Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Į aukš­čiau­sią ra­jo­no val­džios pos­tą – sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą – šie­met pre­ten­duo­ja 276 kan­di­da­tai. Be­si­ver­žian­čių­jų į val­džią dau­gė­ja: per pra­ėju­sius sa­vi­val­dos rin­ki­mus kan­di­da­tų bu­vo 193.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ta­ry­bos po­sė­džių sa­lė – ma­sa­las ra­jo­no po­li­ti­kams.

Ko­vo 3 die­ną Uk­mer­gės vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je vyks rin­ki­mai į Sei­mą. Nors vi­si kan­di­da­tai pa­aiš­kės tik va­sa­rį, jau da­bar aiš­ku, kad no­rin­čių­jų pa­tek­ti į par­la­men­tą skai­čius bus re­kor­di­nis.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Seimo kanceliarijos archyvo nuotr. Į vieną laisvą vietą Seime – kandidatų antplūdis.

Žy­gio „Va­rom už Lie­tu­vą“ ka­muo­lys ar­tė­ja prie Uk­mer­gės. Rug­pjū­čio 26 die­ną jis įbumb­sės pas mus.

Ap­ke­lia­vęs vi­są Lie­tu­vą krep­ši­nio ka­muo­lys, su­šil­dy­tas žmo­nių ran­kų ir pa­lin­kė­ji­mų, prieš pat čem­pio­na­tą bus įteik­tas Lie­tu­vos krep­ši­nio rink­ti­nės vy­rams.

 

Ra­jo­no ta­ry­ba svars­tys, kam su­teik­ti Uk­mer­gės ra­jo­no Gar­bės pi­lie­čio var­dą. Ko­mi­si­ja jau at­rin­ko tris dau­giau­siai ba­lų su­rin­ku­sius kan­di­da­tus.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Rajono taryba svarstys, kam atiteks Garbės piliečio titulas: aktorei Reginai Varnaitei, Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos viceprezidentui Alfonsui Bernotui ar ilgamečiam meteorologui Bronislovui Kaseliui.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sio po­sė­džio me­tu ra­jo­no ta­ry­bos na­riai bu­vo dos­nūs – di­di­no at­ly­gi­ni­mus, lai­mi­no pa­sko­las. Svars­ty­tas ir vie­nas ak­tu­a­liau­sių klau­si­mų Uk­mer­gė­je – ši­lu­mos ūkio si­tu­a­ci­ja.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ


Gedimino Nemunaičio nuotr. Šilumos klausimas Ukmergėje į antrą planą nepasitraukia.

 

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sio lab­da­ros va­ka­ro „Žo­džiai į sie­lą“ da­ly­viai įro­dė – uk­mer­giš­kiai nė­ra abe­jin­gi sve­ti­mo skaus­mui, o su­rė­mus pe­čius ga­li­ma net di­džiau­sio­je ne­vil­ty­je įžieb­ti vil­ties ug­nį. Na­mų ne­te­ku­si dau­gia­vai­kė ma­ma sa­ko ne­ti­kė­ju­si, kad ap­lin­kui tiek daug ge­rų žmo­nių.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Be namų likusiai šeimai paremti buvo surengtas labdaros vakaras.

As­ta KROGERTIENĖ

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai

 

Ap­tar­tos ne­pil­na­me­čių da­ro­mų tei­sės pa­žei­di­mų, pre­ven­ci­jos, už­im­tu­mo pro­ble­mos.

Lie­tu­vos si­nop­ti­kams prog­no­zuo­jant ar­tė­jan­čius žie­mos spei­gus, Svei­ka­tos mo­ky­mo ir li­gų pre­ven­ci­jos cen­tro spe­cia­lis­tai pri­me­na, kaip gin­tis nuo šal­čio, ir pa­ta­ria, ką da­ry­ti su­ša­lus.

Per šal­čius ava­ly­nė, kaip ir dra­bu­žiai, tu­rė­tų bū­ti lais­vo­ki – pu­se nu­me­rio per di­de­li. Se­nas ge­ras pa­ta­ri­mas: jei nė­ra tin­ka­mes­nių prie­mo­nių, ko­jas ga­li­ma ap­si­vy­nio­ti laik­raš­čiu ir ap­mau­ti po­lie­ti­le­ni­niais mai­še­liais, tik po to ap­siau­ti ba­tus. To­kie „au­tai“ ge­rai su­lai­kys ši­lu­mą.

Nušalimu vadinamas žemos temperatūros sukeltas žmogaus kūno audinių pažeidimas. Tam tikromis sąlygomis (ilgesnį laiką veikiant šalčiui, pučiant vėjui, padidėjus drėgmei, avint ankšta ir šlapia avalyne, esant neblaiviam, kraujuojant) nušąlama net 3–7 ºC temperatūroje.

Puslapis 1059 iš 1103

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų