Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Va­sa­ra skai­čiuo­ja pas­ku­ti­nes sa­vai­tes. Ją nu­si­ne­ša su­no­kę obuo­liai, lau­kuo­se šno­puo­jan­tys kom­bai­nai, dar­že­liuo­se svy­ran­tys jur­gi­nų žie­dai ir vis tan­kiau be­si­drai­kan­tys vo­ra­tin­kliai.

Apie der­lių pri­me­na ir rū­pes­tin­gų šei­mi­nin­kių na­muo­se be­si­ri­kiuo­jan­tys so­do ir dar­žo gė­ry­bių stik­lai­nė­liai. Nors kai kam at­ro­do, kad kon­ser­vuo­ti ne­ap­si­mo­ka, tai tur­būt tik tuo at­ve­ju, jei gė­ry­bės – pirk­ti­nės. Jei jos au­ga sa­vam dar­že – kon­ser­va­vi­mas tie­siog bū­ti­ny­bė, kaip ki­taip su­do­ro­ti sun­kiai už­au­gin­tą der­lių, juk die­na ki­ta – ir vai­siai bei uo­gos virs pu­vi­niu...

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Šio­mis die­no­mis ne vie­nas iš mū­sų tur­būt la­biau­siai pa­si­gen­da­me fon­ta­no. Bet kur – kie­me, mies­te, kad ir prie dar­bo ar par­duo­tu­vės... Ali­nan­tys karš­čiai ne­be­džiu­gi­na net pa­čių di­džiau­sių sau­lės ger­bė­jų. Nuo jos ir kvė­puo­ti ne­lei­džian­čios kait­ros ne­bė­ra kur slėp­tis. At­si­gai­vin­ti nors ir men­ku­čiu fon­ta­no pur­slu, kaip kad ga­li­ma ki­tuo­se mies­tuo­se, taip no­rė­tų­si...

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Šią sa­vai­tę va­sa­ra įžen­gė į pas­ku­ti­nį sa­vo mė­ne­sį. Rug­pjū­tis – gau­sos ir pil­nat­vės mė­nuo. Lau­kuo­se svy­ra ir pra­šo­si nu­pjau­na­mos su­no­ku­sios ja­vų var­pos, so­duo­se jau bumb­si že­mėn rau­don­šo­niai cuk­ri­nu­kai, aly­vi­niai obuo­liai. Nu­vil­ni­jus ai­dams apie dyg­ti pra­dė­ju­sius gry­bus, į miš­kus sku­ba gry­bau­to­jai. Na­mo grįž­ta ne­ši­ni ba­ra­vy­kų ir rau­do­ni­kių krep­šiais.

Zi­ta BATAITIENĖ    

Ap­si­kai­šiu­si va­sa­ros gė­lė­mis per Lie­tu­vą bai­gia per­skris­ti lie­pa. Miš­ko pa­klo­tė­je noks­ta že­muo­gės, mė­ly­nės, pui­kuo­ja­si vo­ve­rai­tės, kraš­to pei­za­že – nu­gel­tę kvie­čių lau­kai. Va­sa­ra vi­siems vie­no­dai da­li­na sau­lės spin­du­lius ir lais­to lie­tu­mi.

Lie­pos 25-ą­ją, mi­nint Jo­kū­bi­nes, lie­tu­viai su­skum­ba ruoš­tis ru­giap­jū­tės pa­baig­tu­vėms. Duo­nos ke­pa­las ant ne­nu­pjau­to ru­gių plo­te­lio, ja­vai, su­pin­ti į ka­są, var­pų vai­ni­kas – tai nuo­bai­gų at­ri­bu­tai. Šven­ta­sis Jo­kū­bas, Kris­taus apaš­ta­las, bu­vo ke­liau­to­jas. Jis vaiz­duo­ja­mas su skry­bė­le, krep­šiu ir laz­da.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

„Da­lį lai­ko iš mū­sų va­gia, da­lį – at­ima, o da­lis ne­pa­ste­bi­mai nu­slys­ta ša­lin“, – kaž­ka­da yra pa­sa­kęs se­no­vės ro­mė­nų vals­ty­bės vei­kė­jas, fi­lo­so­fas, po­etas Lu­ci­jus Anė­jus Se­ne­ka. Kas iš­ma­tuos, kiek ša­lin nu­slys­ta mums duo­to­jo lai­ko, kiek jo tie­siog nu­te­ka be pra­smės ir tiks­lo...

Šios, be­si­bai­gian­čios, sa­vai­tės ka­len­do­riu­je – daug at­min­ti­nų vie­naip ar ki­taip kiek­vie­nam iš mū­sų svar­bių da­tų.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Vi­dur­va­sa­ris... Svai­gi­na li­nų mė­ly­nu­mo dan­gus, lau­kų ir so­dų ža­lu­mos, gai­vus eže­ro van­duo. Nu­pla­ka iš­džiū­vu­sią že­mę lie­taus stik­lai, nu­čiur­le­na ke­liais, gat­vė­mis – ir vėl sto­ja tvil­kan­ti kait­ra. Dar per­ma­to­mas lie­pos nak­ties dan­gus, leng­vai pa­bu­di­na anks­ti įsi­de­gęs sau­lė­te­kis. Taip ir bė­ga va­sa­ros sap­nas, vi­lio­da­mas gau­dy­ti trum­pu­tes, lai­ki­nas pa­čias gra­žiau­sias jo aki­mir­kas...

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Svai­gi­nan­tis liep­žie­džių aro­ma­tas, avie­čių sal­du­mas, mė­ly­nių ka­ro­liai, vo­ve­rai­čių ka­rū­nė­lės, lys­vė­se pūp­san­tys agur­kai – lie­pos mė­ne­sio pra­na­šai...

Pra­dė­ju­si trum­pė­ti die­na, pa­že­me bo­luo­jan­tys rū­kai, de­ja, vis gar­siau pri­me­na – me­tai šuo­liuo­ja į pa­tį vi­du­rį. Už nu­ga­ros – ly­giai pu­sė pra­bė­gu­sių 2013-ųjų.

Ant­ra­sis šių me­tų pus­me­tis Lie­tu­vai – ypa­tin­gas. Apie jį at­ei­ty­je bus ra­šo­ma is­to­ri­jos va­do­vė­liuo­se. Lie­tu­va pir­mą kar­tą va­do­vau­ja Eu­ro­pos Są­jun­gos Ta­ry­bai.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Už nu­ga­rų li­ko Jo­ni­nių links­my­bės – su lau­žais, dai­no­mis, pa­par­čio žie­do pa­ieš­ko­mis. Kam gal pa­si­se­kė jį ras­ti, kas su vil­ti­mi li­ko lauk­ti ki­tų me­tų...

Jo­ni­nių ar­ba Ra­sų šven­ti­nė nak­tis – pa­ti va­sa­riš­kiau­sia. Ji – trum­piau­sia me­tuo­se.

Zi­ta BATAITIENĖ

Va­sar­vi­džio nak­tų ma­gi­ja su sa­vo pa­slap­ties šy­du jau čia pat. Si­dab­ro ra­sa už­kris ant Jo­ni­nių vai­ni­kų, o pa­ki­lu­si sau­lė sa­vo ve­ži­mu, pa­kin­ky­tu de­vy­niais žir­gais, va­sa­ros ta­ku pa­kils į dan­gaus kal­no vir­šū­nę... Pa­ti trum­piau­sia nak­tis – lyg žio­go su­gro­ta me­lo­di­ja – tik su­te­mu­si ima švie­sė­ti. Šiau­res­nių kraš­tų gy­ven­to­jai da­bar gro­ži­si bal­to­sio­mis nak­ti­mis...

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Šią sa­vai­tę abi­tu­rien­tai te­be­lai­ko vals­ty­bi­nius bran­dos eg­za­mi­nus. Su jau­du­liu ry­tais iš na­mų juos iš­ly­di tė­vai. Vy­res­nė kar­ta pri­si­me­na: eg­za­mi­nai jiems bū­da­vu­si tar­si šven­tė, į juos sku­bė­da­vę ne­ra­mūs, bet pa­ky­lė­ti... Ar da­bar­ti­niam jau­ni­mui eg­za­mi­nas – šven­tė? Kai ku­riems jau­nuo­liams to­kios min­tys ke­lia šyp­se­ną. O ki­ti prieš eg­za­mi­nus ruo­šia­si, puo­šia­si, ei­na į juos su gė­lė­mis ir ne­sle­pia, kad to­ji die­na – nors ir sun­ki, ta­čiau la­bai ypa­tin­ga.

Puslapis 871 iš 1016

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų