Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba pri­me­na ūki­nin­kams ir ki­tiems gy­vū­nų lai­ky­to­jams, kad pats lai­kas pa­ruoš­ti gy­vū­nų lai­ky­mo vie­tas žie­mai ir ap­sau­go­ti juos nuo ne­pa­lan­kių oro są­ly­gų.

Gedimino Nemunaičio nuotr.

Mo­ki­nių tė­ve­liai ra­gi­na­mi pro­fi­lak­tiš­kai pa­tik­rin­ti sa­vo vai­kų svei­ka­tą. Iki rug­sė­jo 15 die­nos in­for­ma­ci­ja apie vai­ko svei­ka­tos būk­lę tu­ri bū­ti pri­sta­ty­ta į tą mo­kyk­lą, ku­rio­je mo­ko­si vai­kas.

„Apie moks­lei­vių svei­ka­tą tu­ri ži­no­ti kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jas, ki­ti pe­da­go­gai. Dėl moks­lei­vio svei­ka­tos pa­žy­mos rei­kia kreip­tis į sa­vo šei­mos gy­dy­to­ją“, – aiš­ki­na Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr Moks­lei­viai skun­džia­si dėl re­gė­ji­mo su­tri­ki­mų, ku­rių ga­li at­si­ras­ti net ir ne­tai­syk­lin­gai skai­tant.

Sa­vi­val­dy­bės ir UAB „Mies­to ener­gi­ja“ kon­flik­tas dėl ši­lu­mos ūkio sa­vo sū­ku­rin vis gi­liau įtrau­kia ir var­to­to­jus. Dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jus pa­sie­kia su­maiš­tį ke­lian­ti in­for­ma­ci­ja bei ra­gi­ni­mai ne­mo­kė­ti gau­na­mų są­skai­tų.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Mies­to šil­dy­mą ap­raiz­gė in­tri­gos.

Uk­mer­gė­je im­ta­si pro­jek­to, ku­rį įgy­ven­di­nus pa­si­keis mies­to pi­lia­kal­nio ir jo pa­pė­dės vaiz­das. Čia jau ke­le­tą sa­vai­čių dar­buo­ja­si ty­ri­mus at­lie­kan­tys ar­che­o­lo­gai. Ta­čiau pla­nus ko­re­guo­ja ka­si­nė­jant pa­pė­dę ap­tik­tas ra­di­nys – ke­lių šim­tų me­tų se­nu­mo pa­ma­tai, ku­rie ga­li bū­ti ar­che­o­lo­gi­nė ver­ty­bė.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Netikėtą radinį piliakalnio papėdėje antradienį apžiūrėjo specialistai.

Ra­jo­no vi­ce­me­rui Re­gi­man­tui Ba­ra­vy­kui pa­vy­ko iš­sau­go­ti sa­vo pos­tą. Tai pa­aiš­kė­jo penk­ta­die­nį vy­ku­sia­me ne­ei­li­nia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je. Ja­me svars­ty­tas vie­nin­te­lis klau­si­mas „Dėl sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jo Re­gi­man­to Ba­ra­vy­ko at­lei­di­mo iš pa­rei­gų“.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Per pertrauką politikai buvo gerai nusiteikę.

Ne­se­niai į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si šei­mos gy­dy­to­ja Lai­mu­tė Vaiš­vi­lie­nė pra­šė pa­dė­ti jos pa­cien­tui. „Žmo­gaus bu­te sie­nos net iš­džiū­ti ne­spė­ja – bu­tas nuo­lat už­pi­la­mas tik­riau­siai dėl dau­gia­bu­ty­je ne­tin­ka­mai įreng­tos ka­na­li­za­ci­jos sis­te­mos“, – kal­bė­jo gy­dy­to­ja. Ji sa­ko, kad jos pa­cien­tas, Pi­vo­ni­jos gat­vė­je 5a-111 gy­ve­nan­tis ne­įga­lus An­ta­nas Če­reš­ka – sun­kus li­go­nis, pats ne­ga­lin­tis pa­si­rū­pin­ti šia pro­ble­ma.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. An­ta­nas Če­reš­ka ti­ki­na nuo sie­nų ir lu­bų krin­tan­čių pe­lė­sių ne­be­spė­jąs va­ly­ti.

Gra­žią kū­ry­bi­nės veik­los su­kak­tį mi­ni ko­lek­ty­vas „Py­nia­va“ – kul­tū­ros cen­tro fol­klo­ro an­sam­blis. Tra­di­ci­nę kul­tū­rą jis puo­se­lė­ja Uk­mer­gės kraš­to dai­no­mis ir liau­dies šo­kiais.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Kul­tū­ros cen­tro ar­chy­vo nuotr. „Py­nia­va“ mini kūrybinės veiklos sukaktį.  

Jur­bar­ke vy­ko res­pub­li­ki­nės kon­kur­si­nės liau­dies me­no pa­ro­dos „Auk­so vai­ni­kas“ lau­re­a­tų pa­skel­bi­mo ir ap­do­va­no­ji­mo ce­re­mo­ni­ja. Tarp ap­do­va­no­tų­jų – ir Uk­mer­gės ra­jo­no skulp­to­rius Va­len­tas But­kus.

Gedimino Nemunaičio nuotr. Valentas Butkus – pripažinimą pelnęs skulptorius.

Jau trejus metus Ukmergėje veikia „Studio figura“ salonas, kuriame atliekamas limfodrenažinis masažas.

Limfos drenažą specialistai rekomenduoja tiems, kurie mažai juda, dirba sėdimąjį darbą, nemėgsta sportuoti ir nori atsikratyti svorio. Šis masažas rekomenduojamas įvairaus amžiaus moterims, kurios nori pagreitinti lieknėjimo procesą, medžiagų apykaitą, atsikratyti celiulito. Taip pat jaunoms mamytėms, kurios po gimdymo nori atgauti prarastas formas. Vyresnio amžiaus moterims tai padeda pristabdyti senėjimą: neleidžia taip greitai glebti odai, mažina patinimus, šalina skysčių sankaupas, suteikia energijos.

Per valandos trukmės procedūrą limfos tekėjimo kryptimi skirtingoms kūno vietoms nuo pėdų iki pat pečių juostos atliekamas limfos tekėjimo greitį skatinantis masažas.

Limfa yra jungiamasis kraujo ir audinių ląstelių audinys. Jis saugo mus nuo infekcijos, ligų sukėlėjų. Žmogaus organizme yra apie 1–2 litrus limfos skysčio, kuris nuolat patenka iš kraujo plazmos į audinius, o iš jų – į limfos kapiliarus. Limfmazgiai, esantys pažastyse, kakle, kirkšnyse ir kitose kūno vietose, filtruoja ir šalina iš organizmo kenksmingas medžiagas, mikrobus, apmirusias, nesveikas ląsteles.

Kita limfinės sistemos paskirtis – šalinti skysčių sankaupas, mažinti patinimus, dėl to atliekant limfos drenažą gerėja kraujotaka, medžiagų apykaita. Kadangi limfos tėkmė paspartėja dešimčia kartų, iš organizmo greičiau šalinami toksinai, šlapimo, druskos ir pieno rūgštys, kurių ypač daug kaupiasi piktnaudžiaujant baltymingu maistu, sergant tam tikromis ligomis. Pasak specialistų, kai limfinė sistema užsiteršusi, nuolat kyla spuogų, oda būna sausa arba pernelyg riebi, ryškėja „apelsino žievelė“, dažnai kamuoja šlapimtakių uždegimai, moteriškos arba peršalimo ligos.

Nustatyta, kad vienas masažas „Roll Shaper“ aparatu prilygsta trims rankomis atliekamiems masažams. Jau po pirmosios procedūros kūnas tampa lengvesnis, sumažėja psichinė įtampa, pagražėja oda.

Limfodrenažinio masažo metu reikia būti apsirengus lengvais sportiniais drabužiais. Šį masažą atlieka ne masažuotojas, o aparatas. Tai – puiki išeitis tiems, kurie kompleksuoja dėl figūros ir drovisi išsirengti, nemėgsta rankomis atliekamo masažo.

Visą konsultaciją apie masažą Jums suteiks profesionalios konsultantės. „Roll Shaper“ aparatu atliekant masažą pirmas apsilankymas – NEMOKAMAS.

Procedūros atliekamos Ukmergėje „Studio figura“ salone Kęstučio a. 12.

Telefonas pasiteirauti 8 657 11377.

reklama s figūra 002 reklama s figūra 003 reklama s figūra 004 reklama s figūra 005 reklama s figūra 008 reklama s figūra 010 reklama s figūra 012 reklama s figūra 015 reklama s figūra 016 reklama s figūra 018 reklama s figūra 021 reklama s figūra 023 reklama s figūra 024 reklama s figūra 025 reklama s figūra 027 reklama s figūra 029 reklama s figūra 031


 

Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la gy­ve­na sta­ty­bų nuo­tai­ko­mis. Čia pra­dė­tas įgy­ven­din­ti 2007–2013 me­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mas pro­jek­tas.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Di­rek­to­rius Jo­nas Ce­se­vi­čius ma­no, kad įgy­ven­di­nus pro­jek­tą, bal­di­nin­kų spe­cia­ly­bė Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je taps ge­ro­kai po­pu­lia­res­nė.

 

Puslapis 869 iš 996

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų