Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

„Ma­ma, pa­da­riau ava­ri­ją, ap­ga­di­nau sve­ti­mą ma­ši­ną – tu­riu at­ly­gin­ti ža­lą“. „Su­ža­lo­jau žmo­gų – rei­kia pi­ni­gų, kad ne­si­kreip­tų į po­li­ci­ją“. To­kių ap­ga­vys­čių pri­si­gal­vo­ję afe­ris­tai ap­mul­ki­na dau­gy­bę gy­ven­to­jų, o pa­tik­lūs žmo­nės jiems ati­duo­da pas­ku­ti­nius sa­vo pi­ni­gus.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Au­to­rės nuotr. Te­le­fo­nu gau­dan­tys sa­vo au­kas, suk­čiai iš jų iš­vi­lio­ja nuo ke­lių šim­tų iki ke­lio­li­kos tūks­tan­čių li­tų.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Nie­kaip ne­si­bai­gian­ti žie­ma už­ver­tė ne tik snie­gu, bet ir at­ne­šė an­trą gri­po ban­gą. Tie­sa, kiek ma­žes­nę, ta­čiau ser­gan­tie­siems – nė kiek ne leng­ves­nę.

Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Vi­ta­li­ja Mo­tie­jū­nie­nė pa­sa­ko­jo, kad pra­ėju­sią sa­vai­tę 10 000 gy­ven­to­jų ser­ga­mu­mo gri­pu, ūmi­nių vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis ro­dik­lis sie­kė 69. Epi­de­mi­nis slenks­tis yra 100. Per sa­vai­tę nu­sta­ty­ti 22 gri­po at­ve­jai.

Po dvie­jų sa­vai­čių Uk­mer­gė­je griau­dės Mies­to šven­tė. Šie­met ji vi­sus kvies nau­ju šū­kiu „My­liu Uk­mer­gę!“. Di­džiau­sios mū­sų mies­te vyks­tan­čios kas­me­ti­nės šven­tės sce­na­ri­jus jau su­dė­lio­tas.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Miesto šventė šiemet jubiliejinė.

Šie me­tai Lie­tu­vai reikš­min­gi: UNESCO 2011-uo­sius įvar­di­jo Mi­ka­lo­jaus Kon­stan­ti­no Čiur­lio­nio me­tais. Pa­žy­mi­me lie­tu­vių kom­po­zi­to­riaus ir dai­li­nin­ko 100-ąsias mir­ties me­ti­nes. Ta pro­ga Lie­tu­vos ke­liau­to­jų są­jun­ga su­ren­gė eks­pe­di­ci­ją į Ta­dži­kis­ta­no res­pub­li­ko­je esan­tį Pa­my­ro kal­ny­ną, ku­ria­me stūk­so M. K. Čiur­lio­nio var­du pa­va­din­ta vir­šū­nė.

 

Si­gi­ta KRIAUČIŪNIENĖ

Įvei­ku­sie­ji aukš­tį Da­riaus ir Gi­rė­no vir­šū­nė­je, 6010 m.

Nors uk­mer­giš­kiai pa­ga­liau tu­ri karš­tą van­de­nį, įtam­pa dėl ši­lu­mos ūkio si­tu­a­ci­jos ra­jo­ne ne­ma­žė­ja. Da­lis ra­jo­no ta­ry­bos na­rių penk­ta­die­nį pri­ėmė spren­di­mą ini­ci­juo­ti ne­ei­li­nį ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dį, ku­ria­me bū­tų nag­ri­nė­ja­ma su­si­da­riu­si si­tu­a­ci­ja.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Į „ki­to­kį“ su­si­ti­ki­mą uk­mer­giš­kius su­kvie­tė Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­gos Uk­mer­gės sky­riaus frak­ci­jos na­rys Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas ir Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ras Kęs­tu­tis Gri­nius.

 

 

...Jei nesuspėjot išklausyti nuliūdusio bičiulio, pakvieskit jį puodelio arbatos. Jei pasakėt piktesnį žodį kolegai, ne per vėlu atsiprašyti. Jeigu neįvykdėt artimajam duoto pažado, ištaisykit šią klaidą. Apsidairykime – gal mūsų pagalbos reikia esantiesiems aplink... Būkime nuoširdesni, doresni, šypsokimės – juk Kalėdos...

Su šventėmis sveikina ir gerumo, pakantumo, laimės bei stiprios sveikatos visiems linki „Ukmergės žinių“ redakcija

Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos duo­me­ni­mis, že­mės ūkio sek­to­rius yra vie­nas ri­zi­kin­giau­sių eko­no­mi­nių sek­to­rių, ku­ria­me nu­sta­to­mas ne­le­ga­lus dar­bas. Ne­le­ga­laus dar­bo at­ve­jų 2011 m. že­mės ūkio sek­to­riu­je nu­sta­ty­ta 7,90 proc., miš­ki­nin­kys­tė­je – 6,86 proc. 2012 m.

 

Li­gi­tos Juod­val­kie­nės nuotr. Že­mės ūkio sek­to­riu­je nu­sta­to­ma dau­giau­sia ne­le­ga­laus dar­bo at­ve­jų.

Puslapis 937 iš 1103

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų