Ukmergės šilumos ūkio naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Pra­ei­tą sa­vai­tę vy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo ap­svars­ty­ti 23 klau­si­mai, iš­klau­sy­tos dvi in­for­ma­ci­jos. Ta­čiau at­sa­ky­mų į opo­zi­ci­jos klau­si­mus apie itin svar­bius ra­jo­nui rei­ka­lus val­džia ne­pa­tei­kė.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Uk­mer­gės švie­ti­mo cen­tro bu­hal­te­rė ne­se­niai iš­gar­si­no sa­vo dar­bo­vie­tę kaip pir­mą mies­te, pi­ni­gus pa­tik­liai pa­do­va­no­ju­sią suk­čiams. Tuo tar­pu ge­ro­kai ap­suk­res­ni mū­sų pen­si­nin­kai ne tik ne­pa­si­duo­da suk­čių vi­lio­nėms, bet ir krei­pia­si dėl ap­ga­vys­čių į po­li­ci­ją.

Pir­ma­die­nį į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si mo­te­ris pa­sa­ko­jo ką tik ben­dra­vu­si su te­le­fo­ni­niu suk­čiu­mi. Ka­dan­gi ma­to skam­bi­nu­sio­jo nu­me­rį, jį už­si­ra­šė ir ke­ti­na pra­neš­ti po­li­ci­jai. Tik pra­šė jį pri­min­ti.

Ra­jo­no kri­mi­na­lis­tai, tu­rė­da­mi iš­anks­ti­nių duo­me­nų apie ga­li­mą pre­ky­bą nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis, su­ren­gė spe­cia­lią ope­ra­ci­ją. Jos me­tu su­lai­ky­ti du as­me­nys, įta­ria­mi nar­ko­ti­kų pla­ti­ni­mu.

 

Policijos komisariato archyvo nuotr.

Te­be­vyks­tant teis­mams dėl Uk­mer­gės ši­lu­mos ūkio, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės po­zi­ci­ją ak­ty­viai pa­lai­ko mies­to ben­druo­me­nės  pir­mi­nin­kas Ju­lius Ka­zė­nas. Ket­vir­ta­die­nį jis su­kvie­tė uk­mer­giš­kius prie RK-1 ka­ti­li­nės, esan­čios Švie­sos gat­vė­je, į mi­tin­gą.

Kvie­ti­me į mi­tin­gą tei­gia­ma, kad gy­ven­to­jai pra­dės sau­go­ti pa­grin­di­nę mies­to ka­ti­li­nę, jei rei­kės – jie pa­si­ruo­šę sta­ty­ti ba­ri­ka­das.

 

 

Ar­nol­das Ta­mo­šai­tis – Uk­mer­gės ver­sli­nin­kas, drą­siai at­vi­rau­jan­tis, jog jis – vai­kų na­mų auk­lė­ti­nis. Už vis­ką, ką su­kū­rė, jau­nas vy­ras ga­li bū­ti dė­kin­gas tik sa­vo at­kak­lu­mui. De­ko­ra­ty­vi­nių au­ga­lų ūkio sa­vi­nin­kas pri­si­pa­žįs­ta, kad val­diš­ki na­mai iš jo ne tik daug ką at­ėmė, bet ir da­vė.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Žmo­na Vik­to­ri­ja, sū­nūs Ar­mi­nas ir Ar­lan­das A. Ta­mo­šai­čiui – pa­tys svar­biau­si gy­ve­ni­mo žmo­nės.

Nors so­vie­tų ka­riuo­me­nė iš ka­ri­nio mies­te­lio iš­si­kraus­tė prieš du de­šimt­me­čius, ši te­ri­to­ri­ja te­bes­to­vi ap­leis­ta, o jos at­ei­tis sken­di mig­lo­se. Vis dėlto ra­jo­no val­di­nin­kai ti­ki­si, kad te­ri­to­ri­jos tvar­ky­mo rei­ka­lai ne­tru­kus pa­ju­dės ir bus ga­liau­siai nu­spręs­ta, kaip ją pa­nau­do­ti.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Karinio miestelio teritorijoje laukiama valymo darbų.

Sie­si­kuo­se už­si­mo­ta tręš­ti lau­kus iš Vil­niaus ve­ža­mu nuo­te­kų dum­blu. Gy­ven­to­jus no­ri­ma įti­kin­ti, esą jie ne­bus nuo­di­ja­mi. Ta­čiau žmo­nės bai­mi­na­si dėl grės­mės svei­ka­tai ir smar­vės, ku­rią tu­rės kęs­ti. Tre­čia­die­nį jie ban­dė su­truk­dy­ti ver­sli­nin­kų pla­nus.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Kęstučio Motiejūno nuotr. Siesikų apylinkes pasiekusias perdirbtas vilniečių fekalijas teko vežti atgal.

Sie­si­kų mies­te­ly­je gy­ve­nan­ti 83 me­tų O. T. ge­gu­žės 10 d. nu­ken­tė­jo nuo suk­čiaus.

Se­nu­tei pa­si­ro­dė, kad te­le­fo­nu pa­skam­bi­nu­sio žmo­gaus bal­sas la­bai pa­na­šus į jos sū­naus. Sū­nu­mi ap­si­me­tęs vy­riš­kis ėmė aiš­kin­ti ne­va jis ne­ty­čia su­ža­lo­jo žmo­gų, dėl to jam rei­kia 1000 li­tų su­mo­kė­ti už gy­dy­mą.

Ap­ga­vi­kas lie­pė pa­ruoš­ti pi­ni­gus ir sa­kė, kad jų at­va­žiuos pa­im­ti nu­ken­tė­ju­sio vy­ro bro­lis. Apie 14 val. į pen­si­nin­kės na­mus at­vy­ko ne­pa­žįs­ta­mas vy­riš­kis. O. T. jam pa­da­vė 1000 li­tų. Vy­riš­kis sa­kė, kad tuo­jau at­vyks ir pats sū­nus su tar­dy­to­ju.

As­ta KROGERTIENĖ

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai

 

Suk­čiai ne­si­liau­ja ata­kuo­ti Uk­mer­gės gy­ven­to­jus. Sau­sio 31 d. Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te už­re­gist­ruo­ti pen­ki gy­ven­to­jų pra­ne­ši­mai apie tai, kad jiems pa­skam­bi­no te­le­fo­ni­niai suk­čiai.

Apie ap­si­me­tė­lių skam­bu­čius po­li­ci­jai pra­ne­šė trys uk­mer­giš­kiai, mo­te­ris iš Sie­si­kų bei Vep­rių se­niū­ni­jos Pa­ge­la­žių k. gy­ven­to­jas. Vi­sais at­ve­jais bu­vo skam­bi­na­ma į TEO fik­suo­to ry­šio te­le­fo­nus.

Mokesčių inspektoriumi prisistačiusiu telefoniniu sukčiumi patikėjusi ukmergiškė prarado per 12 tūkst. litų.

Sausio 31 d. apie 15 val. 30 min. Ukmergės miesto gyventoja A. M. (g. 1943 m.) sulaukė netikėto skambučio. Skambino į laidinį telefoną. Vyriškis prisistatė esantis mokesčių inspektorius. Jis klausė moters, ar ji jau deklaravo savo namuose laikomus pinigus, aiškino, neva litus pakeitus į eurus, bankai litų jau nebepriims.

Puslapis 937 iš 1104

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų