Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Orai Lie­tu­vo­je to­kie pat aud­rin­gi, kaip ir pa­sau­lio įvy­kiai. Me­tai pra­si­dė­jo vėt­ro­mis ir net ura­ga­nu Bal­ti­jos pa­jū­ry­je.

Skau­du, bet pla­tų Pa­lan­gos pa­plū­di­mį grei­tai pri­mins tik nuo­trau­kos: de­ja, glo­ba­lus pa­sau­lio at­ši­li­mas pa­lie­čia ir mus.

Vie­na po ki­tos pa­sie­kia ir ži­nios apie karš­tus pla­ne­tos taš­kus, ne­ra­mu­mus ir aud­ras, be­si­plies­kian­čias tarp įvai­rių tau­ty­bių, ra­sių ar ti­kė­ji­mo žmo­nių.

Zi­ta BATAITIENĖ

Sau­sio pus­ny žy­di rau­do­na snie­ge­na, le­di­nė­mis gė­lė­mis puo­šia­si lan­gų kvad­ra­tai. Žie­ma ap­si­vil­ko bal­tą nuo­ta­kos suk­ne­lę... Ta­čiau stai­ga pra­si­dė­ję šal­čiai stai­ga ir bai­gia­si – le­dą kei­čia ba­lu­tės, sto­gų var­vek­lius – ver­kian­tys la­šai...

Pa­sau­ly­je vyks­ta grei­ta kli­ma­to kai­ta, kei­čia­si įvai­rias­pal­vė gam­ta, tad iš se­no­vės at­ėju­sios prog­no­zės nė­ra pa­ti­ki­mos...

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Per­si­ri­to­me per dar vie­nų me­tų bar­je­rą. Ti­ki­mės fe­jer­ver­kais ir šam­pa­no bu­te­lių pok­šė­ji­mais nu­bai­dę se­nų­jų me­tų bė­das. Di­des­nes vil­tis de­da­me į nau­juo­sius – juk ne vel­tui gruo­džio 31-oji lai­ko­ma blo­gų min­čių at­si­kra­ty­mo die­na.

Šie me­tai jau nuo pat pir­mos die­nos at­ne­šė di­de­lių po­ky­čių – į pi­ni­gi­nes jau de­da­me eu­rų ban­kno­tus, be­ria­me mo­ne­tas. Dar ne­tu­rin­tie­ji gry­nų­jų eu­rais lei­džia pas­ku­ti­nius li­tus ar bū­riuo­ja­si prie ban­ko­ma­tų. Psi­cho­lo­gai tei­gia, jog tu­rės pra­ei­ti ke­le­tas mė­ne­sių, kol įpra­si­me prie nau­jo­sios va­liu­tos. Pa­ta­ria­ma ati­džiai sek­ti sa­vo šei­mos fi­nan­si­nius veiks­mus ir par­duo­tu­vė­se ne­si­gun­dy­ti po eu­ro įve­di­mo vi­zu­a­liai eti­ke­tė­se su­ma­žė­ju­sio­mis kai­no­mis.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Die­nas ir va­lan­das lai­kas žars­to lyg tas aguo­nas, ku­rias be­riam ga­min­da­mi kū­čiu­kus ar sal­dų ir svai­gi­nan­tį aguo­nų pie­ną. Ar­ba jos bė­ga nuo mū­sų, ar­ba mes ne­su­spė­jam jų pa­si­im­ti. Ir žiū­ri – vėl at­ėjo Nau­jie­ji. Spė­jom pa­ste­bė­ti ar ne – lai­kas ne­klau­sia, o mes – tik kas­die­ny­bės įkai­tai jo ran­ko­se...

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Sle­gian­ti tam­su­ma šią sa­vai­tę pa­sieks aukš­čiau­sią sa­vo ga­ly­bės taš­ką. Die­na sa­vait­ga­lį pa­ga­liau nu­stos trum­pė­ti ir jau greit mi­nu­tė­mis skai­čiuo­si­me jos lė­tą lė­tą il­gė­ji­mą.

Ar­tė­jan­čios šven­tos Ka­lė­dos krikš­čio­niš­ka­me pa­sau­ly­je – rim­ties ir su­si­kau­pi­mo me­tas. Ta­čiau tos ad­ven­ti­nės rim­ties kaž­ko­dėl vi­sai ne­si­jau­čia. At­virkš­čiai: tai – va­ka­rė­lių ir sma­gaus šur­mu­lio sa­vai­tės. Vie­nas iš­kil­min­gas ren­gi­nys ve­ja ki­tą, vie­nas ju­bi­lie­jus ar šven­tė už ki­tą tran­kes­nė ir sma­ges­nė.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Jau gy­ve­na­me ar­tė­jan­čių šven­čių nuo­tai­ko­mis. Ka­lė­di­ne at­ri­bu­ti­ka po tru­pu­tį puo­šia­si mies­tas – mirk­sin­čio­mis švie­se­lė­mis su­te­mą pa­si­tin­ka pre­ky­bos cen­trai, puo­šia­mos vit­ri­nos. Eg­lu­tės „dygs­ta“ įstai­go­se ir gy­ve­na­mų­jų na­mų lan­guo­se.

Zi­ta BATAITIENĖ

Vis tam­ses­nės su­te­mos iš dan­gaus ak­li­gat­vio nu­kren­ta ant mū­sų die­nų. Ei­na­me gruo­džio su­kaus­ty­ta že­me į Sau­lės grįž­tu­vių lau­ki­mo pra­džią.

„At­eis žie­ma. Ir liks tik keis­tos gė­lės – dvie­jų spal­vų – juo­dos tik ir bal­tos. / Bet sie­la lėks dar, ver­šis lyg pa­šė­lus virš lo­gi­kos gė­ly­no, virš gam­tos...“ – ra­šė uk­mer­giš­kis po­etas Ro­mas Rai­la.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Ap­lin­kui – daug per­mai­nų. Per­mai­nin­gas pas­ku­ti­nę ru­dens sa­vai­tę iš­ly­din­tis dan­gus, jau vi­sai pa­dvel­kęs žvar­ba. Per­mai­nin­ga bū­si­mų rin­ki­mų ka­ru­se­lę vis la­biau įsu­kan­ti ra­jo­no po­li­ti­nė pa­dan­gė. Mai­no­si vaiz­dai par­duo­tu­vė­se, kur jau „ža­liuo­ja“ eg­lės, rai­bu­liuo­ja pa­puo­ša­lai ir vis dau­giau ka­lė­di­nės mu­zi­kos.

Ir mū­sų tau­pyk­lė­se per­mai­nos: kra­tom ne­lies­tas il­gą lai­ką, ver­čiam vi­sus na­mų kam­pus, ieš­ko­da­mi už­si­gu­lė­ju­sių lie­tu­viš­kų cen­tų – rei­kia sku­bė­ti jais at­si­kra­ty­ti, nes tuoj ir liks tik eks­po­na­tu.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ar­tė­jant ka­len­do­ri­nei žie­mai min­tys vis pa­si­su­ka apie snie­gą. Bal­tą, pu­rų, žvil­gan­tį ir to­kį trum­pa­lai­kį. Tik­rą gam­tos ste­buk­lą. Kai že­mė pa­si­dengs si­dab­ri­ne pa­klo­de, ir die­nos at­ro­dys ne­be to­kios niū­rios, ne­be to­kios pil­kos, ne­be to­kios trum­pos...

Šią sa­vai­tę kas­dien mi­nė­tos vie­naip ar ki­taip svar­bios tarp­tau­ti­nės ar tik Lie­tu­vo­je at­min­ti­nos da­tos.

Zi­ta BATAITIENĖ

Pir­mo­sio­mis lap­kri­čio die­no­mis ma­žos kai­mo ka­pi­nai­tės ta­po mi­ru­sių­jų mies­tais, į ku­riuos iš vi­sų pa­svie­čių sku­bė­jo žmo­nės už­deg­ti at­min­ties žva­ke­les.

Kuo dau­giau lai­ko mus ski­ria nuo pas­ku­ti­nio su­si­ti­ki­mo su iš­ėju­siai­siais, tuo re­čiau jie ap­si­lan­ko mū­sų min­ty­se, iš­lie­ka tik skaid­rūs pri­si­mi­ni­mai apie ar­ti­mų­jų gy­ve­ni­mą Že­mė­je. Į su­si­ti­ki­mus, tar­si į pa­si­ma­ty­mus su iš­ėju­siais, kiek­vie­nas ne­šė­si šal­nos ne­nu­kąs­tą ru­dens žie­dą.

Puslapis 865 iš 1016

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų