Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Šven­tės or­ga­ni­za­vi­mo dar­bo gru­pė, ku­riai va­do­vau­ja sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas Ro­lan­das Ja­nic­kas, kvie­čia uk­mer­gie­čius da­ly­vau­ti ren­giant šven­tės pro­gra­mą. Uk­mer­gės mies­to šven­tės pa­grin­di­niai ren­gi­niai vyks ge­gu­žės 30–31 die­no­mis.

Rajono savivaldybės Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus darbuotojai kviečia rajono įstaigas, įmones ir organizacijas dalyvauti teatralizuotose miesto šventės eitynėse „Paradas smetoniškai“.

Prie Sie­si­kų eže­ro su­reng­tas at­si­svei­ki­ni­mas su va­sa­ra gra­žiu pa­si­bu­vi­mu ta­po mū­sų ir to­li­mes­nių ra­jo­nų me­ni­nin­kams. „Lan­gas į šir­dį“ – taip pa­va­din­ta po­ezi­jos, mu­zi­kos ir me­no šven­te ji pa­ly­dė­ta To­liū­nų kai­me, Ku­lie­šių so­dy­bo­je.

Balandžio 15 d. Ukmergėje, Kęstučio aikštėje jau 7 kartą suplevėsuos Kultūros vėliava. Trys raudoni skrituliai baltame fone, apjuosti žiedu, simbolizuoja religiją, meną ir mokslą; tiesą, grožį ir teisingumą; praeitį, dabartį ir ateitį amžinybės rate.

Ba­lan­džio 15 die­ną mi­ni­mos Kul­tū­ros die­nos pro­ga Uk­mer­gė­je ap­do­va­no­ti la­biau­siai nu­si­pel­nę kul­tū­ros vei­kė­jai. Ši gra­ži tra­di­ci­ja mū­sų mies­te gy­va pen­ke­rius me­tus. Ta pro­ga vyks­ta šven­tė, į ku­rią su­si­ren­ka vi­sų įstai­gų ra­jo­no kul­tū­ros dar­buo­to­jai. Kan­di­da­tū­ras no­mi­na­ci­joms tei­kė kul­tū­ros įstai­gų va­do­vai, vi­suo­me­ni­nės kul­tū­ros or­ga­ni­za­ci­jos.

Uk­mer­gė pa­va­sa­rį kas­met pa­si­tin­ka per­ku­si­jų gar­sais. Šie­met žiū­ro­vų lau­kia ma­lo­ni staig­me­na – vi­si fes­ti­va­lio kon­cer­tai ne­mo­ka­mi.

Kovo 6 dieną Ukmergės rajono policijos komisariate vyko 5-6 klasių mokinių konkursas „Mes – kelių eismo taisyklių žinovai“. jame dalyvavo Senamiesčio ir Deltuvos pagrindinių mokyklų bei Želvos ir Siesikų vidurinių mokyklų komandos.

Kovo 10–16 dienomis vyko vaikų finansinio švietimo savaitės renginiai, tarp kurių – piešinių konkursas „Vaikų finansinio švietimo savaitės simbolio kūrimas“. Konkursui buvo pateikta daugiau nei 300 piešinių iš 54 Lietuvos mokyklų.

Uk­mer­gė jau tu­ri ka­rū­nuo­tą gra­žuo­lę, ku­ri at­sto­vaus mū­sų mies­tui „Mis Aukš­tai­ti­ja“ rin­ki­muo­se. To­kią tei­sę iš­ko­vo­jo Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los moks­lei­vė Do­man­tė Kel­baus­kai­tė.

 

Istorinis arklių pašto kelias, kadais ėjęs ir per Ukmergę, šiandien atgyja vėl. Tarptautinę kelionę gegužės 12-ąją pradėję žygeiviai neaplenkė ir senosios mūsų pašto stoties. Tiesa, sutiktuvių organizatoriai jau manė jų nebesulauksiantys, mat šie gerokai susivėlino dėl...

Puslapis 929 iš 1103

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų