Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo įmo­nė „Uk­mer­gės duo­na“ tu­ri gra­žią tra­di­ci­ją kas­met pa­mi­nė­ti  Šv. Ago­tos – Duo­nos die­ną. Tą­dien gra­ži šven­tė su­ren­gia­ma įmo­nės par­duo­tu­vė­je, o pir­kė­jams pro­duk­ci­ja par­duo­da­ma su ypa­tin­ga nuo­lai­da.

Ukmergėje savaitgalį linksmai paminėta Derliaus šventė „Angelų sargų mugė“. Sveikinimo kalba šventę pradėjęs rajono savivaldybės meras Vydas Paknys kaip sėkmės ženklą sudaužė puodynę, iš kurios pabiro „auksiniai“ pinigai. Ukmergės kultūros centro direktorė Rasa Graužinienė pasakojo...

Trijų karalių šventė staigmenų atnešė į vaikų lopšelį-darželį „Šilelis“. Su linkėjimais ir lauktuvėmis čia apsilankė Ukmergės rotariečiai. Dovana įstaigos vaikučiams – didžiulis baseinas, skirtas žaisti jame su plastikiniais kamuoliukais.

Uk­mer­gės ra­jo­no jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų są­jun­ga ,,Ap­skri­ta­sis sta­las“ kvie­tė ra­jo­no jau­ni­mą bur­tis į ko­man­das, da­ly­vau­ti pro­tų mū­šy­je bei taip pa­si­tik­rin­ti ži­nias Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mo, Uk­mer­gės kraš­to bei jau­ni­mo po­li­ti­kos te­mo­mis. Ka­vi­nė­je-ba­re „Pi­lia­kal­nis“ ko­man­dos run­gė­si dėl po­li­ti­kų bei ver­sli­nin­kų įsteig­tų pri­zų.

Dainuojantys, šokantys, grojantys vaikai šešioliktą kartą rinkosi Veprių kultūros namuose pasveikinti mamas šventėje ,,Tau, mamyte“. Koncertą pradėjo Gustė Pažusytė iš Petronių. Ne kartą scenoje pasirodė liaudies šokių kolektyvas iš Dainavos ,,Ups“, dainavo solistė iš Lyduokių Otilija Varnaitė, Radvilė Kraujalytė ir jos vadovė Rima Žudienė iš Užugirio.

Vo­ka­li­nio an­sam­blio „Can­ti­le­na“ at­li­kė­jos iš Lat­vi­jo­je vy­ku­sios Pa­sau­lio cho­rų olim­pia­dos su­grį­žo ne tuš­čio­mis. Uk­mer­giš­kės par­si­ve­žė vie­ną aukš­čiau­sių įver­ti­ni­mų – si­dab­ro di­plo­mą.

Ketvirtadienį miesto centre, prie Laisvės paminklo, iškilmingai paminėta visame pasaulyje kovo 20-ąją švenčiama Žemės diena. Dalyvauti šventėje, skirtoje pagerbti mūsų planetą, kasmet kviečiamos ugdymo įstaigos.

Ukmergės rajono policijos komisariatas kartu su Vilniaus ikiteisminių tyrimų įstaigų profesinės sąjungos Ukmergės skyriumi surengė boulingo turnyrą, į kurį atvyko kolegos iš Elektrėnų, Šalčininkų ir Širvintų. Varžybose dalyvavo keturių komisariatų ir viena profesinės sąjungos komanda.

Bir­že­lio 14–20 die­no­mis vy­ko tarp­tau­ti­nis bib­lio­te­ki­nin­kų žy­gis „Bal­tic Star 2014“, su­vie­ni­jęs Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Bal­ta­ru­si­jos, Ru­si­jos ir ki­tų ša­lių ko­le­gas. Ke­tu­rios bib­lio­te­ki­nin­kų gru­pės star­ta­vo skir­tin­guo­se mies­tuo­se – Plun­gė­je, Prei­li, Ka­li­ning­ra­de bei Mins­ke ir dvi­ra­čiais ke­lia­vo į ben­drą fi­ni­šą Kau­ne.

Laisvės daina, prieš 25-erius metus išdainuota, milijonams žmonių susikibus už rankų, šeštadienį vėl suvienijo tris Baltijos valstybes – Lietuvą, Latviją ir Estiją. Ukmergėje vykusius Baltijos kelio jubiliejaus renginius minėjo trylikos šalies rajonų atstovai.

Puslapis 932 iš 1103

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų