Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Prie Sie­si­kų eže­ro su­reng­tas at­si­svei­ki­ni­mas su va­sa­ra gra­žiu pa­si­bu­vi­mu ta­po mū­sų ir to­li­mes­nių ra­jo­nų me­ni­nin­kams. „Lan­gas į šir­dį“ – taip pa­va­din­ta po­ezi­jos, mu­zi­kos ir me­no šven­te ji pa­ly­dė­ta To­liū­nų kai­me, Ku­lie­šių so­dy­bo­je.

Balandžio 15 d. Ukmergėje, Kęstučio aikštėje jau 7 kartą suplevėsuos Kultūros vėliava. Trys raudoni skrituliai baltame fone, apjuosti žiedu, simbolizuoja religiją, meną ir mokslą; tiesą, grožį ir teisingumą; praeitį, dabartį ir ateitį amžinybės rate.

Ba­lan­džio 15 die­ną mi­ni­mos Kul­tū­ros die­nos pro­ga Uk­mer­gė­je ap­do­va­no­ti la­biau­siai nu­si­pel­nę kul­tū­ros vei­kė­jai. Ši gra­ži tra­di­ci­ja mū­sų mies­te gy­va pen­ke­rius me­tus. Ta pro­ga vyks­ta šven­tė, į ku­rią su­si­ren­ka vi­sų įstai­gų ra­jo­no kul­tū­ros dar­buo­to­jai. Kan­di­da­tū­ras no­mi­na­ci­joms tei­kė kul­tū­ros įstai­gų va­do­vai, vi­suo­me­ni­nės kul­tū­ros or­ga­ni­za­ci­jos.

Uk­mer­gė pa­va­sa­rį kas­met pa­si­tin­ka per­ku­si­jų gar­sais. Šie­met žiū­ro­vų lau­kia ma­lo­ni staig­me­na – vi­si fes­ti­va­lio kon­cer­tai ne­mo­ka­mi.

Kovo 6 dieną Ukmergės rajono policijos komisariate vyko 5-6 klasių mokinių konkursas „Mes – kelių eismo taisyklių žinovai“. jame dalyvavo Senamiesčio ir Deltuvos pagrindinių mokyklų bei Želvos ir Siesikų vidurinių mokyklų komandos.

Kovo 10–16 dienomis vyko vaikų finansinio švietimo savaitės renginiai, tarp kurių – piešinių konkursas „Vaikų finansinio švietimo savaitės simbolio kūrimas“. Konkursui buvo pateikta daugiau nei 300 piešinių iš 54 Lietuvos mokyklų.

Uk­mer­gė jau tu­ri ka­rū­nuo­tą gra­žuo­lę, ku­ri at­sto­vaus mū­sų mies­tui „Mis Aukš­tai­ti­ja“ rin­ki­muo­se. To­kią tei­sę iš­ko­vo­jo Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los moks­lei­vė Do­man­tė Kel­baus­kai­tė.

 

Istorinis arklių pašto kelias, kadais ėjęs ir per Ukmergę, šiandien atgyja vėl. Tarptautinę kelionę gegužės 12-ąją pradėję žygeiviai neaplenkė ir senosios mūsų pašto stoties. Tiesa, sutiktuvių organizatoriai jau manė jų nebesulauksiantys, mat šie gerokai susivėlino dėl...

Ant­ra­die­nį Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tre du­ris at­vė­rė ju­bi­lie­ji­nė, pen­kio­lik­to­ji, res­pub­li­ki­nė ne­ga­lios žmo­nių dai­lių­jų ama­tų dar­bų pa­ro­da „Ru­dens sau­lu­tė“.

 

Praėjusį šeštadienį Sližių kaimo bendruomenė sukvietė literatūros mėgėjus į jubiliejinį – 30-ąjį respublikinį poezijos konkursą „Žydinčios vyšnios šakelė“. Šalies sinoptikai pranašavo liūtis ir žaibus, todėl šventę buvo numatyta rengti miestelio kultūros namuose.

Puslapis 927 iš 1101

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų