Ukmergės šilumos ūkio naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Va­le­ri­ja KUZINA

Ši ypa­tin­ga, ju­bi­lie­ji­nė Lie­tu­vai, sa­vai­tė pra­si­dė­jo ant­ra­die­nį mi­nė­ta 40-ies paukš­čių die­na. Tą­dien lau­kia­me su­grįž­tan­čių iš žie­mo­ji­mo vie­tų 40 rū­šių paukš­čių. Se­no­liai ma­nė, kad jei­gu tos die­nos nak­tį pa­šą­la, va­di­na­si, dar šals ke­tu­rias­de­šimt nak­tų. Ka­dan­gi nak­tis bu­vo šil­ta, ti­kė­ki­mės šil­to pa­va­sa­rio...

Zi­ta BATAITIENĖ

Nors po­pie­ri­nia­me ka­len­do­riu­je – pa­va­sa­rio pra­džia, pa­va­sa­ri­niai po­žy­miai už lan­go pa­ste­bi­mi jau se­niai. Žie­ma pa­ma­žu už­lei­džia sa­vo po­zi­ci­jas, pa­slėp­da­ma bal­tą rū­bą at­ei­nan­čiam se­zo­nui, pa­lik­da­ma per­mai­nas gam­to­je ir žmo­nių gy­ve­ni­muo­se.

Gy­ve­na­me pir­mą­ją sa­vai­tę po sa­vi­val­dos rin­ki­mų. Po pir­mą kar­tą vy­ku­sių tie­sio­gi­nių me­ro rin­ki­mų. Kaip ir bu­vo ti­kė­ta­si, pri­rei­kė an­tro rin­ki­mų tu­ro. Uk­mer­gės ra­jo­ne – dės­nin­ga: kai­mo žmo­nės ren­ka­si „vals­tie­čių“ kan­di­da­tą, mies­tie­čiai, ti­kė­da­mie­si su­lauk­ti nau­jų dar­bo vie­tų, – Dar­bo par­ti­jos at­sto­vą. Ži­no­ma, kaip nie­kad da­bar tu­ri įta­kos ir as­me­ni­nės kan­di­da­to sa­vy­bės, pa­da­ry­ti dar­bai ir už­ra­šy­ti pa­ža­dai. Iki an­tro rin­ki­mų ra­to yra pro­ga vi­siems pa­gal­vo­ti ir pa­si­rink­ti ra­jo­no „gal­vą“.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ka­len­do­ri­nis pa­va­sa­ris šie­met kai kam taps sa­vo­tiš­ka po­li­ti­nės kar­je­ros pra­džia. Bus to­kių, ku­rie pir­mą­syk ak­ty­viai įsi­lies į sa­vi­val­dos gy­ve­ni­mą. Tie­sa, kai ra­jo­no ta­ry­bos na­riai po­sė­džiuo­se pri­ima spren­di­mus, ypa­tin­gai sva­riu jų dar­bas ne­at­ro­do. Juk daž­niau­si dar­bot­var­kė­se – pri­va­lo­mi „tech­ni­niai“ klau­si­mai, rei­ka­lin­gi tam, kad sa­vi­val­dy­bės do­ku­men­tai ne­pri­eš­ta­rau­tų Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mams, po­tvar­kiams ar nu­ta­ri­mams.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Sa­vai­tė pra­si­dė­jo vi­sur plaz­dant Tri­spal­vei, skam­bant vals­ty­bės him­nui ir dai­noms apie Lie­tu­vą, ai­dint Va­sa­rio 16-ajai skir­toms sal­vėms šven­ti­niuo­se mi­nė­ji­muo­se. Į šven­tę rin­ko­si tra­di­ci­jas puo­se­lė­jan­tys bė­gi­kai, įvai­rūs ra­jo­no ko­lek­ty­vai – at­li­kė­jai, šo­kė­jai. Pa­na­šūs ren­gi­niai pa­ro­do, kad esa­me ir mo­ka­me bū­ti vie­nin­gi. Kai rei­kia...

Va­le­ri­ja KUZINA

Va­sa­riui be­rie­dant vi­du­rio link šven­čia­me ne­ma­žai at­min­ti­nų da­tų.Net ke­lios jų vie­naip ar ki­taip su­si­ju­sios su svei­ka­ta.

Va­sa­rio 9-ąją ka­ta­li­kai pa­ger­bia kan­ki­nę Apo­lo­ni­ją. Ji ta­po odon­to­lo­gus vie­ni­jan­čiu sim­bo­liu. Kan­ki­nant įta­kin­go Alek­san­dri­jos val­di­nin­ko duk­rą, kad iš­si­ža­dė­tų Kris­taus ti­kė­ji­mo, bu­vo nau­do­ja­mos ir dan­tų rep­lės. Ga­liau­siai mer­ge­lė su­de­gin­ta ant lau­žo.

Zi­ta BATAITIENĖ

Per­li­po­me į ki­tą pu­siau­žie­mio kal­ne­lio pu­sę. Iš il­go mie­go at­bu­dęs bar­su­kas pri­mi­nė, jog rei­kia pa­si­tik­rin­ti šal­ta­jam pe­ri­odui su­kaup­tus iš­tek­lius. Ar ne­pri­trūks šie­no, mal­kų, mais­to at­sar­gų? Lai­kas pa­pur­ty­ti obe­lis, kad jos bū­tų vai­sin­ges­nės, pa­stuk­sen­ti į avi­lius, kad bi­tu­tės pa­bus­tų...

Sau­sio die­nos il­gė­ja, pil­nos įvy­kių, su­kak­čių, plau­kia kas­die­ny­bės ban­go­mis ar do­va­no­ja ne­ti­kė­tu­mus...

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Šią sa­vai­tę ša­ly­je pra­si­dė­jo Lie­tu­vos et­no­gra­fi­nių re­gio­nų me­tų ren­gi­niai. Nu­tar­ta 2015-uo­sius pa­skelb­ti to­kiais, įver­ti­nant tai, kad vie­na svar­biau­sių ES re­gio­ni­nės po­li­ti­kos kryp­čių yra re­gio­ni­nio, is­to­ri­nio ir kul­tū­ri­nio sa­vi­tu­mo iš­sau­go­ji­mas.

Skir­tin­gi re­gio­nai ski­ria­si tar­mė­mis, ap­ran­gos, el­ge­sio bruo­žais. Į tai ir no­ri­ma at­kreip­ti dė­me­sį iš­ti­sus me­tus vyk­sian­čiuo­se ren­gi­niuo­se. Uk­mer­gė­je jie bus or­ga­ni­zuo­ja­mi kul­tū­ros cen­tre, mu­zie­ju­je, bib­lio­te­ko­je, mies­te­liuo­se, kai­muo­se. Skam­bės fol­klo­ras, vyks pa­ro­dos, te­at­rų šven­tės, dau­gy­bė ki­tų ren­gi­nių.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Orai Lie­tu­vo­je to­kie pat aud­rin­gi, kaip ir pa­sau­lio įvy­kiai. Me­tai pra­si­dė­jo vėt­ro­mis ir net ura­ga­nu Bal­ti­jos pa­jū­ry­je.

Skau­du, bet pla­tų Pa­lan­gos pa­plū­di­mį grei­tai pri­mins tik nuo­trau­kos: de­ja, glo­ba­lus pa­sau­lio at­ši­li­mas pa­lie­čia ir mus.

Vie­na po ki­tos pa­sie­kia ir ži­nios apie karš­tus pla­ne­tos taš­kus, ne­ra­mu­mus ir aud­ras, be­si­plies­kian­čias tarp įvai­rių tau­ty­bių, ra­sių ar ti­kė­ji­mo žmo­nių.

Zi­ta BATAITIENĖ

Sau­sio pus­ny žy­di rau­do­na snie­ge­na, le­di­nė­mis gė­lė­mis puo­šia­si lan­gų kvad­ra­tai. Žie­ma ap­si­vil­ko bal­tą nuo­ta­kos suk­ne­lę... Ta­čiau stai­ga pra­si­dė­ję šal­čiai stai­ga ir bai­gia­si – le­dą kei­čia ba­lu­tės, sto­gų var­vek­lius – ver­kian­tys la­šai...

Pa­sau­ly­je vyks­ta grei­ta kli­ma­to kai­ta, kei­čia­si įvai­rias­pal­vė gam­ta, tad iš se­no­vės at­ėju­sios prog­no­zės nė­ra pa­ti­ki­mos...

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Per­si­ri­to­me per dar vie­nų me­tų bar­je­rą. Ti­ki­mės fe­jer­ver­kais ir šam­pa­no bu­te­lių pok­šė­ji­mais nu­bai­dę se­nų­jų me­tų bė­das. Di­des­nes vil­tis de­da­me į nau­juo­sius – juk ne vel­tui gruo­džio 31-oji lai­ko­ma blo­gų min­čių at­si­kra­ty­mo die­na.

Šie me­tai jau nuo pat pir­mos die­nos at­ne­šė di­de­lių po­ky­čių – į pi­ni­gi­nes jau de­da­me eu­rų ban­kno­tus, be­ria­me mo­ne­tas. Dar ne­tu­rin­tie­ji gry­nų­jų eu­rais lei­džia pas­ku­ti­nius li­tus ar bū­riuo­ja­si prie ban­ko­ma­tų. Psi­cho­lo­gai tei­gia, jog tu­rės pra­ei­ti ke­le­tas mė­ne­sių, kol įpra­si­me prie nau­jo­sios va­liu­tos. Pa­ta­ria­ma ati­džiai sek­ti sa­vo šei­mos fi­nan­si­nius veiks­mus ir par­duo­tu­vė­se ne­si­gun­dy­ti po eu­ro įve­di­mo vi­zu­a­liai eti­ke­tė­se su­ma­žė­ju­sio­mis kai­no­mis.

Puslapis 952 iš 1103

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų