Nauju stadionu naudosis ne tik ukmergiškiai

Po ke­le­rius me­tus tru­ku­sių mi­li­jo­nus kai­na­vu­sių dar­bų ati­da­ro­mas nau­ja­sis Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los sta­dio­nas. Įspū­din­gą sta­dio­ną mo­kyk­los di­rek­to­rius Jo­nas Ce­se­vi­čius va­di­na vie­nu ge­riau­sių ša­ly­je. Kaip ir – įstai­go­je įreng­tą spor­to kom­plek­są, ku­ria­me ren­gia­mos įvai­rios re­gio­ni­nės, res­pub­li­ki­nės, tarp­tau­ti­nės var­žy­bos.

 Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Sta­dio­nas tin­ka įvai­rioms spor­to ša­koms.


Nau­ja­ja­me sta­dio­ne – fut­bo­lo aikš­tė, krep­ši­nio sek­to­riai, vi­sos ga­li­my­bės žais­ti lau­ko te­ni­są, už­si­i­mi­nė­ti leng­vą­ja at­le­ti­ka. Su­for­muo­tas at­ski­ras lau­ko tre­ni­ruok­lių kom­plek­sas, įreng­tos van­den­tie­kio, ka­na­li­za­ci­jos, lie­taus nuo­te­kų sis­te­mos, aukš­tos įtam­pos elek­tros ka­be­liai. Įreng­ta 400 vie­tų žiū­ro­vams, ta­čiau jų sta­dio­ne tilps ir dau­giau.

Dar­bai per ket­ve­rius me­tus li­tais, skai­čiuo­ja J. Ce­se­vi­čius, at­si­ė­jo iki 5 mi­li­jo­nų. Lė­šos skir­tos iš Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos. Džiau­gia­si, jog ir su­tau­py­ti pa­vy­kę. „Kai ku­rios mū­sų įmo­nės pa­dė­jo su­vež­ti že­mes, ir pa­tys ve­žėm, to­dėl ta su­ma su­ma­žė­jo“, – pa­sa­ko­jo jis. Už pa­gal­bą dė­kin­gas ben­dro­vėms „Uk­mer­gės sta­ty­ba“, „Uk­mer­gės ke­liai“, „Uk­mer­gės ver­smė“.

Sta­dio­nas ap­tver­tas, ste­bi­mas vaiz­do ka­me­rų. Ta­čiau ir tai, de­ja, ne­gelbs­ti. „Jau da­bar ir tvo­ras ima, ir šiukš­lia­dė­žių me­ta­lą dras­ko, ve­da šu­nis. Jei­gu pro­to nė­ra, ne­pa­dės ir tvo­ros...“ – ap­gai­les­tau­ja di­rek­to­rius.

To­dėl apie tai, jog sta­dio­no bū­tų ga­li­ma ne­ra­kin­ti ir leis­ti čia mies­te­lė­nus, kol kas ne­gal­vo­ja­ma: „Ne­bent žmo­nės elg­tų­si pro­tin­gai – tuo­met ga­lė­tų nau­do­tis, gal­būt – už sim­bo­li­nį mo­kes­tį. O šiaip sta­dio­nas yra mo­kyk­los, čia vyks kū­no kul­tū­ros pa­mo­kos.“

Sta­dio­ne pla­nuo­ja­ma reng­ti įvai­rias var­žy­bas, tarp jų – ir res­pub­li­ki­nes. Rug­pjū­tį jau nu­ma­ty­ta Vil­niaus krep­ši­nio klu­bo sto­vyk­la. „Da­bar ga­lė­sim for­muo­ti ir lau­ko te­ni­so ko­man­dą“, – da­li­jo­si pla­nais di­rek­to­rius.

Iš­kil­min­gas sta­dio­no ati­da­ry­mas vyks šį šeš­ta­die­nį. Į jį pa­kvies­ti olim­pi­niai čem­pio­nai kraš­tie­tė Vi­da Ven­cie­nė bei Vir­gi­li­jus Alek­na. Šven­ti­nė­je pro­gra­mo­je – įvai­rios spor­ti­nės var­žy­bos, Lie­tu­vos „Pie­no žvaigž­džių“ 3x3 tur­ny­ras. Kon­cer­tuos gru­pė „Či­li­nam“, pa­si­ro­dys šo­kė­jos iš Len­ki­jos.

J. Ce­se­vi­čius sa­ko, jog šios iš­kil­mės su Mies­to šven­te su­ta­pu­sios, ir džiau­gia­si, kad jos įsi­lies į Uk­mer­gės gim­ta­die­nio šur­mu­lį.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų