Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Nors iki šių metų Europos krepšinio čempionato starto liko dar daug laiko, vyriausiasis Lietuvos rinktinės treneris Jonas Kazlauskas kartu su savo asistentais ir krepšinio federacijos atstovais jau dėlioja nacionalinės rinktinės maršrutą būsimų pergalių link.

1992-ųjų ba­lan­džio 22 die­ną Uk­mer­gės ra­jo­ne iš­ra­šy­ti pir­mie­ji Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čio pa­sai. Mi­nint šio ne­pri­klau­so­mos vals­ty­bės do­ku­men­to dvi­de­šimt­me­tį, pri­si­min­ti is­to­ri­ją pa­kvie­tė po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to dar­buo­to­jai.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Au­to­rės nuotr. Lietuviško paso dvidešimtmetis tapo ir Migracijos poskyrio darbuotojų švente.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Lie­tu­va prieš aš­tuo­ne­rius me­tus ta­po de­mok­ra­ti­nių Eu­ro­pos vals­ty­bių šei­mos na­re. Ką reiš­kia­me Eu­ro­pos Są­jun­gai ir ką ji duo­da mums? Apie tai kal­bė­ta Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jo­je vy­ku­sio­je dis­ku­si­jo­je.

 

Au­to­rės nuotr. Apie Eu­ro­pos Są­jun­gą pa­sa­ko­jo žur­na­lis­tas Au­ri­mas Pe­red­nis ir po­li­to­lo­gė Mo­ni­ka Kokš­tai­tė.

Dvi sa­vai­tes Lie­tu­va gy­ve­no krep­ši­niu ir vil­ti­mis mū­sų ko­man­dą iš­vys­ti tarp pa­čių stip­riau­sių pa­sau­lio rink­ti­nių. Lū­kes­čiai iš­si­pil­dė su kau­pu: kar­tu su Tur­ki­jos bei JAV ko­man­do­mis lie­tu­viai sek­ma­die­nio va­ka­rą sto­jo ant pa­sau­lio vy­rų krep­ši­nio čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­jų tre­je­to pa­ky­los.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Lie­tu­vo­je pa­skelb­tas ge­du­las dėl ka­den­ci­ją bai­gu­sio pre­zi­den­to Al­gir­do My­-
ko­lo Bra­zaus­ko mir­ties. Tri­jų die­nų ge­du­las skel­bia­mas nuo ant­ra­die­nio ry­to.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Gedimino Nemunaičio nuotr. A. M. Bra­zaus­kas su žmo­na Kris­ti­na ne kar­tą lan­kė­si Uk­mer­gė­je.

Per pa­čią ru­giap­jū­tę sub­ju­rę orai men­ki­na grū­dų ko­ky­bę, bet jų kie­kiu su­pir­kė­jai ne­si­skun­džia. Pa­lan­kūs me­tai ir ūki­nin­kams – su­pir­ki­mo kai­nos nors ir ban­guo­ja, ta­čiau kol kas ge­ro­kai len­kia per­nykš­tes. Prog­no­zės, kad rin­ka bus per­pil­dy­ta ir ten­kin­tis teks mi­ni­ma­lio­mis kai­no­mis, nepa­si­tvir­ti­no.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Dėl lietingų orų grūdų kokybė nukentėjo.

Spe­cia­lis­tai tvir­ti­na, kad ge­riantys šu­li­nių van­de­nį gy­ven­to­jai – nuo­lat tar­si ant ug­ni­kal­nio kra­te­rio. La­bo­ra­to­ri­jo­je ti­riant van­de­nį, be­veik pu­sė­je mė­gi­nių ran­da­ma nu­kry­pi­mų nuo nor­mos. Į že­mę su­si­ge­rian­tis lie­taus van­duo ga­li pa­blo­gin­ti šu­li­nių van­dens ko­ky­bę.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Šulinio vandens kokybę gali atskleisti tik laboratoriniai tyrimai.

„Grybautojai laukia jauno mėnulio“
(Ligita Juodvalkienė)
„Į Anykščius nuvežė saulę“
(Ligita Juodvalkienė)
„Nepilnamečiai žudikai įtariami žiauriais nusikaltimais“
(„U. ž.“ informacija)
„Žemomis kainomis nesusigundė“
(Ligita Juodvalkienė)
„Vartus iš užmaršties prikėlė klebonas“
(Ligita Juodvalkienė)
„Buvo gėda“
(Vilma Nemunaitienė)
„Vilties atgauti žemę nepraranda“
(Ligita Juodvalkienė)
„Krūties vėžį galima įveikti“
(Jolita Žurauskienė)
„Vaikai laukia naujųjų tėvų“
(Jolita Žurauskienė)
„Pardavėjai ne visada prisimena pirštines“
(Vaidotė Griškevičiūtė)
„Kelią pastoja nuvirtę medžiai“
(Ligita Juodvalkienė)
„Darželinukų dovana Tėvynei“
(Rasa Kazlauskienė, Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Šilelis“ direktorė)

„Didžiausia įmonės klaida – pavadinimas?“
(Ligita Juodvalkienė)
„Dainų šventėje – gausus būrys ukmergiškių“
(Jolita Žurauskienė)
„Ministerija savo dalį atiduoda savivaldybei“
(Ligita Juodvalkienė)
„Atsisveikins su mokykla“
(Jolita Žurauskienė)
„Karalių Mindaugą prisimenant“
(Vytautas Vyčas)
„Ukmergiškių eilės – Lietuvos tūkstantmečiui“
(„U. ž. informacija)
„Nemalonumai moterį užgriuvo dėl laiku nesumokėtos baudos“
(Daiva Zimblienė)
„Pedagogai ruošiasi protesto akcijai“
(Jolita Žurauskienė)
„Atsilikti nuo pasaulio neleis bibliotekos“
(Vaidotė Griškevičiūtė)
„Poezijos žodis išėjo į žalias lankas“
(Zita Bataitienė)
„Valstybinius egzaminus įveikė ne visi“
(Jolita Žurauskienė)
„Lyduokių istoriją sudėjo į knygą“
(Vilma Nemunaitienė)

„Sodininkai grožį kuria ne tik sau“
(Vilma Nemunaitienė)
„Vagis pažįsta iš veido“
(„U. ž.“ informacija)
„Varžytuvių tikslas - mokyti“
(„U. ž.“ informacija)
„Kas triukšmauja naktimis“
(Vaidotė Griškevičiūtė)
„Poilsiautojai turi išmanyti savo teises“
(Jolita Žurauskienė)
„Susidraugavome su gimnazistais iš Kelmės“
(Aistė Šimatonytė, Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos moksleivė)
Rubrikoje „Pataria specialistai“ – keli patarimai iškylaujantiems gamtoje
„Kasdienybės langas“
(Vaidotė Griškevičiūtė)

Puslapis 945 iš 1034

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų