Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Kai ku­rios sa­vi­val­dy­bė­je ga­lio­jan­čios tai­syk­lės ir tvar­kos, pa­tvir­tin­tos prieš ge­rą de­šimt­me­tį, yra pa­se­nu­sios, ne­be­ati­tin­kan­čios šian­die­nos rei­ka­la­vi­mų. Vie­nos iš to­kių – Ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mo Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sio­se vie­to­se tai­syk­lės.

Sėk­min­gai nau­ją šo­kių se­zo­ną pra­dė­jo Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro spor­ti­nių–pra­mo­gi­nių šo­kių ko­lek­ty­vo „Vėt­ra“ po­ros: Ug­nius Pa­dols­kis – Eri­ka Gied­rai­ty­tė ir Tau­ras Že­mai­tis – Ele­na Ur­bo­nai­tė.

 

Iš laidos „Duokim garo“ sugrįžę ansamblio „Pyniava“ atlikėjai lig šiol aptarinėja jos įspūdžius. Nors finale nusileido Klaipėdos krašto kapelai „Martvežiai“, ukmergiškiams jie – tikrų tikriausi nugalėtojai.

Vi­sa­me pa­sau­ly­je ant­ra­die­nį šven­čiant Kul­tū­ros die­ną, ją pa­mi­nė­jo ir Uk­mer­gė. Gat­ves už­pil­dė įvai­rūs per­so­na­žai, svei­kin­ti ra­jo­no kul­tū­ros švie­su­liai, dė­ko­ta rė­mė­jams. Sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus bei kul­tū­ros įstai­gų or­ga­ni­zuo­ta šven­tė...

1. 2013 m. balandžio 27 d., 11.00 val. Technologijų ir verslo mokyklos sporto salėje vyks Lietuvos Respublikos LKSKA ,,Nemunnas" dziudo U - 16 pirmenybės.

2. 2013 m. balandžio 27 d., 10.00 val. ,,Šilo" ir Užupio pagrindinėse mokyklose vyks Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio 2012/2013 m. m. merginų ir vaikinų 9gim. 1997 m. ir jaun.) krepšinio zoninės varžybos. Dalyvauja Ukmergės, Molėtų, Širvintų vaikinų ir merginų komandos.

Sa­vait­ga­lį dvi die­nas Uk­mer­gė­je vy­ko Tarp­tau­ti­nis mo­te­rų ir vy­rų krep­ši­nio tur­ny­ras. Ja­me da­ly­va­vo po ke­tu­rias mo­te­rų ir vy­rų ko­man­das. Tur­ny­ro ati­da­ry­me su­si­rin­ku­siuo­sius pa­svei­ki­no šį ren­gi­nį or­ga­ni­za­vu­sio Uk­mer­gės mo­te­rų krep­ši­nio klu­bo va­do­vė Ri­ma Boš­ke­vi­čie­nė.

Šeštadienį Ukmergės miesto stadione vyko Žiemos sveikatos ir sporto šventė „Geras startas – sėkmingas finišas“. Taip siekiama propaguoti fizinį aktyvumą. Lygiai vidurdienį vyko šventės atidarymas: rajono vadovų sveikinimo žodis, vėliavos pakėlimas, laužo uždegimas.

Ukmergiškiai kasmet sugeba įrodyti, kad patiekalai iš daržovių yra ne tik sveiki, bet labai skanūs. Pristatyti sveikuoliškus patiekalus įvairių įstaigų, organizacijų nariai buvo pakviesti į tradicinę Ukmergės kultūros centre rengiamą sveiko maisto šventę. Rajono bendruomenių sveiko maisto šventę-konkursą...

Nau­jų­jų me­tų va­ka­rą ne­ma­žai uk­mer­giš­kių jau įpra­to pra­leis­ti kul­tū­ros cen­tre vyks­tan­čiuo­se kon­cer­tuo­se. Čia prie sta­le­lių su­sė­du­siems žmo­nėms ne­drau­džia­ma at­si­neš­ti šam­pa­no ar už­kan­džių.

Puslapis 878 iš 1058

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų