Ukmergės šilumos ūkio naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Snie­gas ir bai­da­rės – re­gis, ne­su­de­ri­na­mi da­ly­kai. Ta­čiau gru­pė mū­sų ra­jo­no bai­da­rių spor­to aist­ruo­lių tu­ri gra­žią tra­di­ci­ją kas­met į bai­da­rių žy­gį iš­si­ruoš­ti žie­mą – pir­mą­ją me­tų die­ną.Šio spor­to en­tu­zias­tas mo­ky­to­jas Kas­ty­tis Kviet­kaus­kas pa­sa­ko­jo, kad nau­ja­me­ti­niam žy­giui bu­vo pa­si­rink­ta maž­daug 15 ki­lo­met­rų tra­sa Sie­sar­ties upe.

Uk­mer­gės me­te­o­ro­lo­gi­jos sto­tis sau­sio 1 d. pa­mi­nės me­te­o­ro­lo­gi­nių ste­bė­ji­mų 90 me­tų su­kak­tį. Per šiuos me­tus įvy­ko di­de­lių ir svar­bių po­ky­čių, dau­ge­lis čia dir­bu­sių žmo­nių pa­li­ko pėd­sa­ką me­te­o­ro­lo­gi­jos is­to­ri­jo­je.

Gamtininkai jau kviečia pasirūpinti inkilais, nes juos reikia kelti kuo anksčiau, kad paukščiai suspėtų prie jų priprasti, pasirinktų tinkamas perėjimo teritorijas. Inkilams kelti geriausiai tinka kovo vidurys ar antroji jo dekada. 

Res­pub­li­ki­nis švie­tė­jiš­kas ren­gi­nys „Ge­riau­si mel­žė­jai“ jau ta­po tra­di­ci­ja ir mū­sų ra­jo­ne. Mel­žė­jų var­žy­tu­vės ra­jo­ne su­reng­tos šeš­tą kar­tą.

 

Va­sa­rio 14-ąją, šv. Va­len­ti­no ar­ba Mei­lės die­ną, pra­leis­ti ypa­tin­gai ga­li­my­bių ne­trūks­ta. Vie­ni ją „gar­di­na“ sal­du­my­nais, ki­ti – ki­no fil­mais, kon­cer­tais. Siū­lo­ma ne­pa­mirš­ti ir se­nų­jų prie­ta­rų, bur­tų, ku­rie ir šian­dien pa­dė­tų su­si­kur­ti sa­vo mei­lės le­gen­dą. Mei­lės ke­rai vi­sais lai­kais sie­ja­mi su ste­buk­lin­go­mis žo­ly­nų ga­lio­mis.

Spalio 27-ąją Kriminalinės policijos pareigūnai mini savo profesinę dieną. Ukmergiškiai Lina ir Vaidas Šereivai – pora, savo meilę skiriantys šeimai ir šiai profesijai. Ukmergės rajono policijos komisariate jie dirba dešimt metų, didžioji darbo laiko dalis skirta kriminalinei policijai.

Uk­mer­giš­kis tau­to­dai­li­nin­kas Va­len­tas But­kus ta­po kon­kur­si­nės pa­ro­dos Lion­gi­no Šep­kos pre­mi­jai lai­mė­ti nu­ga­lė­to­ju.Ši vie­na svar­biau­sių Lie­tu­vo­je ren­gia­mų me­džio dro­žė­jų pa­ro­dų-kon­kur­sų vy­ko Ro­kiš­kio kraš­to mu­zie­ju­je. 

Medikai skambina pavojaus varpais – smarkiai daugėja užsikrėtusiųjų erkių platinamomis ligomis. Laimo liga prieš dešimtmetį buvo nustatoma vos keliolikai rajono gyventojų. Šiemet tokią diagnozę jau išgirdo 45 ukmergiškiai.

Šeštadienį Ukmergės ligoninė sulaukė ypatingų svečių – įstaigoje lankėsi kolegos iš Korėjos, Japonijos, Pakistano, Irano. Vilniuje vykusioje Koloproktologų konferencijoje dalyvavę užsieniečiai nutarė aplankyti ir vieną regioninę Lietuvos gydymo įstaigą.

Vals­ty­bi­nės teis­mo me­di­ci­nos tar­ny­bos prie Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos Uk­mer­gės po­sky­rio teis­mo me­di­ci­nos eks­per­tas Ri­man­tas Lau­ri­na­vi­čius lai­mė­jo vie­šą­jį kon­kur­są Vals­ty­bi­nės teis­mo me­di­ci­nos tar­ny­bos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo eks­per­ti­zėms pa­rei­goms ei­ti.

Puslapis 490 iš 690

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar pritariate naujam automobilių registracijos mokesčiui?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų