Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos opo­zi­ci­ja krei­pė­si į Vy­riau­sy­bės at­sto­vą Vil­niaus ap­skri­ty­je, kad šis iš­nag­ri­nė­tų, ar Uk­mer­gės ra­jo­no ta­ry­ba, pa­tvir­ti­nu­si nau­ją sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­rą, ne­pa­žei­dė LR tei­sės ak­tų.

Pa­sak ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­jos ly­de­rio Arū­no Du­dė­no, opo­zi­ci­ja sa­vo pro­gra­mo­je įvar­di­no Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ros re­for­mos bū­ti­ny­bę, ta­čiau vyk­dant ją ne­si­ti­kė­jo to­kio at­sai­naus val­dan­čių­jų vals­tie­čių liau­di­nin­kų ir li­be­ral­cen­tris­tų el­ge­sio.

Kau­no apy­gar­dos teis­mas 20 me­tų už gro­tų pa­siun­tė už­kie­tė­ju­sį nu­si­kal­tė­lį uk­mer­giš­kį Ha­rį Sta­kaus­ką.

29 me­tų vy­ras prieš teis­mą sto­jo de­šim­tą kar­tą.

Už 13-me­tės mer­gai­tės iš­ža­gi­ni­mą prie­var­tau­to­jas nu­teis­tas ka­lė­ti 12 me­tų, pri­dė­jus baus­mę už anks­čiau įvyk­dy­tus plė­ši­mus bei va­gys­tes, jam skir­ta su­ben­drin­ta 20 me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mė.

Sta­kaus­kas 13-me­tę mer­gai­tę iš­nie­ki­no 2007 me­tais. Nu­si­kal­tė­lis ži­no­jo, kad bū­si­mo­ji jo au­ka – ma­ža­me­tė, mer­gai­tė jam bu­vo pa­sa­kiu­si sa­vo am­žių. Pa­ty­ru­si ly­ti­nę prie­var­tą ma­ža­me­tė pas­to­jo, jai gi­mė duk­ra.

Liūd­nos prog­no­zės, kad šie­met ra­jo­no mo­kyk­los su­ma­žės tri­mis šim­tais moks­lei­vių, pa­si­ro­dė be­san­čios dar liūd­nes­nės. Pra­si­dė­jus moks­lo me­tams, mo­kyk­lų du­rų ne­at­vė­rė be­veik ke­tu­ri šim­tai mo­ki­nių. Di­džiu­lis gal­vos skaus­mas ra­jo­no val­di­nin­kams – iš­tuš­tė­ję mo­kyk­lų pa­sta­tai.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ukmergės „Šilo“ vidurinės mokyklos pradinio ugdymo skyriaus pastatas liko tuščias.

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ ne­se­niai ra­šė­me apie tai, kad spau­džiant žie­mos šal­čiams tu­rė­tu­me ne­pa­mirš­ti spar­nuo­čių ir prie na­mų įsi­reng­ti le­syk­lė­les. Taip pa­dė­tu­me paukš­te­liams leng­viau su­lauk­ti pa­va­sa­rio.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Li­na ir Vac­lo­vas Ke­tur­kai le­syk­lė­lę pa­do­va­no­jo vai­kams.

Tau­jė­nuo­se įgy­ven­di­na­mas van­dent­var­kos pro­jek­tas mies­te­lio gy­ven­to­jus ver­čia su ne­ri­mu lauk­ti pa­va­sa­rio. Tau­jė­niš­kius ste­bi­na jų ma­ny­mu ne­pro­fe­sio­na­liai at­lie­ka­mi dar­bai.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Nau­jau­sios spau­dos sa­vo paš­to dė­žu­tė­se lau­kian­tys gy­ven­to­jai jo­se nau­jie­nų ga­li ir ne­ras­ti. Mat „pa­kliu­dy­ti“ dė­žu­tes ir tai, kas yra jo­se, kar­tais na­gai pa­niž­ta chu­li­ga­nams.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Pa­na­šūs spau­dos pla­tin­to­jus pik­ti­nan­tys vaiz­dai ska­ti­na juos pa­ra­gin­ti gy­ven­to­jus pa­si­rū­pin­ti tin­ka­mo­mis paš­to dė­žu­tė­mis.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos lau­kia di­de­lės per­mai­nos – iš es­mės kei­čia­ma jos struk­tū­ra. To­kios per­tvar­kos ne­bū­ta dau­giau kaip de­šimt­me­tį. Sa­vi­val­dy­bės dar­bo gru­pės pa­reng­tą re­or­ga­ni­za­ci­jos pro­jek­tą ki­tą sa­vai­tę svars­tys ra­jo­no ta­ry­ba.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Sa­vi­val­dy­bės struk­tū­ro­je su­pla­nuo­tos per­mai­nos.

Rug­sė­jo pir­mo­sios skam­bu­tis kas­met su­skam­ba vis tuš­tes­nėms mo­kyk­loms. Ma­žė­jant vai­kų, įstai­gos re­or­ga­ni­zuo­ja­mos. Kai ku­rias ra­jo­no mo­kyk­las per­tvar­ka pa­lie­tė itin skau­džiai.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Ugdymo įstaigų pertvarka neišvengiama dėl mokinių mažėjimo.

Ra­jo­no va­do­vui Al­gir­dui Ko­pūs­tui iš­kel­to­je ad­mi­nist­ra­ci­nio tei­sės pa­žei­di­mo by­lo­je teis­mui vėl ne­pa­vy­ko pri­im­ti spren­di­mo. Nag­ri­nė­ji­mas ati­dė­tas, ne­at­vy­kus Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos at­sto­vui. Į ki­tą teis­mo po­sė­dį me­rui teks sku­bė­ti iš kar­to po Sei­mo rin­ki­mų, ku­riuo­se ke­ti­na da­ly­vau­ti ir pats.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to by­lo­je jo ad­vo­ka­tui Val­dui Ker­snaus­kui daug kas ne­aiš­ku.

Uk­mer­gės ra­jo­no va­do­vą Al­gir­dą Ko­pūs­tą klam­pi­na di­de­li ne­ma­lo­nu­mai. Skan­da­lą dėl ne­tei­sė­tai iš „Sod­ros“ gau­tos ne­įga­lu­mo pen­si­jos pa­pil­dė ir vai­ra­vi­mas įkau­šus. Ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­ja ke­ti­na teik­ti me­rui in­ter­pe­lia­ci­ją dėl at­si­sta­ty­di­ni­mo.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Ra­jo­no me­rui Algirdui Ko­pūs­tui ke­ti­na­ma teik­ti in­ter­pe­lia­ci­ją.

Puslapis 930 iš 1059

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų