Spausdinti šį puslapį

Jėgas sutelkė gerumui

Muzikinį sveikinimą dovanojo ir rajono meras Rolandas Janickas. Muzikinį sveikinimą dovanojo ir rajono meras Rolandas Janickas.

Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tras jau 10-ąjį kar­tą su­ren­gė lab­da­ros ir ge­ru­mo ak­ci­ją „An­ge­las bal­tas“. Šie­met jos me­tu rink­tos lė­šos su ne­ga­lia gi­mu­siam uk­mer­giš­kiui Džei­so­nui. Šios ak­ci­jos pa­grin­di­niu ak­cen­tu ta­po ka­lė­di­nis kon­cer­tas ant­rą­ją Ka­lė­dų die­ną.

Kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Ra­sa Grau­ži­nie­nė sa­kė, kad per de­šimt ak­ci­jos me­tų žmo­nės ne­lai­mės iš­tik­tie­siems, sun­kiai ser­gan­tie­siems pa­au­ko­jo be­veik 8000 eu­rų.

Au­ko­ta Žel­vos se­ne­lių na­mams, ka­riau­jan­čiai Uk­rai­nai, ma­žiems ser­gan­tiems vai­kams. Šiais me­tais au­kos rink­tos prieš spek­tak­lį Kul­tū­ros cen­tre, prieš ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dį, žmo­nės pir­ko bi­lie­tus į ka­lė­di­nį kon­cer­tą, per­ve­dė lė­šų į spe­cia­lią są­skai­tą. Iš vi­so iki kon­cer­to pra­džios pa­au­ko­ti 983 eu­rai.

Kon­cer­te šiais me­tais mu­zi­ki­nį svei­ki­ni­mą do­va­no­jo ir ra­jo­no me­ras Ro­lan­das Ja­nic­kas. Jis kar­tu su kul­tū­ros cen­tro mo­te­rų cho­ru „Že­my­na“ dai­na­vo „Šal­čio pokš­tą“.

Kon­cer­ta­vo kul­tū­ros cen­tro ko­lek­ty­vai: miš­rus vo­ka­li­nis an­sam­blis „Kla­si­ka“ (vad. Jū­ra­tė Mar­tin­ku­tė, kon­certm. Dai­na Kriau­čiū­nie­nė), miš­rus cho­ras „Vy­tu­rys“ (vad. An­ta­nas Po­cius, chorm. Emi­li­ja But­vi­la­vi­čie­nė), šo­ko: li­ni­ji­nių šo­kių ko­lek­ty­vas „Vi­sa­da“ (vad. Egi­di­ja Me­re­na­nu), pra­mo­gi­nių šo­kių ko­lek­ty­vas „Vėt­ra“ (vad. Da­lia Ržeus­kie­nė). Gro­jo Me­no mo­kyk­los Mu­zi­kos sky­riaus pu­čia­mų­jų or­kest­ras (vad. Ri­čar­das Ka­ma­raus­kas). Vie­ną dai­ną su or­kest­ru at­li­ko so­lis­tė Dia­na Sa­va­ne­vi­čie­nė. Dai­na­vo Ham­bur­go aukš­to­sios mu­zi­kos ir te­at­ro mo­kyk­los kla­si­ki­nio dai­na­vi­mo 3 kur­so stu­den­tė, tarp­tau­ti­nių ir res­pub­li­ki­nių kon­kur­sų lau­re­a­tė sop­ra­nas In­drė Pe­la­kaus­kai­tė. Jai akom­pa­na­vo Ar­nas Pe­la­kaus­kas. Sce­no­je pa­si­ro­dė ir Ha­rol­das Lium­pa­ras bei Lau­ry­nas Si­čiū­nas.

Kon­cer­tas bai­gė­si ben­dra dai­na „Džiaugs­min­gų šv. Ka­lė­dų“.

Ukmergės žinios

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)

Susiję įrašai (pagal žymę)