Ukmergės šilumos ūkio naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Gerų darbų ir pozityvios energijos iniciatyva „Lyderių karta. Ukmergė“ įgauna pagreitį. Prieš porą savaičių naujomis spalvomis nušvitęs Vilniaus gatvės 96A namo kiemas nebėra vienintelis, pajutęs „Lyderių kartos“ poveikį. Paėmę į rankas kastuvus, grėblius, dažus ir kitas reikalingas priemones, savo kiemą išgražino ir Vilniaus gatvės 93 namo gyventojai.

Ve­ly­ki­nės atos­to­gos Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jos moks­lei­viams, da­ly­vau­jan­tiems fol­klo­ri­nė­je pro­gra­mo­je „Svet­ly­čia“, bu­vo ne­ei­li­nės. Jie kon­cer­ta­vo San Sal­va­ro mies­te­lio šiau­ri­nė­je Ita­li­jo­je At­ve­ly­kio šven­tė­je.

Žur­na­las „Vei­das“ iš­rin­ko 100 ge­riau­sių ša­lies gim­na­zi­jų. Jos ver­tin­tos pa­gal moks­lo bei sto­ji­mo į aukš­tą­sias mo­kyk­las re­zul­ta­tus. Į ge­riau­sių ša­lies gim­na­zi­jų šim­tu­ką pa­te­ko ir Uk­mer­gės An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­ja. Rei­tin­go su­da­ry­to­jų len­te­lė­je ji at­si­dū­rė 60-oje po­zi­ci­jo­je.

An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­ja iš­kil­min­gai pa­mi­nė­jo sa­vo įstai­gos 75 me­tų su­kak­tį. Ta pro­ga nu­tar­ta kaup­ti ir sis­te­min­ti ar­chy­vų me­džia­gas ir at­ei­ty­je iš­leis­ti so­li­dų gim­na­zi­jos is­to­ri­ją įpras­mi­nan­tį lei­di­nį.

Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tras, ar­tė­jant Ka­lė­doms, kvie­čia vi­sus da­ly­vau­ti lab­da­ros ak­ci­jo­je ir pa­si­da­ly­ti ge­ru­mu. Su­au­ko­tos lė­šos bus skir­tos Vi­diš­kiuo­se gy­ve­nan­čių Re­na­tos ir Kęs­to Ba­ka­naus­kų, au­gi­nan­čių sun­kiai ser­gan­tį sū­nų, šei­mai.

Ad­ven­tas – ap­mąs­ty­mo apie nu­veik­tus dar­bus me­tas. Kas gi nu­veik­ta per šiuos me­tus mū­sų Re­čio­nių uni­ver­sa­lia­me dau­gia­funk­cia­me cen­tre? Tai, kuo ga­lim pa­si­džiaug­ti, – dau­ge­lio žmo­nių įna­šas. Esu dė­kin­ga Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei ir pro­jek­to va­do­vei Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jai Da­lei Ste­po­na­vi­čie­nei...

Vy­tau­to gat­vė­je lie­taus ka­na­li­za­ci­ją įren­gi­nė­da­mi ke­li­nin­kai ap­ti­ko ak­me­ni­nę kon­struk­ci­ją. Ją ap­žiū­rė­ję ar­che­o­lo­gai nu­sta­tė, kad ob­jek­tas sta­ty­tas so­viet­me­čiu. Anot spe­cia­lis­tų, vie­nas iš bruo­žų – pras­ta ce­men­to, ku­riuo su­jung­ti ak­me­nys, ko­ky­bė, „lip­dy­ta tau­pant“.

 

Šeštadienį iškilmingame rajono tarybos posėdyje vyko Garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. Ukmergės rajono Garbės piliečio vardas po mirties šiemet suteiktas iškiliam mūsų kraštiečiui – krašto muziejininkui, skulptoriui, pedagogui, chorvedžiui a. a. Jonui Ženteliui.       

Uk­mer­gė tu­ri tre­či­ą­jį gar­bės pi­lie­tį. Šis var­das ra­jo­no ta­ry­bos spren­di­mu su­teik­tas Vy­gau­dui Ušac­kui. Gar­bin­gas ap­do­va­no­ji­mas jam skir­tas už ini­cia­ty­vas, ben­dra­dar­bia­vi­mą ir mū­sų kraš­to rep­re­zen­ta­vi­mą.

Ne­tru­kus tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, kas taps dar vie­nu pa­čiu gar­bin­giau­siu Uk­mer­gės ra­jo­no as­me­niu. Nors į ne­ei­li­nį ap­do­va­no­ji­mą pre­ten­duo­ja ke­le­tas kan­di­da­tų, šie­met sa­vo gar­bės pi­lie­čio Uk­mer­gė ga­lė­jo ir ne­tu­rė­ti.

Puslapis 487 iš 679

Veterinarijos klinika

Kasyba

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Kada, manote, bus sukurta vakcina nuo COVID-19?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų