Ukmergės šilumos ūkio naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Taip pa­va­di­nau sa­vo straips­ne­lį per­fra­zuo­da­mas Er­nes­to He­ming­vė­jaus ro­ma­no pa­va­di­ni­mą. Dėl svei­ka­tos pro­ble­mų ku­riam lai­kui ak­ty­vią me­džiok­lę bu­vo te­kę pri­stab­dy­ti, tad pri­slo­po ir ne­nu­sa­ko­mi po­jū­čiai bei azar­tas, esan­tys kiek­vie­no me­džio­to­jo šir­dy­je.

Į re­dak­ci­ją at­ėju­si stu­den­tė In­drė bu­vo su­krės­ta me­di­kių dar­bu Uk­mer­gės li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo ir sku­bios pa­gal­bos sky­riu­je. Jau­nai mer­gi­nai pir­ma­die­nį te­ko bū­ti įvy­kio liu­di­nin­ke. 4 marš­ru­to au­to­bu­se, apie 8 va­lan­dą ry­to va­žia­vu­sia­me link au­to­bu­sų sto­ties...

Pirmą kartą po daugelio metų Pašilės Šv. Barboros bažnyčios parapijiečiai susirenka į apšildomą bažnyčią. Šį rudenį apie 260 kvadratinių metrų plotą užimančioje patalpoje įtaisyta dešimt šildytuvų. Klebonas Rimantas Laniauskas tikina, kad, įrengęs apšildymą, įgyvendino vieną iš savo bažnyčios tvarkymo planų ir svajonių.

Ukmergės miškų urėdijoje surengta ypatinga šventė – knygos „Žaliasis slėpinys. Nuo Neries, Šventosios – lig Lėno“ pristatymas. Diena išskirtinio leidinio pristatymui pasirinkta neatsitiktinai – kaip tik praėjusį savaitgalį – trečią rugsėjo šeštadienį – minėta Miškininko diena.

Ukmergės rajono policijos komisariato darbuotojai kasmet rengia tradicinę gerumo akciją. Artėjant Šv.Kalėdoms aukoja šiek tiek savo santaupų ir ruošia dovanėles nepritekliuje gyvenantiems rajono vaikams.

Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro duo­me­ni­mis, šiuo me­tu pa­gal­ba mais­to pro­duk­tais iš Eu­ro­pos pa­gal­bos la­biau­siai skurs­tan­tiems as­me­nims fon­do tei­kia­ma per 1600 uk­mer­giš­kių – mies­to gy­ven­to­jų. Tai ma­žiau­sias gau­nan­čių šią pa­ra­mą as­me­nų są­ra­šas per pas­ta­rą­jį lai­ko­tar­pį.

Mūsų centras, dalyvaudamas ES 2014–2020 m. programavimo laikotarpyje, šiemet pirmą kartą išdalino maisto produktus nepasiturintiems asmenims. Ankstesniais metais maisto produktai buvo pradedami dalinti vasario–kovo mėnesiais.

Tęs­da­mi ke­lio­nių ma­ra­to­ną, ra­jo­no bib­lio­te­ki­nin­kai lei­do­si pa­ne­mu­nės ke­liais – nuo Kau­no pro Rau­dond­va­rį, Se­re­džių, Ve­liuo­ną, Rau­do­nę link Pa­ne­mu­nės, ap­lan­ky­da­mi pi­lis ir pi­lia­kal­nius, gro­žė­da­mie­si sma­rag­di­ne Ne­mu­no šlai­tų ža­lu­ma.

Visame pasaulyje kovo 20-ąją minima tarptautinė Žemės diena penktadienį pasitikta ir Ukmergėje. Šią progą miesto centre, prie Laisvės paminklo, be didesnių iškilmių paminėjo negausus būrelis dalyvių, tarp kurių – savivaldybės, seniūnijos vadovai, savivaldybės aplinkosaugos specialistai. Čia tradiciškai iškelta Žemės vėliava.

Rug­sė­jo 26 d. Uk­mer­gės ra­jo­no so­cia­li­niai dar­buo­to­jai pa­mi­nė­jo sa­vo pro­fe­si­nę die­ną. Sa­vi­val­dy­bė­je vy­ku­sio ren­gi­nio me­tu se­niū­ni­jų, So­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro, So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus, Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus dar­buo­to­jus pa­svei­ki­no ra­jo­no va­do­vai.

 

Puslapis 486 iš 692

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar pritariate naujam automobilių registracijos mokesčiui?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų