Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Ki­tą sa­vai­tę Žie­do gat­vė­je, ne­to­li „Lu­koil“ de­ga­li­nės, pra­si­dės sta­ty­bos. Iki ru­dens čia tu­rė­tų iš­kil­ti lai­do­tu­vių biu­ro pa­sta­tas.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Aikš­te­lė ruo­šia­ma lai­do­tu­vių na­mų sta­ty­boms.

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2012 metų spalio 11 d. pradedamas šildymo sezonas Ukmergės rajone.

Pagal Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles, šildymo sezoną galima pradėti, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra žemesnė už dešimt laipsnių šilumos. Ukmergės hidrometeorologijos stoties duomenimis, Ukmergėje spalio 5 dieną vidutinė paros temperatūra buvo 11,9 laipsnio, spalio 6 dieną – 10,3, spalio 7-ąją – 9,1, spalio 8-ąją - 7,9, spalio 9-ąją – 7,1 laipsnio, spalio 10-ąją – 6,3 laipsnio šilumos.

Ko­pūs­tė­liuo­se pra­dė­ti  Ber­žu­tės są­var­ty­no re­kul­ti­va­vi­mo pa­ren­gia­mie­ji dar­bai.  Iki me­tų pa­bai­gos da­lis są­var­ty­no pa­virs žo­le ap­žel­din­tu kau­pu, ki­to­je da­ly­je bus įreng­ta dum­blo kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­lė.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Sąvartyne pradėti rekultivavimo darbai.

Kul­tū­ros cen­tre šio­mis die­no­mis pra­si­de­da di­džio­sios sa­lės sce­nos re­mon­to dar­bai. Ta­čiau kul­tū­ros dar­buo­to­jai ti­ki­na, kad dėl re­mon­to uk­mer­giš­kiai be kul­tū­ri­nių ren­gi­nių ne­liks.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Kul­tū­ros cen­tro sce­na bai­gian­tis me­tams ge­ro­kai pa­si­keis...

 

Pa­pil­do­mai ap­sau­gai už­tik­rin­ti ša­lies po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tai siū­lo gy­ven­to­jams žy­mė­ti ver­tin­gus daik­tus. Šią pa­slau­gą pa­rei­gū­nai tei­kia ne­mo­ka­mai. Į duo­me­nų ba­zę jie jau įtrau­kė tris­de­šimt ver­tin­gų uk­mer­giš­kių daik­tų.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Uk­mer­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vie­šo­sios tvar­kos Pre­ven­ci­jos po­sky­rio vy­res­ny­sis ty­rė­jas Ge­di­mi­nas Ka­les­ny­kas sa­ko, kad pa­na­šią pa­slau­gą po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas tei­kė prieš še­še­rius me­tus. Tuo­met siū­lė gy­ven­to­jams to­kiu bū­du nuo va­gių sau­go­ti sa­vo dvi­ra­čius.

 

G. Ka­les­ny­kas pa­žy­mi įvai­rius ver­tin­gus daik­tus.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Me­te­o­ro­lo­gai ra­mi­na, kad di­de­lio Šven­to­sios po­tvy­nio šie­met ne­bus. Ne­pai­sant to, Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos po­sė­dy­je ap­tar­ta po­lai­džio ti­ki­my­bė ir pa­tvir­tin­tas veiks­mų pla­nas.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. To­kio di­de­lio po­tvy­nio, kaip prieš ke­le­rius me­tus, Uk­mer­gė­je šį pa­va­sa­rį ne­si­ti­ki­ma.

Pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ko pir­ma­sis šie­met ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dis. Ja­me bu­vo pa­teik­tas sa­vi­val­dy­bės svar­biau­sio do­ku­men­to – šių me­tų biu­dže­to – pro­jek­tas. Ta­ry­bos na­riai jį svars­tys vi­są mė­ne­sį – tvir­tin­ti ke­ti­na­ma va­sa­rio pa­bai­go­je.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

An­glų kal­bą Por­tu­ga­li­jos mo­kyk­lo­je dės­tan­ti Au­re­li­ja Mil­tie­ny­tė sa­ko, kad pa­mo­kos čia pra­si­de­da nuo... bu­či­nu­kų. „Du bu­či­nu­kai į skruos­tus su­si­ti­kus čia – įpras­tas pa­si­svei­ki­ni­mas“, – pa­sa­ko­ja lie­tu­viš­kų dai­nų por­tu­ga­lų vai­kus iš­mo­kiu­si uk­mer­giš­kė.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Asmeninio archyvo nuotr.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ar­tė­jan­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se uk­mer­giš­kių sim­pa­ti­jas ke­ti­nan­tys už­ka­riau­ti po­li­ti­nių par­ti­jų at­sto­vai tu­ri dar vie­ną kon­ku­ren­tą.

Pre­ten­den­tu į kan­di­da­tus Uk­mer­gės rin­ki­mų apy­gar­do­je Nr. 61 šią sa­vai­tę įre­gist­ruo­tas po­li­to­lo­gas kraš­tie­tis 32 me­tų Min­dau­gas Kluo­nis.

Lina SUKACKIENĖ

Vieną vasaros savaitgalį dalyvaujant respublikos liberalų sąskrydžio politinėje diskusijoje buvo priminta, kad Ukmergės meras nėra partinis. „Pakvieskite jį vesti liberalų sąrašą ateinančiuose rinkimuose“, – pasiūlė kaimynai iš Anykščių rajono.

Jeigu meras ateinančiuose rinkimuose bus renkamas tiesiogiai – kita situacija. Bet ta mintis, kad mūsų rajono meras aukštai vertinamas bendrame valstybės kontekste, džiugina.

Puslapis 936 iš 1058

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų