Ukmergės šilumos ūkio naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

2013-01-29

2013-01-25-1 dalis

2013-01-25-2 dalis

2013-01-22

2013-01-18-1 dalis

2013-01-18-2 dalis

2013-01-15

2013-01-11-1 dalis

2013-01-11-2 dalis

2013-01-08

2013-01-04-1 dalis

2013-01-04-2 dalis

2012-12-28

2012-12-21-1 dalis

2012-12-21-2 dalis

2012-12-18

2012-12-14-1 dalis

2012-12-14-2 dalis

2012-12-11

2012-12-07-1 dalis

2012-12-07-2 dalis

2012-12-04

2012-11-30-1 dalis

2012-11-30-2 dalis

2012-11-27

2012-11-23-1 dalis

2012-11-23-2 dalis

2012-11-20

2012-11-16-1 dalis

2012-11-16-2 dalis

2012-11-13

2012-11-09-1 dalis

2012-11-09-2 dalis

2012-11-06

2012-11-02-2 dalis

2012-11-02-1 dalis

2012-10-30
2012-10-26-1 dalis
2012-10-26-2 dalis
2012-10-23
2012-10-19-1 dalis
2012-10-19-2 dalis
2012-10-16
2012-10-12-1 dalis
2012-10-12-2 dalis
2012-10-09
2012-10-05-1 dalis
2012-10-05-2 dalis
2012-10-02

2012-09-28-1 dalis
2012-09-28-2 dalis
2012-09-25
2012-09-21-1 dalis
2012-09-21-2 dalis
2012-09-18
2012-09-14-1 dalis
2012-09-14-2 dalis
2012-09-11

2012-09-07-1 dalis

2012-09-07-2 dalis
2012-09-04

2012-08-31-1 dalis

2012-08-31-2 dalis

2012-08-28

2012-08-24-1 dalis

2012-08-24-2 dalis

2012-08-24-3 dalis

2012-08-21

2012-08-17-1 dalis

2012-08-17-2 dalis

2012-08-14

2012-08-10-1 dalis

2012-08-10-2 dalis

2012-08-07

2012-08-03-1 dalis

2012-08-03-2 dalis

2012-07-31

2012-07-20
2012-07-17

2012-07-13-1 dalis

2012-07-13-2 dalis
2012-07-10

2012-07-05-1 dalis
2012-07-05-2 dalis

2012-06-29

2012-06-26

2012-06-22-1 dalis

2012-06-22-2 dalis
2012-06-22-3 dalis

2012-06-19

2012-06-15-1 dalis

2012-06-15-2 dalis

2012-06-12

2012-06-08-1 dalis

2012-06-08-2 dalis

2012-06-05

2012-05-29

2012-05-25-UZ-1 dalis

2012-05-25-UZ-2 dalis

2012-05-22

2012-05-18-UZ-1 dalis

2012-05-18-UZ-2 dalis

2012-05-15

2012-05-11

2012-05-08

2012-05-04-UZ-1 dalis

2012-05-04-UZ-2 dalis

2012-04-27-UZ-1 dalis

2012-04-27-UZ-2 dalis

2012-04-20-UZ-1 dalis

2012-04-20-UZ-2 dalis

2012-04-17-UZ-1 dalis

2012-04-17-UZ-2 dalis

2012-04-13-UZ-1 dalis

2012-04-13-UZ-2 dalis

2012-04-06-UZ-1 dalis

2012-04-06-UZ-2 dalis

2012-04-03

2012-03-30-UZ-1 dalis

2012-03-30-UZ-2 dalis

2012-03-27

2012-03-23-UZ-1 dalis

2012-03-23-UZ-2 dalis

2012-03-20

2012-03-16-UZ-1 dalis

2012-03-16-UZ-2 dalis

2012-03-13

2012-03-09-UZ-1 dalis

2012-03-09-UZ-2 dalis

2012-03-06

2012-02-28

2012-02-24-UZ-1 dalis

2012-02-24-UZ-2 dalis

2012-02-21-UZ-1 dalis

2012-02-21-UZ-2 dalis

2012-02-17-UZ-1 dalis

2012-02-17-UZ-2 dalis

2012-02-14

2012-02-10-UZ-1 dalis

2012-02-10-UZ-2 dalis

2012-02-07

2012-02-03-UZ-1 dalis

2012-02-03-UZ-2 dalis

2012-01-27

2012-01-24

2012-01-20-1 dalis

2012-01-20-2 dalis

2012-01-17

2012-01-13-1 dalis

2012-01-13-2 dalis

2012-01-10

2012-01-06-1 dalis

2012-01-06-2 dalis

2012-01-03

2011-12-30 1 dalis

2011-12-30 2 dalis

2011-12-23 1 dalis

2011-12-23 2 dalis

2011-12-20

2011-12-13

2011-12-09 1 dalis

2011-12-09 2 dalis

2011-12-06

2011-12-02

2011-11-29

2011-11-25-1 dalis

2011-11-25-2 dalis

2011-11-22

2011-11-18-1 dalis

2011-11-18-2 dalis

2011-11-15

2011-11-11-1 dalis

2011-11-11-2 dalis

2011-11-08-1 dalis

2011-11-08-2 dalis

2011-11-04-1 dalis

2011-11-04-2 dalis

2011-10-31

2011-10-28-1 dalis

2011-10-28-UZ-2 dalis

2011-10-25

2011-10-21-UZ-1 dalis

2011-10-21-UZ-2 dalis

2011-10-18

2011-10-14-UZ-1 dalis

2011-10-14-UZ-2 dalis

2011-10-11

2011-10-07

2011-10-04

2011-09-30-1 dalis

2011-09-30-2 dalis

2011-09-27

2011-09-23-1 dalis

2011-09-23-2 dalis

2011-09-20

2011-09-16-1 dalis

2011-09-16-2 dalis

2011-09-13

2011-09-09

2011-09-06

2011-09-02-UZ 1 dalis

2011-09-02-UZ 2 dalis

2011-08-30

2011-08-26-UZ-1 dalis

2011-08-26-UZ-2 dalis

2011-08-23

2011-08-19-UZ-1 dalis

2011-08-19-UZ-2 dalis

2011-08-12-UZ-1 dalis

2011-08-12-UZ-2 dalis

2011-08-09

2011-08-05-UZ-1 dalis

2011-08-05-UZ-2 dalis

2011-08-02-UZ-1 dalis

2011-08-02-UZ-2 dalis

2011-07-29

2011-07-26

2011-07-22

2011-07-19

2011-07-19-2 dalis

2011-07-15-1 dalis

2011-07-15-2 dalis

2011-07-12

2011-07-08

2011-07-01-1 dalis

2011-07-01-2 dalis

2011-06-28-1 dalis

2011-06-28-2 dalis

2011-06-17-1 dalis

2011-06-17-2 dalis

2011-06-14

2011-06-10-1 dalis

2011-06-10-2 dalis

2011-06-07

2011-06-03-1 dalis

2011-06-03-2 dalis

2011-05-31

2011-05-27-1 dalis

2011-05-27-2 dalis

2011-05-24

2011-05-20-1 dalis

2011-05-20-2 dalis

2011-05-17

2011-05-13-1 dalis

2011-05-13-2 dalis

2011-05-10

2011-05-06-1 dalis

2011-05-06-2 dalis

2011-05-03

2011-04-29-1 dalis

2011-04-29-2 dalis

2011-04-22-1 dalis

2011-04-22-2 dalis

2011-04-19

2011-04-15-1 dalis

2011-04-15-2 dalis

2011-04-12

2011-04-08-1 dalis

2011-04-08-2 dalis

2011-04-05

2011-04-01-UZ-1 dalis

2011-04-01-UZ-2 dalis

2011-03-29

2011-03-25-UZ-1 dalis

2011-03-25-UZ-2 dalis

2011-03-22

2011-03-18-UZ-1 dalis

2011-03-18-UZ-2 dalis

{jcomments off}

 

 

Jei sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­siū­ly­mas su­lauks pri­ta­ri­mo ra­jo­no ta­ry­bo­je, kei­sis mies­to pir­ties vie­ta. Ji iš Gruo­džio 17-osios gat­vės bus per­kel­ta į UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ pa­tal­pas Klai­pė­dos gat­vė­je.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pirčiai ieškoma kitų patalpų.

Kas­met pir­mą­jį rug­sė­jo sekmadienį mi­ni­ma Eu­ro­pos žy­dų kul­tū­ros die­na. Uk­mer­gė­je ji bu­vo pa­mi­nė­ta žy­dų žu­dy­nių vie­to­je, prie pa­min­klo Pi­vo­ni­jos ši­le. Kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je ta pro­ga ati­da­ry­ta Vil­niaus ge­to afi­šų pa­ro­da.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Uk­mer­gės žy­dų ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Tai­cas pasveikino susirinkusius tautiečius.

Kol vie­ni links­mi­na­si, ki­tiems šven­tės – įtemp­tas me­tas. Ta­čiau šias nau­ja­me­ti­nes šven­tes me­di­kai va­di­na pa­kan­ka­mai ra­mio­mis ir su ypa­tin­gais at­ve­jais sa­ko ne­su­si­dū­rę.

 

Sa­vait­ga­lį Uk­mer­gė­je vy­ku­si Mies­to šven­tė įti­ko jau­nam ir se­nam, in­te­li­gen­tui ir dar­bi­nin­kui, me­ni­nin­kui ir ver­sli­nin­kui. Tie, kas at­ėjo, ti­ki­no, kad ren­gi­nys bu­vo vy­kęs ir įspū­din­gas.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotrks. Šven­tė pra­si­dė­jo tran­kiu pu­čia­mų­jų or­kest­ro mar­šu.

Sos­ti­nė­je vy­ko ket­vir­to­sios Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to dar­buo­to­jų ir jų šei­mų na­rių spor­to žai­dy­nės. Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai As­ta Kro­ger­tie­nė in­for­ma­vo apie jo­se iš­ko­vo­tą lai­mė­ji­mą – uk­mer­giš­kiai tre­či­ą­jį kar­tą iš ei­lės ta­po šių žai­dy­nių nu­ga­lė­to­jais.

 

Ko­vo 29 die­ną Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te vy­ko 1–4 kla­sių mo­ki­nių kon­kur­so „Mes – po­li­ci­jos bi­čiu­liai“ ra­jo­ni­nis tu­ras. Ja­me da­ly­va­vo Se­na­mies­čio pa­grin­di­nės mo­kyk­los, Vai­kų glo­bos na­mų, mo­kyk­los-dar­že­lio „Var­pe­lis“ ir Sie­si­kų vi­du­ri­nės mo­kyk­los ko­man­dos.

 

Policijos komisariate surengtas konkursas vaikams.

Al­mi­ra MOLČANOVA

LSB Uk­mer­gės sky­riaus biu­ro

va­do­vė

Iš­gy­ve­nę tam­sų lai­ko­tar­pį, su­lau­kė­me  šv. Ve­ly­kų. Žo­dis Ve­ly­kos (Ve­li­kij dien) kil­di­na­mas iš sla­vų kal­bos), tai – Di­džo­ji die­na, di­dy­sis vir­smas, kai gam­ta, mi­ru­si žie­mą, at­gims­ta pa­va­sa­rį. Tai at­gi­mi­mo, at­si­nau­ji­ni­mo ir pa­va­sa­rio pra­džia – Kris­taus Pri­si­kė­li­mo die­na.

 

Sa­ma­rie­čių šven­tė.

 

UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ di­rek­to­rius Ri­mas Ar­lins­kas ne­se­niai pats pa­si­pra­šė ta­ry­bos su­ma­žin­ti jo at­ly­gi­ni­mą. Ra­jo­no me­ras pa­ra­gi­no ir ki­tus sa­vi­val­dy­bės įmo­nių va­do­vus sek­ti to­kio kil­naus po­el­gio pa­vyz­džiu. Ta­čiau į šį ra­gi­ni­mą re­a­guo­ti nie­kas ne­sku­ba.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė yra įstei­gu­si ke­le­tą pel­no sie­kian­čių įmo­nių. Di­de­liu pel­nu pa­si­gir­ti ne­ga­li nė vie­na iš jų, o dau­gu­ma daug me­tų ne­iš­bren­da iš mi­nu­so. Ne­žiū­rint to, kai ku­rių nuos­to­lin­gų įmo­nių va­do­vų at­ly­gi­ni­mai – pa­sa­kiš­ki.

 

 

Sa­vi­val­dy­bės įmo­nių va­do­vų at­ly­gi­ni­mus nu­sta­to ra­jo­no ta­ry­ba.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos opo­zi­ci­ja sa­vait­ga­lį iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą apie tai, jog yra pa­reiš­kusi ne­pa­si­ti­kė­ji­mą me­ro pa­va­duo­to­ju, li­ber­alcen­tris­tu Re­gi­man­tu Ba­ra­vy­ku. Pra­dė­ta vi­ce­me­ro in­ter­pe­lia­ci­jos pro­ce­dū­ra.

Opo­zi­ci­jos ne­ten­ki­na R. Ba­ra­vy­ko veiks­mai ku­ruo­jant at­lie­kų klau­si­mus: šiukš­lių iš­ve­ži­mo to­nos kai­na šie­met pa­ki­lo nuo 128,88 iki 244 li­tų. Pa­skai­čiuo­ta, jog per pus­me­tį ra­jo­no gy­ven­to­jai su­mo­kės be­veik mi­li­jo­nu li­tų dau­giau nei anks­čiau.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Opo­zi­ci­ja ne­pa­si­ti­ki R. Ba­ra­vy­ku.

Puslapis 956 iš 1061

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų