Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nu ap­si­me­tu­siu te­le­fo­ni­niu suk­čiu­mi pa­ti­kė­ju­si uk­mer­giš­kė pra­ra­do 5000 Lt. Po­li­ci­ja pra­ne­ša, jog 67-erių me­tų Uk­mer­gės gy­ven­to­jai R.A. į lai­di­nį te­le­fo­ną pa­skam­bi­nęs vy­riš­kis pri­sis­ta­tė po­li­ci­jos pa­rei­gū­nu Žu­kaus­ku.

Į ko­vą su pik­tnau­džiau­jan­čiais so­cia­li­nių pa­šal­pų ga­vė­jais Uk­mer­gė­je pa­si­telk­ta ir nau­ja pa­si­ti­kė­ji­mo te­le­fo­no li­ni­ja. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­ti­nia­me tin­kla­py­je pa­skel­bus pa­si­ti­kė­ji­mo te­le­fo­no nu­me­rį, ti­ki­ma­si su­lauk­ti dau­giau gy­ven­to­jų skun­dų.

Lietuvos kelių policijos tarnyba informuoja, kad lapkričio mėnesį policijos pareigūnai visoje šalyje vykdys šias respublikines prevencines priemones, skirtas eismo dalyvių elgesiui kelyje kontroliuoti:

 

Atsakomybės ketinęs išvengti pažeidėjas Ukmergės rajono policijos patrulį bandė suvilioti gumine valtimi. Liepos 2 d., apie 12 val. buvo gautas pranešimas apie eismo įvykį Vytauto gatvėje, Ukmergėje. Policijos patruliai nuskubėjo į įvykio vietą.

Ukmergės rajono policijos komisariato Prevencijos poskyrio apylinkės inspektorius Mindaugas Darulis buvo pagerbtas ugniagesių šventės metu.

Rugsėjo mėnesį visoje šalyje policijos pareigūnai vykdys prevencines priemones. Šį mėnesį numatyta skirti sustiprintas policijos pajėgas eismo saugumui visuose keliuose užtikrinti.

 

Po­li­ci­ja pri­me­na gy­ven­to­jams apie ga­li­mas grės­mes įve­dus eu­rą. Pa­sak pa­rei­gū­nų, di­džiau­sios grės­mės yra suk­čia­vi­mai, plė­ši­mai ir ne­tik­rų eu­rų pla­ti­ni­mas. Po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Li­nas Per­na­vas pa­ta­ria bū­ti bud­riems ir ne­už­kib­ti ant suk­čių kab­liu­ko.

 

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai at­krei­pia dė­me­sį, kad di­des­nė­se žmo­nių su­si­bū­ri­mo vie­to­se rei­kia sau­go­tis ki­šen­va­gių. Ypač daž­nai nuo jų uk­mer­giš­kiai nu­ken­čia dė­vė­tų dra­bu­žių par­duo­tu­vė­je „Hu­ma­na“ ir tur­gu­je.

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­ja su­lai­kė gru­pę jau­nuo­lių, ku­rie įta­ria­mi pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį mies­te įvyk­dę plė­ši­mus. Die­nos me­tu Uk­mer­gė­je bu­vo įvyk­dy­ti trys plė­ši­mai. Ko­vo 29 d. Del­tu­vos gat­vė­je už­pul­ta gar­baus am­žiaus uk­mer­giš­kė, iš ku­rios pri­bė­gęs jau­nuo­lis at­ėmė ran­ki­nę.

Ukmergės policija kreipiasi į gyventojus, prašydama suteikti informacijos. Balandžio 11 d. rajono policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl įžūlaus jaunuolių poelgio, kai buvo sužalotas autobuso vairuotojas.

Puslapis 875 iš 1100

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų