Ukmergės šilumos ūkio naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

„Tvenkinyje nuskendo žmogus"
(„U. ž." informacija)
„Mažamečių ilgapirščių taikinyje – bažnyčia"
(„U. ž." informacija)
„Nepamirškim „Darom" ir kitąmet"
(Kristina Tamelytė, Jono Basanavičiaus gimnazijos IVa klasės mokinė)
„Geriausias karas – nepradėtas karas"
(Zita Bataitienė)
„Pirkėjai neatsilaiko prieš baltas orchidėjas"
(Vaidotė Griškevičiūtė)
„Svajokliai": ką žino ir ko nežino mokytojai; kuo džiugina moksleiviai
„Ukmergėje – SMS žinutės rašymo lenktynės"

(„U. ž." informacija)
„Ukmergiškių pergalė Lazdijuose"
(„U. ž." informacija)
„Prancūzai į avariją pateko netoli Ukmergės"
(„U. ž." informacija)

„Formos paieška"
(Lina Sukackienė)
„Susižalojo mažametis"
(„U. ž." informacija)
„Negauna socialinės pašalpos"
(Jolita Žurauskienė)
„Lietuvos tūkstantmečio vaikuose" – antroji vieta"
(Jolita Žurauskienė)
„Daugiausia avarijų – penktadieniais ir šeštadieniais"
(„U. ž." informacija)
„Balandžio 29-oji – tarptautinė triukšmo prevencijos diena"
(Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Dainora Širvytė)
„Nevykėliai plėšikai laisvės atėmimo bausmės išvengė"
(Gintautas Stalnionis, Vilniaus apygardos prokuratūros atstovas spaudai)
„Duobių nebeliko"
(„U. ž." informacija)
„Norėtų steigti parką-muziejų"
(Vilma Nemunaitienė)
„Naujas greitosios pagalbos automobilis"
(„U. ž." informacija)
„Miško sodinimas – bendras reikalas"
(Ligita Juodvalkienė)
„Deganti žolė kelia pavojų"
(„U. ž." informacija)
„Turnyro nugalėtojas – ukmergiškis"
(PK informacija)
„Pažymėti 139 daiktai"
(„U. ž." informacija)
„Iš parodos grįžo su apdovanojimais"
(Ligita Juodvalkienė)
„Širdį džiugina vaikų darbai"
(Edita Leleikienė, „Šilo" vidurinės mokyklos Antakalnio pradinio ugdymo skyriaus vyr. mokytoja)
„Gedulo dienos"
(„U. ž." informacija)
„Nusikirto plaštaką"
(„U. ž." informacija)
„Norėtų keisti Ukmergę, bet... bijo"
(Ligita Juodvalkienė)
„Dosnumui nebaisus sunkmetis"
(Ligita Juodvalkienė)
„Žolę deginti – pavojinga"
(UPGT informacija)
„Po „Pušelę" pasižvalgius"
(Jonas Zalepūga, Statikų sodininkų bendrijos pirmininkas)
„Atkočiūnaisių pavasaris"
(Lina Sukackienė)
„Vaikų Velykėlės – didelės ir saldžios"
(Vaidotė Griškevičiūtė)
„Plastiko tarą „superka" tik konteineriai"
(Vaidotė Griškevičiūtė)
„Į Kultūros vertybių registrą įtrauktas Ukmergės kino teatras"
(„U. ž." informacija)
„Darbo birža reorganizuojama"
(„U. ž." informacija)
„Prekiauja sugedusiais produktais"
(Ligita Juodvalkienė)
Priedas apie krašto praeitį – „Laiko aidai"
„Bibliotekoje karaliauja teatro lėlės"
(Vaidotė Griškevičiūtė)
„Bendrabutyje – naujos durys"
(„U. ž." informacija)

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas, ku­rio pa­tal­po­se už­fik­suo­ta de­šimt kar­tų nor­mą vir­ši­jan­ti gyv­si­dab­rio ga­rų kon­cen­tra­ci­ja, lai­ki­nai dir­ba Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tre bei ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te.

Lai­ki­nai teis­mo pir­mi­nin­ko pa­rei­gas ei­nan­tis tei­sė­jas Ri­nal­das Ada­mo­nis pa­sa­ko­jo, kad šiuos me­tus ten­ka pra­dė­ti la­bai su­dė­tin­go­je si­tu­a­ci­jo­je. Ga­li­ma sa­ky­ti, dar­bas pa­ra­ly­žiuo­tas, nes dar­buo­to­jai ne­tu­ri nei kom­piu­te­rių, nei jo­kių bal­dų. Daik­tų iš­si­neš­ti ne­lei­džia­ma, kol jie ne­iš­va­ly­ti nuo įsi­skver­bu­sio gyv­si­dab­rio.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Uk­mer­gė­je ati­da­ry­ti pir­mie­ji šiuolaikiški lai­do­ji­mai na­mai. Nau­jo­viš­ka­me sta­ti­ny­je įreng­tos ke­tu­rios skir­tin­go dy­džio lai­do­ji­mo sa­lės. Dvi iš jų su­jung­tos slan­kio­jan­čia sis­te­ma, tad rei­ka­lui esant ga­li­ma pa­vers­ti į itin erd­vią šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų pa­tal­pą.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Zofija Varžgalienė idėją statyti laidojimo namus puoselėjo nuo 2008-ųjų.

 

Jei­gu Lai­čių kai­mo šei­mi­nin­kės su­gal­vo­tų da­ly­vau­ti ku­li­na­ri­jos kon­kur­se, jos nie­kuo ne­nu­si­leis­tų pa­tiems ge­riau­siems vi­rė­jams. Tuo bu­vo ga­li­ma įsi­ti­kin­ti sa­lo­tų ir miš­rai­nių de­gus­ta­ci­jos va­ka­ro­nė­je, į ku­rią mo­te­rys su­si­rin­ko, pa­kvies­tos bib­lio­te­ki­nin­kės Van­dos Vinc­kie­nės.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Autorės nuotr. Dovanos – šeimininkei Aldonai Kriukelienei (dešinėje).

Pra­ei­tą sa­vai­tę ša­lį už­gu­lę šal­čiai trauk­tis ne­ža­da. Si­nop­ti­kai prog­no­zuo­ja, kad dar šal­čiau bus šios sa­vai­tės pa­bai­go­je.

La­biau­siai di­des­nių šal­čių lau­kia mo­ki­niai, mat tuo­met jie ga­li nei­ti į mo­kyk­lą.

Gedimino Nemunaičio nuotr.

Jadvyga JUZĖNIENĖ

Nepastebimai lekia laikas. Vėl atsivers rytą Saulės vartai, pašauks į gyvenimą. Naujai užgims džiaugsmas, pamačius žydinčią pievą, žaliuojančius lapus, išgirdus paukščių čiulbėjimą. Kažkas pasakys: „Labas rytas!“.

Labas rytas, Tėti, – ištiesęs rankas, Tau pasakys vaikas. Pakeltas ant Tavo rankų, jis pamatys pasaulį. Tu patikėk: esi į vaiko širdį raktas, langas į pasaulį, kurį jis pažins.

Puslapis 940 iš 996

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų