Mokinių pasiekimus vertins kruopščiau

Tra­di­ciš­kai moks­lo me­tų pa­bai­go­je už ne­ei­li­nius ga­bu­mus pa­ger­bia­mi ra­jo­no moks­lei­viai. Juos pi­ni­gi­niais pri­zais re­mia ir ska­ti­na Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ga­bių vai­kų ir jau­ni­mo rė­mi­mo fon­das. Ta­čiau jo nuo­sta­tus ža­da­ma keis­ti, ak­cen­tuo­jant tik ypa­tin­giau­sius lai­mė­ji­mus.

 Au­to­rės nuotr. Ap­do­va­no­ji­muo­se – mo­ki­niai, jų ar­ti­mie­ji, mo­ky­to­jai.


Aukš­tas vie­tas re­gio­ni­niuo­se, res­pub­li­ki­niuo­se, tarp­tau­ti­niuo­se kon­kur­suo­se, olim­pia­do­se, spor­to var­žy­bo­se už­ėmę uk­mer­giš­kiai no­mi­nuo­ja­mi pi­ni­gi­nė­mis pre­mi­jo­mis. Pa­sak sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tės Ire­nos Lu­ko­še­vi­čie­nės, no­mi­na­ci­jų šį­syk – itin daug – 101. Tai – pui­kių re­zul­ta­tų aka­de­mi­nė­je, me­ni­nė­je, tech­ni­nė­je ir spor­ti­nė­je veik­lo­je pa­sie­kę vai­kai ir jau­ni­mas iki 25 m. bei ko­man­dos.

Ap­do­va­no­ji­mams skir­ta 7904 eu­rai. Spe­cia­lis­tė var­di­ja Me­no mo­kyk­los, Spor­to cen­tro auk­lė­ti­nius, jo bei Vi­diš­kių fut­bo­lo ko­man­das, sam­bo im­ty­ni­nin­kus – jų tarp ap­do­va­no­tų­jų kas­met bū­na dau­giau­sia.

Duks­ty­nos pa­grin­di­nės mo­kyk­los ko­man­da par­ve­žė an­trą vie­tą iš Ute­no­je vy­ku­sių mo­ki­nių ma­te­ma­ti­kos var­žy­tu­vių, skir­tų aka­de­mi­ko Vy­tau­to Sta­tu­le­vi­čiaus tau­rei lai­mė­ti. An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos tre­čiak­la­sis To­mas Dau­jo­tas lai­mė­jo tre­čią vie­tą ša­lies mo­ki­nių is­to­ri­jos olim­pia­do­je. Duks­ty­nos mo­kyk­los penk­to­kas Er­nes­tas Pu­čins­kas – pir­mą tarp­tau­ti­nia­me ma­te­ma­ti­kos kon­kur­se „Ken­gū­ra“.

Ne­ma­žai uk­mer­giš­kių nu­ga­lė­to­jais pa­skelb­ti na­cio­na­li­nia­me vaiz­duo­ja­mų­jų me­nų pro­jek­te-kon­kur­se „UBUNTU – aš esu, nes esi tu“. Tai Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės UNESCO ko­mi­si­jos glo­bo­ja­mas kon­kur­sas, skir­tas Af­ri­kos ša­lių kul­tū­rų įvai­ro­vei. Da­ly­viai kū­rė pie­ši­nius, ins­ta­lia­ci­jas, fo­to­gra­fi­jas, fil­mus. Kas­met aukš­tai įver­ti­na­mi ir na­cio­na­li­nia­me mo­ki­nių kon­kur­se „Lie­tu­vos ko­vų už lais­vę ir ne­tek­čių is­to­ri­ja“, ku­rį or­ga­ni­zuo­ja Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tras, Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja.

Ma­žiau­sia no­mi­nan­tui skir­ta su­ma – 19 eu­rų, di­džiau­sia – 152 eu­rai. Tai, anot I. Lu­ko­še­vi­čie­nės, pri­klau­so nuo pa­siek­tų re­zul­ta­tų, lai­mė­ji­mo svar­bos. Pi­ni­gai per­ve­da­mi į as­me­ni­nes vai­kų są­skai­tas. Jas ati­da­ry­ti rei­ka­lin­gi tė­vų lei­di­mai.

Ap­do­va­no­ji­mams iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to skir­ta 4924 eu­rai. Li­ku­sios – rė­mė­jų lė­šos. Vi­sus aš­tuo­ne­rius ga­bių vai­kų ir jau­ni­mo rė­mi­mo fon­do gy­va­vi­mo me­tus jį re­mia „Lik­me­rė“. „Uk­mer­gės duo­na“ į jo są­skai­tą kas mė­ne­sį per­ve­da tam tik­rą pro­cen­tą nuo „Vals­tie­čių duo­nos“ par­da­vi­mo. Tarp rė­mė­jų šie­met – UAB Uk­mer­gės pra­mo­nės par­kas ir UAB „KDS gru­pė“.

„Ti­ki­mės, kad rė­mė­jai ne­su­stos, nes dar ir šim­tu­ki­nin­kų lau­kiam“, – sa­ko pa­šne­ko­vė. Mat pa­gal fon­do nuo­sta­tus re­mia­mi ir vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų me­tu ga­vu­sie­ji šim­to ba­lų įver­ti­ni­mus.

Fon­do, ku­riam pir­mi­nin­kau­ja sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, nuo­sta­tai pa­tvir­tin­ti 2012 m. „No­rė­tų­si juos kiek pa­keis­ti, at­si­žvel­giant į ga­li­my­bę pre­mi­jas skir­ti už itin ver­tus dė­me­sio, iš­skir­ti­nius pa­sie­ki­mus. Bū­na – at­ei­na tė­ve­liai tei­rau­tis, ar jų vai­ką ga­li­ma ap­do­va­no­ti už vie­ną ar ki­tą kon­kur­są. Bet dėl pre­mi­jų tu­ri kreip­tis ug­dy­mo įstai­gos, ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos, to­kios kaip, pa­vyz­džiui, spor­to klu­bas „Vil­kas“, – aiš­ki­no spe­cia­lis­tė.

Pa­si­kei­tus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai, bu­vo pa­tvir­tin­ta nau­ja fon­do ko­mi­si­ja. „Ru­de­nį rei­kės per­žiū­rė­ti fon­do nuo­sta­tus, pa­teik­ti vi­suo­me­nės ver­ti­ni­mui ir siū­ly­ti tvir­tin­ti ta­ry­bai“, – sa­kė ji.

Nuo fon­do veik­los pra­džios pi­ni­gi­nė­mis pre­mi­jo­mis ap­do­va­no­ta dau­giau kaip 1050 vai­kų ir jau­nuo­lių, 75 abi­tu­rien­tai, pa­rem­ti 8 stu­den­tai, bai­gę mū­sų mo­kyk­las. Skir­ti so­cia­li­nę pa­ra­mą stu­den­tui, įver­ti­nus jo šei­mos ma­te­ria­li­nę pa­dė­tį ir mo­ky­mo­si re­zul­ta­tus, lei­džia fon­do nuo­sta­tai. Vie­nam ant­ra­kur­siui iš so­cia­liai rem­ti­nos šei­mos ji skir­ta ir da­bar.

Ga­bių vai­kų ir jau­ni­mo rė­mi­mo fon­do pre­mi­jos li­gi šiol bu­vo da­li­ja­mos du­kart per me­tus – prieš Ka­lė­das ir bai­gian­tis moks­lo me­tams. Dar ne­aiš­ku, ar ši tvar­ka liks to­kia pa­ti, pa­si­kei­tus fon­do nuo­sta­tams.

Mo­ki­niai pa­gerb­ti, jų tė­ve­liams ir pe­da­go­gams dė­ko­ta tre­čia­die­nį Me­no mo­kyk­lo­je vy­ku­sia­me ap­do­va­no­ji­mų ren­gi­ny­je. Jo da­ly­vius pa­svei­ki­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sta­sys Jac­kū­nas, Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė, fon­dą re­mian­čių įmo­nių va­do­vai.

Ren­gi­nio me­tu skam­bė­jo Gied­rės Če­pur­nai­tės, Emi­li­jos Sa­mu­sio­vai­tės ir Ha­rol­do Lium­pa­ro – šių­me­čio kon­kur­so „Lie­tu­vos ko­vų už lais­vę ir ne­tek­čių is­to­ri­ja“ – lau­re­a­tų dai­na „Su­die“. Šis moks­lei­vių su­kur­tas dai­nuo­ja­mo­sios po­ezi­jos kū­ri­nys pa­gal par­ti­za­no Bal­čio ei­lė­raš­tį „Su­die“ kon­kur­se pel­nė pir­mą vie­tą. Mo­ki­niams kon­kur­sui pa­dė­jo pa­si­ruoš­ti Duks­ty­nos pa­grin­di­nės mo­kyk­los bib­lio­te­ki­nin­kė Vio­le­ta Mar­kaus­kie­nė.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Daugiau nuotraukų – „Ukmergės žinių“ „Facebook“ paskyroje.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų