Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Bir­že­lio 14–20 die­no­mis vy­ko tarp­tau­ti­nis bib­lio­te­ki­nin­kų žy­gis „Bal­tic Star 2014“, su­vie­ni­jęs Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Bal­ta­ru­si­jos, Ru­si­jos ir ki­tų ša­lių ko­le­gas. Ke­tu­rios bib­lio­te­ki­nin­kų gru­pės star­ta­vo skir­tin­guo­se mies­tuo­se – Plun­gė­je, Prei­li, Ka­li­ning­ra­de bei Mins­ke ir dvi­ra­čiais ke­lia­vo į ben­drą fi­ni­šą Kau­ne.

Laisvės daina, prieš 25-erius metus išdainuota, milijonams žmonių susikibus už rankų, šeštadienį vėl suvienijo tris Baltijos valstybes – Lietuvą, Latviją ir Estiją. Ukmergėje vykusius Baltijos kelio jubiliejaus renginius minėjo trylikos šalies rajonų atstovai.

Ly­duo­kių kai­mo ben­druo­me­nė tu­ri gra­žią tra­di­ci­ją – kas­met pa­gerb­ti žmo­nes, re­mian­čius ir pa­lai­kan­čius jos veik­lą. Šeš­ta­die­nį gau­siam bū­riui rė­mė­jų dė­ko­ta ben­druo­me­nės na­muo­se vy­ku­sia­me ren­gi­ny­je „Fi­lan­tro­pi­ja ma­no kai­me“.

 

Dvi sa­vai­tes Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro Dai­lės ga­le­ri­jo­je bu­vo eks­po­nuo­ja­ma Res­pub­li­ki­nė ne­ga­lios žmo­nių dai­lių­jų ama­tų dar­bų pa­ro­da „Ru­dens sau­lu­tė“. Pa­ro­dos už­da­ry­mo me­tu bu­vo pa­gerb­ti au­to­riai, jiems įteik­ti pri­zai ir pa­dė­kos.

 

Gruo­džio 6 d. Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tre vy­ko Sei­mo na­rio Arū­no Du­dė­no skelb­to ka­lė­di­nio at­vi­ru­ko kon­kur­so „Ma­no šven­tų Ka­lė­dų sap­nas“ dar­be­lių pa­ro­dos ati­da­ry­mas. Ren­gi­nio me­tu A. Du­dė­nas pa­dė­ko­jo da­ly­va­vu­siems kon­kur­se ir pa­skel­bė nu­ga­lė­to­jus.

Mi­nint An­ge­lų sar­gų – po­li­ci­jos die­ną, Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai kas­met su­lau­kia šil­tų svei­ki­ni­mų ir pra­smin­gų pa­dė­kų. Jau ne pir­mus me­tus puo­se­lė­ja­ma gra­ži tra­di­ci­ja šia pro­ga pa­dė­kas įteik­ti ir pi­lie­tiš­ku­mą bei drą­są pa­ro­džiu­siems uk­mer­giš­kiams.

Na­cio­na­li­nė Lie­tu­vos bib­lio­te­kų sa­vai­tė Vla­do Šlai­to vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je pra­si­dė­jo bib­lio­te­ki­nin­kų su­ei­ga, ku­rios me­tu pa­skelb­ti Ge­riau­sio me­tų bib­lio­te­ki­nin­ko kon­kur­so re­zul­ta­tai.

Sa­vait­ga­lį Uk­mer­gė­je šur­mu­lia­vo tra­di­ci­nė Der­liaus šven­tė – An­ge­lų sar­gų mu­gė. Jo­je ne­trū­ko nei pre­kei­vių, nei links­my­bių. To­kios šven­tės dau­giau nei prieš šimt­me­tį mū­sų mies­te bu­vo tra­di­ci­nės.

Interviu su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės rajono policijos komisariato viršininku Mindaugu Petrausku. Spalio 2-ąją minima Angelų sargų diena. Ką jums reiškia ši šventė? 

Ukmergės piliakalnio papėdėje sekmadienį vyko koncertas skambiu pavadinimu – „Superfiesta“. Tai pirmas toks didelis komercinis renginys, kurio organizatoriai pasirinko būtent šią miesto erdvę. Kiekvieną vasarą panašūs koncertai vykdavo mieto stadione.

Puslapis 933 iš 1103

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų