Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Šie­met so­dai nuo obuo­lių ne­lūž­ta – dau­ge­lis so­di­nin­kų ža­da pri­skin­ti tik treč­da­lį per­nykš­čio der­liaus. Ta­čiau pre­ky­bi­nin­kai lie­tu­viš­kų obuo­lių kai­no­mis ne­gąs­di­na – ti­ki­na, kad jos pa­ly­gin­ti su pra­ei­tais me­tais ne­pa­kils.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. So­di­nin­kai sa­ko, kad šie­met – ne obuo­lių me­tai.

Ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je vėl bus lem­ta grįž­ti prie al­ko­ho­lio te­mos.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ga­vo pra­šy­mą iš­duo­ti li­cen­ci­ją vers­tis maž­me­ni­ne pre­ky­ba al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais nau­jo­je par­duo­tu­vė­je „Gė­ri­mų ba­zė“, ku­rią ke­ti­na­ma ati­da­ry­ti Vie­nuo­ly­no gat­vė­je Nr. 3a.

Pri­sta­ty­ti vi­si rei­kia­mi do­ku­men­tai, pa­tal­pos ati­tin­ka rei­ka­la­vi­mus, ke­lia­mus to­kiai veik­lai. Kad bū­tų iš­duo­ta li­cen­ci­ja vers­tis maž­me­ni­ne pre­ky­ba al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais, ne­pri­eš­ta­rau­ja nei po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, nei ša­lia pla­nuo­ja­mos par­duo­tu­vės esan­čių mu­zi­kos ir spor­to mo­kyk­lų va­do­vai.

Dar­bas už­sie­ny­je dau­ge­liui lie­tu­vių – tik­ras iš­si­gel­bė­ji­mas. Ta­čiau sve­čio­je ša­ly­je sun­kiai su­sir­gus, ir pa­čius emig­ran­tus, ir jų ar­ti­muo­sius už­griū­na ne­ma­lo­nu­mai.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Se­niau­sias sa­vi­val­dy­bės au­to­mo­bi­lis, ku­riuo dar­be nau­do­ja­si val­di­nin­kai, – dau­giau nei ket­vir­čio am­žiaus se­nu­mo.

Pa­sak spe­cia­lis­tų, bū­ti­na nu­ra­šy­ti du nu­si­dė­vė­ju­sius sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ba­lan­se esan­čius au­to­mo­bi­lius. Iš vi­so sa­vi­val­dy­bės ba­lan­se – 18 leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių ka­te­go­ri­jai pri­ski­ria­mų trans­por­to prie­mo­nių.

Ra­jo­no ta­ry­bos pra­šo­ma iš da­lies at­nau­jin­ti au­to­mo­bi­lių par­ką, li­zin­go bū­du įsi­gy­jant du au­to­mo­bi­lius.

Pra­si­dė­jus karš­čiams da­lis uk­mer­giš­kių at­si­dū­rė smar­vės gniauž­tuo­se. Kai orai ne­vė­juo­ti ir karš­ti, Pra­mo­nės ra­jo­no bei „Vie­ny­bės“, „Šven­to­sios“, „Drau­gys­tės“ so­dų ben­dri­jų bei ki­tų ra­jo­nų gy­ven­to­jai pri­vers­ti kvė­puo­ti fe­ka­li­jų kva­pais.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Di­džiau­sia smar­vės do­zė ten­ka ar­čiau­siai va­ly­mo įren­gi­nių gy­ve­nan­tiems uk­mer­giš­kiams.

At­ši­lus orams, pra­si­dė­jo žo­ly­nų gais­rų se­zo­nas. Kai ku­riems gy­ven­to­jams vis knie­ti pirš­tai nu­mes­ti deg­tu­ką į per­nykš­tės žo­lės są­ža­ly­nus. Nė mo­tais jiems nei ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų grau­de­ni­mai apie ža­lą gam­tai, nei už žo­lės de­gi­ni­mą iki 1000 li­tų grę­sian­čios bau­dos.

Šią sa­vai­tę pra­si­de­da rin­ki­mai į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas. Va­sa­rio 23-24 die­no­mis nuo 8 val. ry­to iki 20 val. ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės sa­lė­je vyks iš­anks­ti­nis bal­sa­vi­mas. Bal­suo­ti ga­lės tie, ku­rie dėl įvai­rių prie­žas­čių šios pa­rei­gos ne­ga­lės at­lik­ti sek­ma­die­nį, va­sa­rio 27 die­ną.

Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės rin­ki­mų ko­mi­si­jos sek­re­to­rė Zi­na Kur­me­lie­nė pri­me­na, kad at­ėju­sie­ji bal­suo­ti tu­ri at­si­neš­ti rin­kė­jo kor­te­lę ir as­mens do­ku­men­tą.

Va­sa­rio 23, 24, 25 die­no­mis iš­anks­ti­nis bal­sa­vi­mas vyks Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je, Ja­siu­liš­kių pen­sio­na­te  ir ne­įga­lių­jų ben­dra­bu­ty­je.

LR Seimo narys Kazys Grybauskas, tel. 8 686 81088, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., priiminės gyventojus

asmeniniais klausimais Seimo nario biure, Vytauto g. 39 (13, 14, 15 kab., Pivonijos seniūnijos

patalpose), Ukmergėje: pirmadieniais 11–14 val., penktadieniais 16–18 val.

Darbo dienomis galima kreiptis į mano padėjėjus-sekretorius:

1. Ukmergėje, Seimo nario biure, į Joną Grybauską, tel. (8 340) 63938, 8 612 01291, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.;

2. Vilniuje, Seimo III r., 404 kab., į Audronę Popovienę, tel. 8 612 01341, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

{jcomments off}

Seimo narys Kazys Grybauskas

Ieš­kan­tie­ji kul­tū­ri­nių pra­mo­gų šio­mis die­no­mis trau­kė į Tau­jė­nus, kur gy­va­vo mu­zi­ka, po­ezi­ja ir te­at­ras. Sek­ma­die­nį čia bai­gė­si de­šimt die­nų tru­kęs tarp­tau­ti­nis mė­gė­jų te­at­rų fes­ti­va­lis „Prie dva­ro“.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Se­no­vi­nio šo­kio gro­žį at­sklei­dė ko­lek­ty­vo „Bal­to­ji Pa­va­na“ šo­kė­jai.

Rug­sė­jo 1-ąją pa­si­da­lin­ti ge­ra nuo­tai­ka su moks­lei­viais nu­spren­dė tak­si pa­slau­gų įmo­nė „Ro­ka­ta“. Po va­sa­ros atos­to­gų grį­žu­sie­ji į mo­kyk­las bu­vo svei­ki­na­mi ne­įpras­tai.

 

As­me­ni­nio ar­chy­vo nuotr. Ne­įpras­tam „ro­ka­taž­mo­giui“ pa­lai­ky­ti drau­gi­ją mie­lai su­ti­ko moks­lei­vės.

Puslapis 873 iš 996

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų