Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

„Garsą apie Ukmergę nuplukdė baidarėmis“
(Ligita Juodvalkienė)
„Smulkus urmas“ traukiasi ir siūlo Ukmergei taikos sutartį“
(„U. ž.“ informacija)
„Muziejuje – du jubiliejai“
(Ligita Juodvalkienė)
„Svajokliuose“ – apie talentingąją dainininkę Ramintą Naujanytę ir Užupio vidurinės mokyklos poetus
Puslapyje „Sodui ir daržui“ – apie pavyzdinę sodų bendriją „Mūša“
„Naminei duonai reikia rankų prisilietimo“
(Ligita Juodvalkienė)
„Tėvai nerimauja dėl popietinių pamokų“
(Jolita Žurauskienė)
„Klubas „Maratonas“ kviečia į krosą“
(Ligita Juodvalkienė)
„Užupiečiai sėkmingai naudojasi virtualiomis pažymių knygelėmis“
(Asta Aukštuolienė, Užupio vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja)
„Gyventojus papiktino skelbimų lentos“
(Jolita Žurauskienė)
„Akcijomis klaidina žmones“
(Jolita Žurauskienė)
„Sugyventinis neišvengė bausmės“
(Jolita Žurauskienė)
„Gandrai nusižiūrėjo namo kaminą“
(Ligita Juodvalkienė)

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Mū­sų laik­raš­čio skai­ty­to­ja pa­sa­ko­jo per ži­nias ne­se­niai ma­čiu­si pra­ne­ši­mą apie iš apy­var­tos iš­ima­mas se­nas li­tų ku­piū­ras. Mo­te­ris sa­kė ne­spė­ju­si nu­gir­sti vi­sos in­for­ma­ci­jos ir pra­šė dar sy­kį tiks­liai ją pa­skelb­ti.

Pri­me­na­me, kad nuo šių me­tų bir­že­lio 1 d. iš apy­var­tos bus iš­im­ti  1997 m. lai­dos 10 ir 20 li­tų ban­kno­tai.

Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­kas Vi­tas Va­si­liaus­kas to­kį nu­ta­ri­mą pa­si­ra­šė šį pa­vasa­rį.

Po to, kai „Uk­mer­gės ži­nio­se“ bu­vo iš­spaus­din­tas straips­nis „Žval­go­ma­si vie­tų bio­ka­ti­li­nėms“, sa­vo nuo­mo­nę šiuo klau­si­mu iš­sa­kė ne vie­nas uk­mer­giš­kis. Už­upio gy­ven­to­jai bu­vo su­ne­ri­mę, kad į jų no­rus ar ne­no­rus mū­sų ra­jo­ne nie­kas neat­si­žvel­gia – bio­ku­ro ka­ti­li­nei iš­skir­tas skly­pas ne­de­ri­nus su gy­ven­to­jais.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Užupio gyventojams neramu dėl galimos kaimynystės.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Nuo šių me­tų įsi­ga­lio­jęs nau­jas Že­mės mo­kes­čių įsta­ty­mas jau ke­lia su­maiš­tį. Že­mių skly­pų sa­vi­nin­kai būgš­tau­ja dėl iš­aug­sian­čių mo­kes­čių. Į „Uk­mer­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją krei­pė­si Pa­bais­ko ra­jo­no gy­ven­to­jas, ku­ris pa­sa­ko­jo, jog kai­me šne­ka­ma, kad že­mė la­bai smar­kiai brangs. „No­rė­tu­me jau da­bar ži­no­ti, kiek rei­kės mo­kė­ti už že­mę. Gal vi­sai ne­ap­si­mo­kės ją tu­rė­ti ir teks par­duo­ti“, – sa­vo nuo­mo­nę iš­sa­kė laik­raš­čio skai­ty­to­jas.

Jo­lan­ta ŽVIRBLYTĖ

 

Tarp­tau­ti­nę vai­kų kny­gos die­ną bib­lio­te­ko­je pa­mi­nė­jo lop­še­lio-dar­že­lio „Žio­ge­lis“ ma­žie­ji ir prin­ce­sė­mis vir­tu­sios bib­lio­te­ki­nin­kės.

 

Tur­gaus par­da­vė­jai ge­rą de­šimt­me­tį lau­kė, kol iš­si­pil­dys sa­vi­nin­kų pa­ža­dai su­teik­ti jiems žmo­niš­kes­nes dar­bo są­ly­gas. Ne­ap­si­ken­tę ėmė sta­ty­tis sta­cio­na­rias pa­vė­si­nes, ap­sau­gan­čias nuo lie­taus ir vė­jo. Kai ku­riems to­kia „sta­ty­ba“ at­si­ė­jo net ke­lis tūks­tan­čius li­tų.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

„Da­bar vėl iš­gir­do­me gan­dus, kad tur­ga­vie­tės lau­kia per­mai­nos. Nie­kas mums apie tai ne­pra­ne­šė, gal bū­tu­me nė ne­si­sten­gę tūks­tan­čius iš­leis­ti. Jei da­bar mū­sų pa­vė­si­nės truk­dys pro­jek­tams ir jas nu­griaus?“ - svars­tė pre­kei­viai.

 

 

Eko­no­mis­tai tvir­ti­na, kad kri­zės me­tu smul­kio­ji pre­ky­ba pa­ly­gin­ti su di­džiai­siais cen­trais nu­ken­tė­jo ma­žiau­siai.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro dai­lės ga­le­ri­jo­je eks­po­nuo­ja­ma kraš­tie­čio me­ni­nin­ko, Na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­re­a­to, nu­si­pel­niu­sio me­no vei­kė­jo Le­o­no Strio­gos ju­bi­lie­ji­nė skulp­tū­rų pa­ro­da.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ber­ži­nių žmo­ge­liu­kų pa­ro­dą į Uk­mer­gę at­ga­be­nęs kraš­tie­tis pa­va­di­no „Ke­lio­ne“. Tai jau sep­tin­to­ji šio cik­lo pa­ro­da, ke­liau­jan­ti po Lie­tu­vos kul­tū­ros ga­le­ri­jas. Kū­rė­jas ir jo šei­ma ti­ki – ji tik­rai ne pas­ku­ti­nė.

 

Šeš­ta­die­nį Del­tu­vo­je vy­ko Uk­mer­gės ra­jo­no kai­mo ben­druo­me­nių są­skry­dis ir „Žo­li­nės“ spar­ta­kia­da. Šven­tės ati­da­ry­mo me­tu da­ly­viai ir sve­čiai bė­go kro­są – 790 met­rų. Ly­giai tiek me­tų pra­ėjo, kai Del­tu­vos var­das pir­mą kar­tą bu­vo pa­mi­nė­tas ra­šy­ti­niuo­se šal­ti­niuo­se.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Šven­tę or­ga­ni­za­vo Uk­mer­gės kraš­to kai­mo ben­druo­me­nių są­jun­ga kar­tu su Del­tu­vos mies­te­lio ben­druo­me­ne bei se­niū­ni­ja. Jo­je da­ly­va­vo ke­tu­rio­li­ka ra­jo­no kai­mo ben­druo­me­nių. Uk­mer­gės kraš­to kai­mo ben­druo­me­nių są­jun­ga pa­si­rin­ko sim­bo­li­nį šū­kį: „Ben­druo­me­nės ne tik „ve­ža“, bet ir va­žiuo­ja“.

 

 

Links­mo­sio­se es­ta­fe­tė­se nu­ga­lė­jo... ge­ra nuo­tai­ka ir drau­gys­tė.

 

Var­žy­boms pa­si­ruo­šu­si Tul­pia­kie­mio kai­mo ben­druo­me­nės „At­ža­ly­nas“ ko­man­da.
Au­to­rės nuotr.

Šią sa­vai­tę įsi­ga­lio­jo ap­lin­kos mi­nist­ro pa­tvir­tin­tas Dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų ar ki­tos pa­skir­ties pa­sta­tų ben­dri­jos na­rių bal­sa­vi­mo raš­tu dėl pri­ima­mų spren­di­mų tvar­kos ap­ra­šas. Tai – vie­nas iš Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­reng­tų ir pa­tvir­tin­tų nau­jų tei­sės ak­tų, pa­dė­sian­čių įgy­ven­din­ti nau­jos re­dak­ci­jos Dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų ar ki­tos pa­skir­ties pa­sta­tų sa­vi­nin­kų ben­dri­jos įsta­ty­mą.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Įgy­ven­din­amas nau­jas Dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų ar ki­tos pa­skir­ties pa­sta­tų sa­vi­nin­kų ben­dri­jos įsta­ty­mas.

Į Uk­mer­gę pra­ėju­sią sa­vai­tę bu­vo su­si­rin­kę ke­lias­de­šimt Lie­tu­vos va­ba­lų klu­bo na­rių.  Mies­to gat­vė­mis rie­dan­ti spal­vo­tų au­to­mo­bi­liu­kų ko­lo­na da­li­no uk­mer­giš­kiams pui­kią nuo­tai­ką. Pa­tys klu­bie­čiai su­si­pa­ži­no su Uk­mer­gės dva­rais bei da­ly­va­vo so­cia­li­nė­je ak­ci­jo­je.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Prie be­glo­bių gy­vū­nų prie­glau­dos (iš kai­rės): šios prie­glau­dos ad­mi­nist­ra­to­rius Au­ri­mas Pa­liu­lis, val­dy­bos pir­mi­nin­kė Vai­da Ka­ti­nai­tė, šven­tės or­ga­ni­za­to­rė Rus­nė Za­vadz­kė, Lie­tu­vos va­ba­lų klu­bo pre­zi­den­tas Li­nas Barš­če­vi­čius ir šven­tės šei­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ko­va­len­ka.

 

Puslapis 946 iš 959

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų