Spausdinti šį puslapį

Neįgaliesiems – sveikinimai ir koncertas

Renginio metu salė buvo pilnutėlė. Gedimino Nemunaičio nuotr. Renginio metu salė buvo pilnutėlė. Gedimino Nemunaičio nuotr.

Penk­ta­die­nį vi­sa­me pa­sau­ly­je bu­vo mi­ni­ma ne­įga­lių­jų die­na. Ta pro­ga Uk­mer­gė­je su­reng­ta šven­tė žmo­nėms, tu­rin­tiems ne­ga­lią. Jiems skam­bė­jo gra­žiau­si svei­ki­ni­mai ir lin­kė­ji­mai bei dai­nos.

Su iš­skir­ti­ne do­va­na at­vy­ko ES am­ba­sa­do­rius Ru­si­jo­je, Uk­mer­gės gar­bės pi­lie­tis Vy­gau­das Ušac­kas. Jis nu­pir­ko ir ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­joms pa­do­va­no­jo net 100 bi­lie­tų į gruo­džio 26 d. mies­te vyk­sian­tį lab­da­ros ir ge­ru­mo ak­ci­jos kon­cer­tą „Bal­tas an­ge­las“.

Bi­lie­tai pa­da­lin­ti Kur­čių­jų re­a­bi­li­ta­ci­jos cen­tro, Lie­tu­vos ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių są­jun­gos Uk­mer­gės fi­lia­lo, ne­įga­lių­jų spor­to klu­bo „Vil­kmer­gė“, Uk­mer­gės „Vil­ties“, Uk­mer­gės ra­jo­no ne­įga­lių­jų drau­gi­jos, Uk­mer­gės kraš­to ne­įga­lių­jų są­jun­gos na­riams.

Sei­mo na­rys Juo­zas Varž­ga­lys, svei­kin­da­mas ne­ga­lią tu­rin­čius žmo­nes vie­ni­jan­čių or­ga­ni­za­ci­jų na­rius, pa­žy­mė­jo, kad Sei­mo sa­lė­je jo kai­my­nas – pir­mą kar­tą Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je į Sei­mą iš­rink­tas vi­siš­ką ne­ga­lią tu­rin­tis par­la­men­ta­ras Jus­tas Džiu­ge­lis. Jis ti­ki­si daug nu­veik­ti ne­įga­lių­jų la­bui. Sve­čias pa­ti­ki­no, kad Sei­me ke­ti­na­ma grįž­ti prie ne­įga­lu­mo sky­ri­mo ko­mi­si­jų dar­bo ir keis­ti ydin­gą tvar­ką, kai ran­kos ar ko­jos ne­te­kęs as­muo pri­va­lo šiai ko­mi­si­jai pa­si­ro­dy­ti kiek­vie­nais me­tais...

Gau­siai su­si­rin­kę uk­mer­giš­kiai iš­gir­do ir daug ki­tų sve­čių svei­ki­ni­mų, ga­vo ap­do­va­no­ji­mų, jiems kon­cer­ta­vo Uk­mer­gės ra­jo­no ne­įga­lių­jų drau­gi­jos ir Uk­mer­gės kraš­to ne­įga­lių­jų są­jun­gos sa­vi­veik­los ko­lek­ty­vai.

Su­reng­tas ir kvies­ti­nių sve­čių kon­cer­tas – sa­vo dai­nas uk­mer­giš­kiams sky­rė Li­ve­ta ir Pet­ras Kaz­laus­kai.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)

Susiję įrašai (pagal žymę)