Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ras šią sa­vai­tę iš­pla­ti­no pa­reiš­ki­mą apie Da­ni­jos po­li­ci­jos iš­lais­vin­tą ne­va į pre­ky­bos žmo­nė­mis pin­kles pa­kliu­vu­sią lie­tu­vę.

Pa­si­ro­do, jog tai – uk­mer­giš­kė, mū­sų ra­jo­no vy­rams sek­su­a­li­nes pa­slau­gas tei­ku­si 19-me­tė A. Pra­ėju­siais me­tais ke­lio­li­kai Uk­mer­gės vy­rų ji pa­li­ko „do­va­nė­lę“ – si­fi­lio už­kra­tą.

Dėl šios prie­žas­ties Uk­mer­gė iš­gar­sė­jo la­bai sub­ti­lio­je sri­ty­je – kaip mies­tas, ku­ria­me už­re­gist­ruo­ta dau­giau­siai si­fi­lio at­ve­jų.

Žinių apie sek­są vai­kai ne­re­tai pir­mą sy­kį par­si­ne­ša iš dar­že­lio ar kie­mo. Ta­čiau kar­tais tų ži­nių bū­na itin daug. Vie­no Uk­mer­gės vai­kų lop­še­lio–dar­že­lio tė­vai pa­si­ry­žę im­tis žy­gių, kad nuo ne­pa­gei­dau­ja­mos ben­dra­am­žio įta­kos bū­tų ap­sau­go­tos jų at­ža­los.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Iš skir­tin­gų šei­mų į vie­ną bū­rį su­si­rin­kę dar­že­li­nu­kai da­li­na­si la­bai skir­tin­ga pa­tir­ti­mi...

Kai­mo ben­druo­me­nės ne­se­niai tu­rė­jo pui­kią pro­gą pa­si­da­lin­ti sa­vo pa­tir­ti­mi ver­slu­mo ir ama­tų plė­to­ji­mo sri­ty­je. Penk­ta­die­nį ke­lio­li­kos ben­druo­me­nių na­riai rin­ko­si į Re­čio­ny­se vy­ku­sią kon­fe­ren­ci­ją-mu­gę.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Mugės da­ly­viai pristatė savo gaminius.

 

Pir­ma­die­nį į Uk­mer­gę at­vy­ko tiek Sei­mo na­rių, kiek ne­at­vyks­ta į jo­kius svar­biau­sius mies­to ren­gi­nius. Jų vi­zi­to prie­žas­tis – ši­lu­mos ūkio pro­ble­mos.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Į Uk­mer­gę at­vy­ko sa­vi­val­dy­bės po­zi­ci­jos ša­li­nin­kai.

Širvintų gatvėje gyvenančiam Jonui Varžinskui teko kiek neįprasta užduotis: sugalvoti, kur padėti į jo namus atklydusį ežį. Šis pas vyriškį gyvena jau keletą savaičių.

 

Vaidotė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Į Sei­mą iš­rink­tas so­cial­de­mok­ra­tas Arū­nas Du­dė­nas jau su­da­rė sa­vo pa­dė­jė­jų ko­man­dą. Par­la­men­ta­ro pa­rei­gas at­lik­ti jam pa­dės trys par­ti­jos ben­dra­žy­gės uk­mer­giš­kės – Zi­ta Ei­du­kai­ty­tė, Skais­tė Va­si­liaus­kai­tė ir In­drė Ki­žie­nė.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Seimo narys A. Dudėnas.

Lap­kri­čio 8-ąją mi­nė­tos Eu­ro­pos svei­kos mi­ty­bos die­nos pro­ga Uk­mer­gė­je su­reng­ta mais­to šven­tė. De­šimt ko­man­dų at­si­lie­pė į kvie­ti­mą pa­de­monst­ruo­ti sa­vo ku­li­na­ri­nius su­ge­bė­ji­mus ga­mi­nant svei­kuo­liš­kus pa­tie­ka­lus.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotrPagrindinį prizą laimėjo bibliotekos komanda.

 

Sei­mas pri­ėmė nau­jos re­dak­ci­jos Mė­gė­jų žūk­lės įsta­ty­mą. Va­do­vau­jan­tis juo mė­gė­jų žve­jy­ba bus lei­džia­ma vi­suo­se žu­vi­nin­kys­tės van­dens tel­ki­niuo­se, ku­riuo­se ši žve­jy­ba nė­ra ri­bo­ja­ma įsta­ty­mų ir ki­tų tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka. Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ar Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos nu­sta­ty­ta tvar­ka žve­jy­ba bus drau­džia­ma ar ri­bo­ja­ma žu­vų nerš­ta­vie­tė­se, mig­ra­ci­jos ke­liuo­se, sau­go­mų ir glo­bo­ja­mų žu­vų rū­šių bu­vei­nė­se.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Mė­gė­jų žve­jy­ba bus re­gu­liuo­ja­ma.

 

Tau­py­mo su­me­ti­mais sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jams pa­siū­ly­tos ne­mo­ka­mos atos­to­gos biu­dže­to ne­iš­gel­bė­jo. Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je už­si­min­ta apie eta­tų ma­ži­ni­mą sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ta­ry­bos po­sė­dy­je da­ly­va­vo dvi­de­šimt ke­tu­ri na­riai. Ne­po­sė­džia­vo tik šiuo me­tu atos­to­gau­jan­tis me­ro pa­va­duo­to­jas Gri­go­ri­jus Mal­ča­no­vas.

 

 

Emo­ci­jos vi­rė svars­tant Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro li­ki­mą.
Au­to­rės nuotr.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

...Ne tik lie­pos kait­ra įsu­ka į pa­čią tik­riau­sią va­sa­ros re­a­ly­bę. Va­sa­ra ne­at­sie­ja­ma nuo ves­tu­vių: joms pa­si­rin­ku­sių­jų šį me­tą – re­kor­diš­kai daug. Ves­tu­vių pla­nuo­to­jams, pro­gi­nių rū­bų siu­vė­jams, gro­žio pa­slau­gų tei­kė­jams – pats dar­by­me­tis. At­si­kvėp­ti nė­ra ka­da, ta­čiau dvi­gu­bai ar tri­gu­bai di­des­nis už­dar­bis – vi­sai ma­lo­nus to­kio va­sa­ri­nio triū­so įver­ti­ni­mas.

Puslapis 863 iš 1019

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų