Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

 

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ne­re­tai or­ga­ni­zuo­ja spe­cia­lias prie­mo­nes, ku­rių me­tu aiš­ki­na­ma­si, ar au­to­mo­bi­lius val­do blai­vūs vai­ruo­to­jai. Kas­kart per pa­tik­ri­ni­mus pa­rei­gū­nams įkliū­va prie vai­ro sė­du­sių ap­svai­gu­sių as­me­nų. Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį dėl to nu­baus­tas ir au­to­bu­so vai­ruo­to­jas.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Anot Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus Vie­šo­sios tvar­kos ir ke­lių po­li­ci­jos po­sky­rio vir­ši­nin­ko Ne­ri­jaus Bu­tė­no, kal­bė­ti apie vai­ra­vi­mo iš­gė­rus at­ve­jų mū­sų ra­jo­ne ma­žė­ji­mą kol kas ne­iš­ei­na. Tai pa­ro­dė ir pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį Uk­mer­gė­je vyk­dy­tos prie­mo­nės, sie­kiant nu­sta­ty­ti ne­blai­vius vai­ruo­to­jus, re­zul­ta­tai.

 

 

Į saugojimo aikštelę ant tralo iškeliauja ne tik apgadintos mašinos, bet ir sveiki automobiliai, kurių gali netekti pažeidėjai.
Gedimino Nemunaičio nuotr.

 

Va­sa­rio 16-ąją – Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ną uk­mer­giš­kiai tra­di­ciš­kai rin­ko­si prie ju­bi­lie­jų mi­nin­čio „Li­tu­a­nia Res­ti­tu­ta“ pa­min­klo. Šis mū­sų mies­to, o kar­tu ir tau­tos lais­vės sim­bo­lis šie­met šven­čia dvi­gu­bą ju­bi­lie­jų – 80 me­tų pa­sta­ty­mo ir 20 me­tų at­sta­ty­mo su­kak­tį.

 

 

Uk­mer­giš­kiai su­si­rin­ko drau­ge pa­mi­nė­ti mū­sų ša­lies gim­ta­die­nio.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

 

Sek­ma­die­nį šim­tai uk­mer­giš­kių rin­ko­si į žie­mos šven­tę Sie­si­kuo­se. Tai tra­di­ci­nis kas­met ant Sie­si­kų eže­ro or­ga­ni­zuo­ja­mas ren­gi­nys.

Taip jau su­ta­po, kad šie­met drau­gėn su­si­rink­ti bu­vo ne vie­na pro­ga – Va­sa­rio 16-oji, Už­ga­vė­nės ir kaip tik sek­ma­die­nį mi­nė­ta Va­len­ti­no die­na.

 

 

Ro­kas iš Tau­jė­nų pre­kia­vo sa­vo dar­bo su­ve­ny­rais ir ar­ba­ta.
Gedimino Nemunaičio nuotr.

 

Edi­ta ir Vi­da iš Pet­ro­nių prie Sie­si­kų eže­ro iš­vi­rė ir su­si­rin­ku­sie­siems iš­pils­tė 100 lit­rų žu­vie­nės.

Penk­ta­die­nį Del­tu­vos se­niū­ni­jo­je, ke­ly­je Kau­nas–Za­ra­sai–Daug­pi­lis su­si­dū­rus trims au­to­mo­bi­liams, nu­ken­tė­jo du žmo­nės.  

Eis­mo ne­lai­mė nu­ti­ko apie 10 val. 30 min. 59-ame mi­nė­to ke­lio ki­lo­met­re, ties Kvie­ti­nė­lių kai­mu. E. P. (gim. 1945 m.), vai­ruo­da­mas au­to­mo­bi­lį „Nis­san Pri­me­ra“, suk­da­mas į kai­rę, iš­va­žia­vo į prieš­prie­ši­nę eis­mo juos­tą ir su­si­dū­rė su iš prie­kio va­žia­vu­siu kro­vi­ni­niu au­to­mo­bi­liu „Vol­vo“. Pas­ta­rą­jį vai­ra­vo Len­ki­jos pi­lie­tis W. G. (gim. 1966 m.).

Šeš­ta­die­nį Uk­mer­gė­je vy­ko Lie­tuvos SEAT klu­bo su­si­ti­ki­mas ir „dra­go“ var­žy­bos. Tai pir­mas toks ren­gi­nys mū­sų mies­te. Į jį su­si­rin­ko SEAT mar­kės au­to­mo­bi­lius tu­rin­tys žmo­nės iš Vil­niaus, Kau­no, Jo­na­vos, Pa­ne­vė­žio ir ki­tų ra­jo­nų.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Mies­to gat­vė­mis va­žia­vo SEAT au­to­mo­bi­lių ko­lo­na.

Ra­jo­no ta­ry­bos na­riai nu­ta­rė vie­na­ša­liš­kai nu­trauk­ti ra­jo­no ši­lu­mos ūkio mo­der­ni­za­vi­mo ir re­no­va­ci­jos su­tar­tį. Toks spren­di­mas pri­im­tas bal­suo­jant var­di­niu bal­sa­vi­mu. Prieš bal­sa­vi­mą ta­ry­bos na­riai vi­są va­lan­dą bu­vo įkal­bi­nė­ja­mi už už­da­rų du­rų.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Au­to­rės nuotr. Var­di­nio bal­sa­vi­mo biu­le­te­nius skai­čia­vo ko­mi­si­ja.

Ne­se­niai „Uk­mer­gės ži­nio­se“ ra­šė­me apie tai, kad Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba, pa­tik­ri­nu­si mū­sų sa­vi­val­dy­bės vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jos dar­bą, su­tar­tį dėl at­lie­kų tvar­ky­mo pa­skel­bė nie­ki­ne. Nors tar­ny­ba ją re­ko­men­duo­ja nu­trauk­ti, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja to da­ry­ti ne­ke­ti­na.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos Gar­di­no ap­skri­ties Aš­me­nos ra­jo­ne sa­vait­ga­lį vy­ku­sio­je kas­me­ti­nė­je re­gio­ni­nė­je pa­ro­do­je ir tarp­tau­ti­nia­me eko­no­mi­kos fo­ru­me da­ly­va­vo mū­sų ra­jo­no de­le­ga­ci­ja.

Vi­zi­to me­tu pa­si­ra­šy­ta ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis tarp mū­sų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ir Aš­me­nos vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to.

 

Ukmergiškių delegacija su Gardino apskrities valdžios atstovais.

Sa­vi­val­dy­bė šią sa­vai­tę spren­džia gal­vo­sū­kį, kaip re­a­guo­ti į Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos rei­ka­la­vi­mą. Tar­ny­ba da­vė nu­ro­dy­mą nu­trauk­ti su­tar­tį su da­bar­ti­niu at­lie­kų ve­žė­ju. Pa­teik­ti sa­vo spren­di­mus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­ja tu­ri iki sa­vai­tės pa­bai­gos.

Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba nu­sta­tė, kad vyk­dant kon­kur­są „At­lie­kų tvar­ky­mo Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je 2010 – 2015 me­tais pa­slau­gos“ pa­da­ry­ta gau­sy­bė pa­žei­di­mų.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Puslapis 934 iš 1103

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų