Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Šią sa­vai­tę ga­li­ma pa­va­din­ti pa­va­sa­riš­kiau­sia. Ir ne tik dėl pa­va­sa­ri­ne švie­žu­ma kve­pian­čio oro. Tiek daug jo­je su pa­va­sa­riu ir at­gims­tan­čios gam­tos nuo­tai­ka su­si­ju­sių šven­čių.

Tre­čia­die­nį pa­sau­ly­je pa­mi­nė­ta Paukš­čių die­na. Apie ją pri­me­na iš šil­tų­jų kraš­tų na­mo par­trau­kian­tys paukš­čiai – pra­ga­ge­na žą­sų tri­kam­piai, par­kle­ga ger­vių pul­kai. Su dar­bų pra­džia žem­dir­bius sa­vo džiaugs­min­gu „gy­vi“ svei­ki­na pem­pės, spar­nuo­čių bal­sais pri­si­pil­dė nuo ži­buok­lių mė­ly­nuo­jan­tys miš­kai.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Iš pil­ko ko­vo ropš­čia­mės į gai­via ža­lu­ma nu­spal­vin­tą ba­lan­dį. Ko­vui, ba­lan­džiui, ge­gu­žei – trims pa­va­sa­rio mė­ne­siams – lie­tu­viai yra su­tei­kę paukš­čių var­dus. Koks svar­bus, koks reikš­min­gas mū­sų pro­tė­viams bu­vo spar­nuo­čių pa­sau­lis, kaip lauk­ta jų, pa­va­sa­rį su­grįž­tan­čių iš to­ly­bių...

Pra­bė­gan­ti sa­vai­tė – ku­pi­na reikš­min­gų įvy­kių ir at­min­ti­nų da­tų. Ko­vo 23-iąją pro­fe­si­nę šven­tę mi­nė­jo pa­sau­lio me­te­o­ro­lo­gai.

Me­te­o­ro grai­kiš­kai – „dan­gaus kū­nas, at­mos­fe­ros reiš­ki­nys“, lo­gos – „moks­las“. Nuo se­nų lai­kų žmo­nės ban­do nu­spė­ti orą. Mū­sų se­no­liai spė­da­vo jį, at­si­žvelg­da­mi į dan­gaus kū­nų ju­dė­ji­mą, įvai­rių gy­vū­nų elg­se­ną.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Vis dau­giau pa­va­sa­riš­kų spal­vų ir gar­sų mū­sų Uk­mer­gė­je. Ne­be­li­kus pur­vi­nų su­le­dė­ju­sio snie­go krū­vų prie­gat­viuo­se, ro­dos, mies­te ir kvė­puo­ti leng­viau. Tik to leng­vu­mo kai ku­rie per grei­tai vai­ko­si, ne­bi­jo­da­mi iš­ei­ti į lau­ką jau vi­sai iš­si­pli­ki­nę. Pa­va­sa­rio vė­ju­kas to­kiu me­tu ga­li bū­ti pats pa­vo­jin­giau­sias.

Va­le­ri­ja KUZINA

Ši ypa­tin­ga, ju­bi­lie­ji­nė Lie­tu­vai, sa­vai­tė pra­si­dė­jo ant­ra­die­nį mi­nė­ta 40-ies paukš­čių die­na. Tą­dien lau­kia­me su­grįž­tan­čių iš žie­mo­ji­mo vie­tų 40 rū­šių paukš­čių. Se­no­liai ma­nė, kad jei­gu tos die­nos nak­tį pa­šą­la, va­di­na­si, dar šals ke­tu­rias­de­šimt nak­tų. Ka­dan­gi nak­tis bu­vo šil­ta, ti­kė­ki­mės šil­to pa­va­sa­rio...

Zi­ta BATAITIENĖ

Nors po­pie­ri­nia­me ka­len­do­riu­je – pa­va­sa­rio pra­džia, pa­va­sa­ri­niai po­žy­miai už lan­go pa­ste­bi­mi jau se­niai. Žie­ma pa­ma­žu už­lei­džia sa­vo po­zi­ci­jas, pa­slėp­da­ma bal­tą rū­bą at­ei­nan­čiam se­zo­nui, pa­lik­da­ma per­mai­nas gam­to­je ir žmo­nių gy­ve­ni­muo­se.

Gy­ve­na­me pir­mą­ją sa­vai­tę po sa­vi­val­dos rin­ki­mų. Po pir­mą kar­tą vy­ku­sių tie­sio­gi­nių me­ro rin­ki­mų. Kaip ir bu­vo ti­kė­ta­si, pri­rei­kė an­tro rin­ki­mų tu­ro. Uk­mer­gės ra­jo­ne – dės­nin­ga: kai­mo žmo­nės ren­ka­si „vals­tie­čių“ kan­di­da­tą, mies­tie­čiai, ti­kė­da­mie­si su­lauk­ti nau­jų dar­bo vie­tų, – Dar­bo par­ti­jos at­sto­vą. Ži­no­ma, kaip nie­kad da­bar tu­ri įta­kos ir as­me­ni­nės kan­di­da­to sa­vy­bės, pa­da­ry­ti dar­bai ir už­ra­šy­ti pa­ža­dai. Iki an­tro rin­ki­mų ra­to yra pro­ga vi­siems pa­gal­vo­ti ir pa­si­rink­ti ra­jo­no „gal­vą“.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ka­len­do­ri­nis pa­va­sa­ris šie­met kai kam taps sa­vo­tiš­ka po­li­ti­nės kar­je­ros pra­džia. Bus to­kių, ku­rie pir­mą­syk ak­ty­viai įsi­lies į sa­vi­val­dos gy­ve­ni­mą. Tie­sa, kai ra­jo­no ta­ry­bos na­riai po­sė­džiuo­se pri­ima spren­di­mus, ypa­tin­gai sva­riu jų dar­bas ne­at­ro­do. Juk daž­niau­si dar­bot­var­kė­se – pri­va­lo­mi „tech­ni­niai“ klau­si­mai, rei­ka­lin­gi tam, kad sa­vi­val­dy­bės do­ku­men­tai ne­pri­eš­ta­rau­tų Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mams, po­tvar­kiams ar nu­ta­ri­mams.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Sa­vai­tė pra­si­dė­jo vi­sur plaz­dant Tri­spal­vei, skam­bant vals­ty­bės him­nui ir dai­noms apie Lie­tu­vą, ai­dint Va­sa­rio 16-ajai skir­toms sal­vėms šven­ti­niuo­se mi­nė­ji­muo­se. Į šven­tę rin­ko­si tra­di­ci­jas puo­se­lė­jan­tys bė­gi­kai, įvai­rūs ra­jo­no ko­lek­ty­vai – at­li­kė­jai, šo­kė­jai. Pa­na­šūs ren­gi­niai pa­ro­do, kad esa­me ir mo­ka­me bū­ti vie­nin­gi. Kai rei­kia...

Va­le­ri­ja KUZINA

Va­sa­riui be­rie­dant vi­du­rio link šven­čia­me ne­ma­žai at­min­ti­nų da­tų.Net ke­lios jų vie­naip ar ki­taip su­si­ju­sios su svei­ka­ta.

Va­sa­rio 9-ąją ka­ta­li­kai pa­ger­bia kan­ki­nę Apo­lo­ni­ją. Ji ta­po odon­to­lo­gus vie­ni­jan­čiu sim­bo­liu. Kan­ki­nant įta­kin­go Alek­san­dri­jos val­di­nin­ko duk­rą, kad iš­si­ža­dė­tų Kris­taus ti­kė­ji­mo, bu­vo nau­do­ja­mos ir dan­tų rep­lės. Ga­liau­siai mer­ge­lė su­de­gin­ta ant lau­žo.

Zi­ta BATAITIENĖ

Per­li­po­me į ki­tą pu­siau­žie­mio kal­ne­lio pu­sę. Iš il­go mie­go at­bu­dęs bar­su­kas pri­mi­nė, jog rei­kia pa­si­tik­rin­ti šal­ta­jam pe­ri­odui su­kaup­tus iš­tek­lius. Ar ne­pri­trūks šie­no, mal­kų, mais­to at­sar­gų? Lai­kas pa­pur­ty­ti obe­lis, kad jos bū­tų vai­sin­ges­nės, pa­stuk­sen­ti į avi­lius, kad bi­tu­tės pa­bus­tų...

Sau­sio die­nos il­gė­ja, pil­nos įvy­kių, su­kak­čių, plau­kia kas­die­ny­bės ban­go­mis ar do­va­no­ja ne­ti­kė­tu­mus...

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Šią sa­vai­tę ša­ly­je pra­si­dė­jo Lie­tu­vos et­no­gra­fi­nių re­gio­nų me­tų ren­gi­niai. Nu­tar­ta 2015-uo­sius pa­skelb­ti to­kiais, įver­ti­nant tai, kad vie­na svar­biau­sių ES re­gio­ni­nės po­li­ti­kos kryp­čių yra re­gio­ni­nio, is­to­ri­nio ir kul­tū­ri­nio sa­vi­tu­mo iš­sau­go­ji­mas.

Skir­tin­gi re­gio­nai ski­ria­si tar­mė­mis, ap­ran­gos, el­ge­sio bruo­žais. Į tai ir no­ri­ma at­kreip­ti dė­me­sį iš­ti­sus me­tus vyk­sian­čiuo­se ren­gi­niuo­se. Uk­mer­gė­je jie bus or­ga­ni­zuo­ja­mi kul­tū­ros cen­tre, mu­zie­ju­je, bib­lio­te­ko­je, mies­te­liuo­se, kai­muo­se. Skam­bės fol­klo­ras, vyks pa­ro­dos, te­at­rų šven­tės, dau­gy­bė ki­tų ren­gi­nių.

Puslapis 864 iš 1016

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų