Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Su­ren­gus slap­tą po­li­ci­jos ope­ra­ci­ją ko­vo 23 d. bu­vo su­lai­ky­ti du Uk­mer­gės mies­to gy­ven­to­jai, dis­po­na­vę la­bai di­de­liu kie­kiu nar­ko­ti­nių me­džia­gų.

 

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ar­chy­vo nuotr. Toks nar­ko­ti­kų kie­kis – iki šiol di­džiau­sias, kon­fis­kuo­tas Uk­mer­gės ra­jo­ne.

 

Nuo šių me­tų ge­ro­kai su­ma­žė­jo dir­ban­čių pen­si­nin­kų pen­si­jos. Tūks­tan­čiai žmo­nių spren­džia di­le­mą – lik­ti dar­be ir „da­lin­tis“ są­ži­nin­gai už­tar­nau­ta pen­si­ja su vals­ty­be ar iš­ei­ti iš dar­bo ir ten­kin­tis „Sod­ros“ į ban­ko są­skai­tą per­ve­da­ma su­ma.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Pen­si­jų ma­ži­ni­mas pa­lie­tė vi­sus as­me­nis, gau­nan­čius ne ma­žes­nes kaip 650 li­tų pen­si­jas. Ta­čiau di­des­nė da­lis nu­rie­kia­ma nuo te­be­dir­ban­čių as­me­nų pen­si­jų. At­si­žvel­giant į al­gos dy­dį jiems pen­si­jos šie­met su­ma­žin­tos nuo ke­lių iki 70 pro­cen­tų. No­rė­da­mi tiks­liai su­ži­no­ti, ko­kią pen­si­ją gaus, jei liks dirb­ti, žmo­nės to tei­rau­ja­si „Sod­ro­je“.

 

 

Pen­si­jų re­for­ma pa­lie­tė vi­sus pen­si­nin­kus.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Lap­kri­čio 10 d. „Lie­tu­vos ry­te“ pa­si­ro­dė žur­na­lis­tės Dai­vos Zim­blie­nės straips­nis „Užuo­mar­ša me­ras stai­ga pra­tur­tė­jo“. Ja­me kal­ba­ma apie ma­no grei­tą pra­tur­tė­ji­mą iš ne­įga­lu­mo pen­si­jos. Straips­ny­je tei­gia­ma, ne­va ją man ski­riant bu­vo pri­tai­ko­mos iš­im­tys ir tai ga­li bū­ti vie­ti­nio „Sod­ros“ sky­riaus va­do­vo pa­dė­ka.  No­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad straips­ny­je bu­vo pa­teik­ta tik­ro­vės ne­ati­tin­kan­čių fak­tų bei be ma­no lei­di­mo pa­skelb­ti as­me­ni­niai duo­me­nys apie svei­ka­tos būk­lę.

 

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas

Tau­jė­nų vi­du­ri­nės ir „Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los penk­to­kai greitai nemokamai naudosis plan­še­ti­niais kom­piu­te­riais. Jie mo­ki­niams tu­rė­tų pa­keis­ti va­do­vė­lius.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Ar įprastus mokymosi būdus išstums naujoviški?

Li­na SUKACKIENĖ

 

Tei­gia­ma, kad kon­ver­gen­ci­ja su Eu­ro­pos Są­jun­ga Lie­tu­vo­je pas­ta­rai­siais me­tais vy­ko tik įmo­nių lyg­me­niu. Ki­to­se sri­ty­se Lie­tu­va pra­ra­do vi­du­ti­niš­kai 5–6 me­tus – at­si­dū­rė ten, kur bu­vo 2005–2008 me­tais.

Ša­lies pe­da­go­gai va­sa­rio 21 die­ną, ant­ra­die­nį, ren­gia įspė­ja­mą­jį strei­ką – dvi va­lan­das jie ne­ves pa­mo­kų, o dar­že­liuo­se – pa­mo­kė­lių.

Lie­tu­vos švie­ti­mo pro­fe­si­nės są­jun­gos Uk­mer­gės ra­jo­no su­si­vie­ni­ji­mo pir­mi­nin­kų ta­ry­ba pra­ne­šė, kad mū­sų ra­jo­ne strei­kas vyks nuo 11 iki 13 va­lan­dos.

Ant­ra­die­nį per Lie­tu­vą nu­si­ri­to pe­da­go­gų įspė­ja­ma­sis strei­kas. Ta­čiau jo mas­tai bent jau Uk­mer­gė­je la­bai di­de­li ne­pa­si­ro­dė. Iš 757 mo­ky­to­jų strei­ke ap­si­spren­dė da­ly­vau­ti 220.

Iš 27 ug­dy­mo įstai­gų mū­sų ra­jo­ne to­kį nu­ta­ri­mą pri­ėmė trys lop­še­liai-dar­že­liai ir aš­tuo­nios mo­kyk­los.

Strei­ko lai­kas bu­vo pa­si­rink­tas in­di­vi­du­a­liai. Pa­vyz­džiui, dar­že­liai nu­ta­rė, jog ge­riau­sia strei­kuo­ti, kol vai­kai mie­ga. Įspė­ja­ma­jam strei­kui jie pa­si­rin­ko vai­kų pie­tų mie­go va­lan­das.

 

Pra­ėju­sią sa­vai­tę nuo du­jų ba­lio­no už­si­lieps­no­jo ir iki pa­ma­tų su­de­gė Pa­bais­ko se­niū­ni­jo­je esan­tis na­mas. To­kių at­ve­jų Lie­tu­vo­je – ne vie­nas. Ne­se­niai pa­ban­džiu­si su­griež­tin­ti du­jų ba­lio­nų įsi­gi­ji­mo tvar­ką, Vy­riau­sy­bė sa­vo spren­di­mą at­šau­kė. Šiuo me­tu du­jų ba­lio­ną įsi­gy­ti ga­li­ma kaip pa­pras­tą pre­kę.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Be pa­sto­gės li­kę Pa­bais­ko se­niū­ni­jos, Burt­kai­mio kai­mo, gy­ven­to­jai pa­sa­ko­jo prieš po­rą die­nų kei­tę du­jų ba­lio­ną. Iš pra­džių du­jų kva­po ne­jau­tę, ta­čiau po ke­le­to die­nų pa­ju­to du­jų nuo­tė­kį. Ban­dy­da­mi įsi­ti­kin­ti jo san­da­ru­mu, pen­si­nin­kai pri­ki­šo de­gan­tį deg­tu­ką. Tuo me­tu pliūp­te­lė­jo lieps­na. Žmo­nės tik per ste­buk­lą li­ko gy­vi.

 

 

Du­jų ba­lio­nų pir­ki­mo tvar­ka ne­su­griež­tė­jo.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

 

Mies­to cen­tre esan­tis bu­vęs po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­sta­tas jau pus­me­tį vi­lio­ja už­ra­šu: „Iš­nuo­mo­ja­mos pa­tal­pos“. Tik­rie­ji jo sa­vi­nin­kai – Lie­tu­vos ma­ri­jo­nų pro­vin­ci­ja – ti­ki­si, kad re­mon­to rei­ka­lau­jan­tį pa­sta­tą pa­dės iš­gel­bė­ti lai­ki­ni šei­mi­nin­kai.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Lie­tu­vos ma­ri­jo­nų pro­vin­ci­jos vy­res­ny­sis ku­ni­gas Vy­tau­tas Bri­lius pa­sa­ko­jo, kad po 1939 me­tais įvy­ku­sio gais­ro at­sta­ty­tą pa­sta­tą, dar vi­sai nau­ju­tė­lai­tį, 1940-ai­siais at­ėmė, kaip tuo­met bu­vo sa­ko­ma, na­cio­na­li­za­vo, so­vie­tų val­džia. „Ko tik ten ne­bu­vo? Ir NKVD, ir ka­ro me­tais – ges­ta­pas, vėl NKVD, mi­li­ci­ja, po­li­ci­ja...“ – sa­ko jis. Pa­ga­liau 1993 me­tais at­ga­vę nuo­sa­vy­bę į šį na­mą, vie­nuo­liai jį iš­nuo­mo­jo Uk­mer­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui. Tarp kie­me esan­čių ga­ra­žų įsi­spau­dęs dar vie­nas, ma­žes­nis, ma­ri­jo­nams pri­klau­san­tis pa­sta­tas. Po­li­ci­nin­kams iš­si­kė­lus į nau­ją­jį po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą, ma­ri­jo­nai du kar­tus ban­dė sa­vo nuo­sa­vy­bę par­duo­ti. Nie­kam ne­pa­no­rus jo įsi­gy­ti, sa­vi­nin­kai nu­spren­dė jį iš­nuo­mo­ti.

 

 

Iš­tuš­tė­jęs pa­sta­tas lau­kia ne­su­lau­kia nuo­mi­nin­kų.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Gy­ven­to­jus pik­ti­na šei­mi­nin­kų bet kur ve­džio­ja­mi ir ap­lin­ką ter­šian­tys au­gin­ti­niai. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio so­cial­de­mok­ra­to An­driaus Lyš­kos ma­ny­mu, pro­ble­mą iš­spręs­tų gy­vū­nams pri­tai­ky­tos aikš­te­lės. Sa­vo pa­siū­ly­mą dėl to­kių aikš­te­lių įren­gi­mo jis pa­tei­kė ra­jo­no va­do­vams.

Puslapis 882 iš 999

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų