Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Uk­mer­giš­kiai, ei­da­mi ar va­žiuo­da­mi Kau­no gat­ve, gūž­čio­ja pe­čiais – be­ne nau­jos ka­pi­nės mies­to cen­tre at­si­da­rė. Pa­si­ro­do, kad pa­min­klais pre­kiau­jan­tys ver­sli­nin­kai dvi­aukš­čio mū­ri­nio na­mo kie­me su­ren­gė jų eks­po­zi­ci­ją. Vis­kas pir­kė­jo pa­to­gu­mui – net pro au­to­mo­bi­lio lan­gą ga­li pa­min­klą iš­si­rink­ti.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­ga jau de­vy­nio­lik­tą­jį kar­tą su­ren­gė kon­kur­są „Me­tų ūkis“. Pra­ėju­sią sa­vai­tę Kau­ne bu­vo ap­do­va­no­ta 115 pri­zi­nių vie­tų lai­mė­to­jų iš vi­sos Lie­tu­vos. Tarp jų – ir trys ūki­nin­kai iš Uk­mer­gės.

Mū­sų ra­jo­ne kon­kur­so pir­mo­sios vie­tos lai­mė­to­jai – Ži­bu­tės ir Si­gi­to Raz­va­daus­kų ūkis. Sie­si­kų se­niū­ni­jo­je, Vai­va­diš­ky­je, šie ūki­nin­kai au­gi­na per 200 mel­žia­mų kar­vių. Jų ūkis – tarp ke­lio­li­kos pa­čių mo­der­niau­sių, la­biau­siai kom­piu­te­ri­zuo­tų Lie­tu­vo­je.

Lie­tu­vos mu­zi­kų rė­mi­mo fon­do kas­met ren­gia­mo­se tarp­tau­ti­nių kon­kur­sų lau­re­a­tų pa­ger­bi­mo iš­kil­mė­se šie­met pa­svei­kin­ta pus­an­tro šim­to at­li­kė­jų. Tarp jų – uk­mer­giš­kiai akor­de­o­nis­tai Do­man­tas Zub­ric­kis ir Kęs­tas Ra­dze­vi­čius.

Mu­zi­kų rė­mi­mo fon­do ar­chy­vo nuotr. Uk­mer­giš­kiai (de­ši­nė­je) tarp­tau­ti­nių kon­kur­sų lau­re­a­tų pa­ger­bi­mo iš­kil­mė­se Vy­riau­sy­bės rū­muo­se.

Mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je iki šiol kas­met bū­da­vo ren­ka­mi ir ap­do­va­no­ja­mi la­biau­siai nu­si­pel­nę kul­tū­rai dar­buo­to­jai bei sėk­min­giau­sio kū­ry­bi­nio pro­jek­to au­to­rius. Šią tra­di­ci­ją siū­lo­ma pa­pil­dy­ti Me­tų kul­tū­ros me­ce­na­to no­mi­na­ci­ja. Nau­jus ap­do­va­no­ji­mų su­tei­ki­mo nuo­sta­tus ket­vir­ta­die­nį dar tvir­tins ra­jo­no ta­ry­bos na­riai.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Pra­ėju­sią sa­vai­tę bu­vo pa­gerb­ti Vie­tos veik­los gru­pės (VVG) ak­ty­vis­tai, nu­si­pel­nę kai­mo ben­druo­me­nių na­riai bei va­do­vai, se­niū­nai.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pa­dė­kos raš­tais už no­rą ir ge­bė­ji­mą dirb­ti kar­tu pa­gerb­ta vi­sa VVG val­dy­ba.

 

Kiek­vie­ną ru­de­nį, į pa­bai­gą ei­nant der­liaus nu­ė­mi­mo dar­bams, ra­jo­ne ren­gia­ma so­di­nin­kų šven­tė.

Šie­met jos me­tu bu­vo pa­gerb­ti gra­žiau­sių so­dų skly­pe­lių šei­mi­nin­kai, so­dų ben­dri­jų pir­mi­nin­kai, fi­nan­si­nin­kai, vi­si pui­kiai be­si­tvar­kan­tys, gro­žį sau ir ki­tiems ku­rian­tys so­dų skly­pe­lių šei­mi­nin­kai.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys so­di­nin­kams įtei­kė ap­do­va­no­ji­mus.

Uk­mer­gės spor­to cen­tras tu­ri gra­žią tra­di­ci­ją bai­gian­tis me­tams pa­gerb­ti ga­biau­sius, ta­len­tin­giau­sius, aukš­čiau­sius įver­ti­ni­mus pel­niu­sius spor­ti­nin­kus.

Į šiai pro­gai skir­tą ren­gi­nį pra­ėju­sią sa­vai­tę bu­vo pa­kvies­ti ne tik Spor­to cen­tro spor­ti­nin­kai, bet ir klu­bų na­riai, tre­ne­riai, spor­to rė­mė­jai.

 

 

 Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ab­so­liu­čiai ge­riau­siu šių me­tų ra­jo­no spor­ti­nin­ku pri­pa­žin­tas Mindaugas Orlingis.

Uk­mer­gės kraš­to kai­mo ben­druo­me­nių są­jun­ga ir Uk­mer­gės ūki­nin­kų kre­di­to uni­ja penk­ta­die­nį su­kvie­tė ak­ty­vius kai­mo žmo­nes į kon­fe­ren­ci­ją, ku­rio­je ap­ta­rė per­nai nu­veik­tus dar­bus ir pa­si­da­li­no at­ei­ties pla­nais.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. A. Jo­ku­by­nie­nės kvie­ti­mu į kai­mo ben­druo­me­nių kon­fe­ren­ci­ją at­vy­ko Sei­mo na­rė L. Grau­ži­nie­nė.

 

Sau­sio 13-ąją Uk­mer­gė kar­tu su vi­sa Lie­tu­va mi­nė­jo Lais­vės gy­nė­jų die­ną.

Prie Lais­vės pa­min­klo vy­ko šiai da­tai at­min­ti skir­tas mi­nė­ji­mas.

Į su­si­rin­ku­siuo­sius krei­pė­si ra­jo­no vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas.

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Prie pa­min­klo – lau­žas, žva­ke­lės, gė­lės lais­vės gy­nė­jams.

Kiek­vie­ną ru­de­nį prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos pa­rei­gū­nai ren­gia pa­dė­kos sa­vo rė­mė­jams, part­ne­riams šven­tę.

Į to­kį ren­gi­nį sve­čius pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­kvie­tęs įstai­gos va­do­vas Rim­vy­das Lu­ko­šius pa­si­džiau­gė, kad šie­met gais­rų bū­ta kiek ma­žiau nei įpras­tai, tad ga­li­ma bu­vo dau­giau dė­me­sio skir­ti ma­lo­nes­nei veik­lai: pra­smin­giems ren­gi­niams.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Val­das Pet­ro­nis už nuo­pel­nus gy­ven­to­jų sau­gai ap­do­va­no­tas at­mi­ni­mo žen­klu.

 

Puslapis 949 iš 1058

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų