Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Uk­mer­giš­kius džiu­gin­sian­ti ka­lė­di­nė eg­lė į kul­tū­ros cen­tro aikš­tę šie­met at­ke­lia­vo iš Žal­gi­rio gat­vės. Ją do­va­no­ju­si Sta­sė Ba­bi­lie­nė džiau­gia­si ne tik pa­da­riu­si ge­rą dar­bą, bet ir nuo ga­li­mos grės­mės ap­sau­go­ju­si sa­vo na­mus.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Na­mą rem­da­vu­sią ir rū­pes­čių kė­lu­sią di­džiu­lę eg­lę Sta­sė Ba­bi­lie­nė nu­spren­dė pa­do­va­no­ti mies­tui.

Uk­mer­giš­kiai pik­ti­na­si sli­džiais ir, jų ma­ny­mu, ne vi­sai tin­ka­mai pri­žiū­ri­mais ša­li­gat­viais ir bai­mi­na­si trau­mų. Mies­to tvar­ky­to­jai sa­ko da­ran­tys vis­ką, ką ga­li.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

„Mies­te ne­įma­no­ma vaikš­čio­ti. Žmo­nės ei­na ir griū­va, už­si­gau­na, su­si­žei­džia. Vi­sur taip sli­du – nė­ra kur ko­jos pa­dė­ti. Ne­gi sun­ku smė­lio pa­bars­ty­ti?“ – pa­ste­bė­ji­mais da­li­jo­si į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si mo­te­ris. Ji guo­dė­si pa­ti ne sy­kį par­kri­tu­si, to­dėl ir į lau­ką iš­ei­ti bi­jan­ti.

Vie­nas iš „pa­gal­bi­nin­kų“, ban­dant iš­veng­ti žie­mos pa­vo­jų, yra smė­lio ir drus­kos mi­ši­nys. Juo, pa­sak UAB „Izo­ba­ra“ ko­mu­na­li­nio ūkio di­rek­to­riaus Si­gi­to Ma­siu­lio­nio, bars­to­mos ap­le­dė­ju­sios vie­tos, gau­siau pa­den­gia­mos pės­čių­jų per­ėjos. Anot jo, mi­ši­niu bars­ty­ti snie­go nė­ra pra­smės, o si­tu­a­ci­ja mies­te tik­rai nė­ra ap­gai­lė­ti­na.

„Rei­kia su­pras­ti, kad ši­ta žie­ma ne­ei­li­nė, ir pa­ken­tė­ti, bū­ti nors kiek to­le­ran­tiš­kes­niems, – sa­ko S. Ma­siu­lio­nis. – Žmo­nės da­bar tu­rė­tų pa­tys bū­ti at­sar­ges­ni. Kaip vai­ruo­to­jams to­kio­mis oro są­ly­go­mis bū­ti­na pa­si­rink­ti ypač sau­gų grei­tį, taip ir pės­tie­siems – sau­go­tis ei­nant.“

Jis pa­ta­ria bū­ti ati­diems li­pant laip­tais, ku­rie da­bar ypa­tin­gai sli­dūs, ir avė­ti tin­ka­mą ava­ly­nę. To­kiu me­tu ge­riau­sia rink­tis ba­tus su gu­mi­niais pa­dais.

Mies­to se­niū­nas Sta­sys Jac­kū­nas ra­gi­na gy­ven­to­jus ir pa­čius pa­si­bars­ty­ti sli­džius kie­mus, ke­lio ruo­žus smė­lio ir drus­kos mi­ši­niu. Jo ne­mo­ka­mai ga­li­ma pa­si­im­ti iš pau­pio aikš­te­lės, esan­čios ša­lia Šven­to­sios til­to Vil­niaus gat­vė­je. To­kiu bū­du ap­si­rū­pin­ti mi­ši­niu uk­mer­giš­kiai ga­lė­jo ir per­nai.

Pa­sak se­niū­no, mies­te yra 70 dė­žių su smė­lio ir drus­kos mi­ši­niu, ku­riuo taip pat ga­li­ma nau­do­tis. Tik su­truk­dy­ti tam vis ban­do pa­ti žie­ma, mat dė­žes ten­ka „gel­bė­ti“, kai jas už­ver­čia ir pra­dan­gi­na snie­gas.

At­sar­giau vaikš­čio­ti sli­džiais, dėl di­džiu­lių pus­nų su­siau­rė­ju­siais ša­li­gat­viais gy­ven­to­jams, ypač vy­res­nio am­žiaus, pa­ta­ria ir me­di­kai. Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja Ja­ni­na Ga­liaus­kie­nė sa­ko, jog žie­mą ir taip pa­dau­gė­ja pa­cien­tų, pa­ty­ru­sių ne­lai­min­gą at­si­ti­ki­mą dėl spe­ci­fi­nių eis­mo są­ly­gų. Ap­le­dė­jęs pa­vir­šius trau­mų ti­ki­my­bę tik pa­di­di­na.

Li­gos už­klup­tam žmo­gui vie­nin­te­le vil­ti­mi kar­tais tam­pa ki­to as­mens pa­gal­ba. Ta­čiau li­go­niai, ypač se­ny­vo am­žiaus, ne­re­tai jau­čia­si pa­mirš­ti net ar­ti­mų­jų. Pa­dė­ti tiems, ku­riais nė­ra kam pa­si­rū­pin­ti, – to­kią sva­jo­nę puo­se­lė­ja slau­gos tar­ny­bą Uk­mer­gė­je įstei­gu­si Vai­da Šid­laus­kie­nė.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. „Ne tik vai­kai yra mū­sų at­ei­tis, bet – ir mū­sų se­nat­vė“, – sa­ko slau­gos tar­ny­bos va­do­vė Vai­da Šid­laus­kie­nė.

Jei ne­ži­no­te, kaip vi­du­ram­žiais bu­vo įdir­ba­ma oda, ri­ša­mos kny­gos, žie­džia­mi puo­dai ar ga­mi­na­mi gin­klai, tik­rai ver­tė­jo ap­si­lan­ky­ti  sa­vait­ga­lį Pa­bais­ko mies­te­ly­je vy­ku­sia­me gy­vo­sios vi­du­ram­žių is­to­ri­jos fes­ti­va­ly­je „Šven­to­sios (Pa­bais­ko) mū­šis 1435–2011 m.“.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Vy­rai pa­si­ruo­šę mū­šiui.

Sa­vait­ga­lį į Pa­bais­ką su­si­rin­ko šim­tai sve­čių. Čia bu­vo mi­ni­mos is­to­ri­nio Pa­bais­ko mū­šio me­ti­nės, skam­bė­jo vi­du­ram­žių lai­kų mu­zi­ka, vy­ko is­to­ri­nio mū­šio ins­ce­ni­za­ci­ja.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Žiū­ro­vų dė­me­sį pri­kaus­tė ri­te­rių ko­vos.

Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį dau­ge­ly­je par­duo­tu­vių pir­kė­jus pa­si­ti­ko „Mais­to ban­ko“ sa­va­no­riai, pra­šy­da­mi pa­au­ko­ti mais­to var­gin­gai gy­ve­nan­tiems žmo­nėms. Per dvi die­nas pa­vy­ko su­rink­ti 745 tūkst. li­tų ver­tės il­gai ne­gen­dan­čių mais­to pro­duk­tų.

Aiš­kė­ja, kas rū­pin­sis uk­mer­giš­kių šiukš­lė­mis ar­tė­jan­čius pen­ke­rius me­tus. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės skelb­tą kon­kur­są „At­lie­kų tvar­ky­mo Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je pa­slau­gų pir­ki­mas“ lai­mė­jo vil­nie­čių fir­ma UAB „Eko­no­vus“. Kon­kur­so re­zul­ta­tai ga­li bū­ti ap­skųs­ti.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Šią sa­vai­tę Vy­riau­sio­joje rin­ki­mų ko­mi­si­jo­je bai­gė­si po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­vių re­gist­ra­vi­mo do­ku­men­tų pri­ėmi­mas. Pa­ga­liau ga­lu­ti­nai pa­aiš­kė­jo, už ką ga­lė­si­me ati­duo­ti sa­vo bal­sus spa­lio 14-ąją vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Iki Seimo rinkimų liko lygiai mėnuo.

Pa­ga­liau pa­aiš­kė­jo vi­si kan­di­da­tai, ku­rie Sei­mo na­rio man­da­to sieks ly­giai po mė­ne­sio vyk­sian­čiuo­se rin­ki­muo­se.

Sa­vo kan­di­da­tus Uk­mer­gės apy­gar­do­je ke­lia 12 po­li­ti­nių par­ti­jų. Kai ku­rios iš jų apie sa­vo kan­di­da­tus pra­bi­lo sau­sio pra­džio­je. O šią sa­vai­tę „kor­tas“ ati­den­gė ir li­ku­sios par­ti­jos – pa­aiš­kė­jo vi­sų į Sei­mą pre­ten­duo­jan­čių po­li­ti­kų pa­var­dės.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr.

Sveikatingumo centre „Sinergija“ vyko boulingo finalinės varžybos. Keletą savaičių vykusio turnyro finalininkai rungėsi dėl Mero taurės.

Gedimino Nemunaičio nuotr. Geriausi Ukmergės boulingo meistrai ir turnyro organizatoriai.

Puslapis 953 iš 1061

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų