ją ren­gi­nį.

Tra­di­ciš­kai jau ke­lio­li­ka me­tų Lie­tu­vos vals­ty­bės die­ną ren­gia­mas res­pub­li­ki­nis bė­gi­mas Pa­bais­kas – Uk­mer­gė.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Prie Laisvės paminklo gėlių padėjo ir policijos pareigūnai.

 

Li­na SUKACKIENĖ

Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro ad­mi­nist­ra­to­rė

Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre vy­ko Že­mės die­nos šven­tė.

 

Smagiai paminėta Žemės diena.

Ge­gu­žės 9-ąją mi­nė­tos Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro pa­bai­gos 66-osios me­ti­nės. Ta pro­ga drau­gėn kas­met su­si­bu­ria ka­ro ve­te­ra­nai. Šios or­ga­ni­za­ci­jos na­rius ne­gai­les­tin­gai re­ti­na lai­kas.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ka­pi­nė­se žu­vu­siuo­sius pa­ger­bė ka­ro ve­te­ra­nai ir sve­čiai.

Sma­giai ir žais­min­gai švęs­ti Eu­ro­pos die­ną tre­čia­die­nį uk­mer­giš­kius pa­kvie­tė Vla­do Šlai­to vie­šo­ji bib­lio­te­ka.

 

Vai­do­tės Šan­ta­rie­nės nuotr. Eu­ro­pie­čių vie­ny­bę šven­tės da­ly­viai pa­ro­dė su­si­ka­bin­da­mi ran­ko­mis, skam­bant Eu­ro­pos Są­jun­gos him­nui.

Li­na SUKACKIENĖ

 

Po Žo­li­nės jau at­ei­na ru­duo. Ir vi­sai ne­svar­bu, kad dar skais­ti sau­lė, kad la­bai spal­vin­gai žy­di jur­gi­nai. Tie­siog mąs­ty­mas jau da­ro­si ru­de­niš­kas.

Pui­ki bu­vo pra­ei­nan­ti va­sa­ra. Ke­lia­vau po Lie­tu­vą. Lan­ky­da­ma­si Že­mai­tės me­mo­ria­li­nia­me mu­zie­ju­je Bu­kan­tiš­kė­je klau­siau gi­dės pa­sa­ko­ji­mo apie Ju­li­ją Že­mai­tę, ap­žiū­ri­nė­jau jos as­me­ni­nius daik­tus – ra­šo­mą­jį sta­lą, ko­mo­dą, ka­byk­lą rū­bams. Ir anks­ty­vuo­sius Že­mai­tės lei­di­nius: Že­mai­tė. Kent kal­tas, kent ne­kal­tas. Vil­nius: J. Za­vad­skio sp. 1907. Įdo­mu.

Penk­ta­die­nio va­ka­rą sa­vo na­muo­se pei­liu bu­vo su­ža­lo­tas jau­nas vy­ras. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai su­lai­kė įta­ria­mą­ją – nu­ken­tė­ju­sio­jo su­gy­ven­ti­nę.

Vaidotė Griškevičiūtė

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Iš­neš­ti pei­liu su­ža­lo­tą silps­tan­tį jau­nuo­lį bu­vo ga­li­ma tik iš­ėmus bu­to, ku­ria­me įvyk­dy­tas nu­si­kal­ti­mas, du­ris.

Puslapis 483 iš 593

Veterinarijos klinika

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Kas jums pirmiausiai yra ruduo?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų